Ki Tisa

?Keszer Tefilin?, W?ze? Tefillin

?A gdy cofn? r?k?, ujrzysz Mnie z ty?u, lecz oblicza mojego tobie nie uka??? (Wj 33:23), m?wi Haszem do Moszego po tym, jak odni?s? on sukces w anulowaniu dekretu zniszczenia ?ydowskiego narodu za oddawanie czci Z?otemu Cielcowi, i zdecydowa? si? skorzysta? z tego unikalnego momentu B-?ej ?aski. “Prosz? pozw?l mi mie? wizj? Twojej Chwa?y”,? poprosi?.

B-g wyja?ni?, ?e ludzkie istoty nie mog? mie? wizji Jego Obecno?ci i pozosta? ?ywymi. Jakkolwiek, On zgodzi? si? umie?ci? Moszego w g?rskiej szczelinie, chroni?c proroka Swoj? moc?, podczas gdy On “przeszed? obok”.

B-g oczywi?cie nie ma cia?a. Co terminy ?ty?? i ?twarz? oznaczaj? w tym kontek?cie?

Talmud zdaje si? tylko dodawa? do tego zamieszania. Rabbi Szimon Hasida wyja?nia, ?e B-g pokaza? Moszemu w?ze? (keszer) Swego tefillin. (Cz?owiek ubiera tefillin, zawieraj?cy wersety o B-?ej jedno?ci i opatrzno?ci, ponad czo?em. Jest to utrzymane w miejscu za pomoc? sk?rzanego paska zawi?zanego w w?ze? z ty?u g?owy.)

Co Rabbi Szimon mia? na my?li przez “tefillin B-ga”? Nie zamierzamy wyja?nia? tego w tym miejscu . Ale, co jest specjalnego w w??le, ?e B-g ods?oni? ten aspekt Swego tefillin Moszemu?

Musimy rozr??ni? pomi?dzy dwoma typami wiedzy. Pierwszy to wiedza, kt?ra odzwierciedla dok?adn? pe?ni? prawdziwej natury danego obiektu. Drugi to wiedza, kt?ra jest ograniczona przez zdolno?ci – intelektualne lub percepcyjne – kogo? badaj?cego. Je?li dotyczy ona fizycznych obiekt?w, mo?e nie by? ?adnej r??nicy pomi?dzy nimi dwoma. Ale kiedy dotyczy ona abstrakcyjnych koncept?w, szczeg?lnie odno?nie do natury B-ga, r??nica b?dzie wielka.

Tora jest oparta na drugim typie wiedzy – spostrzeganiu rzeczywisto?ci B-ga zgodnie z ograniczeniami naszego zrozumienia. Pierwszy poziom nie jest w og?le form? zrozumienia; jak B-g powiedzia? Moszemu, ” cz?owiek nie mo?e mie? wizji Mnie i pozosta? ?ywym .”?

Tefillin, zawieraj?cy wersety o B-?ej jedno?ci i naturze, wyra?a prawdziwe zrozumienie B-?ej rzeczywisto?ci. Ta abstrakcyjna prawda, jakkolwiek, jest poza ludzkim zrozumieniem. Jak mo?emy odnie?? si? do tej prawdy? Co ??czy j? z nami ? Co sprowadza j? na d?? do poziomu naszych intelektualnych mo?liwo?ci, umo?liwiaj?c tej wiedzy o?wiecenie i wp?yw na nas? To jest w?ze? , wi?zanie tefillin. Ten w?ze? reprezentuje poziom zrozumienia ograniczonego do mo?liwo?ci tego, kto medytuje.

Teraz? mo?emy zrozumie? metafor? B-?ej twarzy i ty?u. Ka?da koresponduje do dw?ch poziom?w wiedzy.
??Prawdziwa rzeczywisto?? B-?ej egzystencji ? B-?a twarz.
??Rzeczywisto?? zgodna z naszym ograniczonym zrozumieniem ? B-?y ty?.