Nowy rabin Krakowa

Nowym rabinem Krakowa zosta? Boaz Pash, kt?ry przyjecha? ju? do miasta i rozpocz?? prac? na swoim stanowisku.

Boaz Pash (z lewej) z naczelnym rabinem Izraela Shlomo Amarem podczas uroczysto?ci w Lizbonie /fot. Internet

39-letni rabin Pash urodzi? si? w Jerozolimie. Ordynacj? rabinack? otrzyma? w jesziwie Heichal HaTorah.
By? nast?pnie wsp??za?o?ycielem i wyk?adowc? w jesziwie w Maaleh Amos. Wkr?tce po upadku ?elaznej kurtyny pojecha? na Ukrain?, gdzie za?o?y? i naucza? w miejscowej jesziwie.

Pracowa? tak?e w Brazylii oraz w Shavei Israel Center w Indiach. Od 2004 roku by? naczelnym rabinem Lizbony, w kt?rej spo?eczno?? ?ydowska liczy ponad 1000 os?b.
Ma ?on? Sar? i pi?ciu syn?w, z kt?rych dw?ch studiuje w izraelskich jesziwach.