Naczelny Rabin Izraela po raz pierwszy w Polsce

Naczelny Rabin Izraela Yona Metzger spotka? si? w warszawskiej synagodze No?yk?w ze spo?eczno?ci? ?ydowsk? stolicy. To pierwsza wizyta w Polsce duchownego, sprawuj?cego t? funkcj?.

Metzger podczas spotkania podkre?la?, ?e jego wizyta ma na celu “wzmocnienie odradzaj?cej si? spo?eczno?ci ?ydowskiej w Polsce”. Dla ?yd?w jest ci??ko przyjecha? do Polski i stan?? na tej ziemi, poniewa? jest ona przesi?kni?ta krwi? milion?w ?yd?w – podkre?li?.

Rabin wyrazi? rado??, ?e “?ydzi wychodz? ze swoich kryj?wek i maj? odwag? powiedzie?, ?e s? ?ydami i nie musz? ba? si?, ?e z tego powodu b?d? prze?ladowani”. Doda?, ?e z proch?w odrodzi?a si? “?ydowska dusza na tej ziemi”.

Rabin Metzger m?wi? r?wnie? o wcze?niejszym spotkaniu z prezydentem Lechem Kaczy?skim i rozmowie z nim o odradzaj?cej si? spo?eczno?ci ?ydowskiej. Powinni?my by? wdzi?czni w?adzom i pa?stwu polskiemu, ?e ?ydzi mog? si? cieszy? pe?nymi prawami i normalnie rozwija? – zauwa?y? rabin.

Uczestnicz?cy w spotkaniu Naczelny Rabin Polski Michael Schudrich wyrazi? z kolei nadziej?, ?e rabini z Izraela b?d? cz??ciej go?ci? w Polsce.

Naczelny Rabin Izraela Yona Metzger urodzi? si? w Hajfie w 1953 roku. By? ?o?nierzem brygady pancernej armii izraelskiej. Zako?czy? s?u?b? wojskow? w stopniu kapitana jako kapelan wojskowy.

Pracowa? jako rabin synagogi Tiferet Zvi w Tel-Awiwie. By? rabinem p??nocnego Izraela. Opublikowa? kilka ksi??ek. W 2003 roku nominowany zosta? na stanowisko Aszkenazyjskiego Naczelnego Rabina Izraela. Zast?pi? urodzonego w Polsce rabina Meira Lau.

Aszkenazyjczycy to ?ydzi europejscy, kt?rzy stworzyli oddzieln? kultur? od ?yd?w tzw. sefardyjskich z pa?stw arabskich i Hiszpanii. Aszkenazyjczycy stanowi? ok 45 proc. obywateli Izraela.

Yon Metzger przyjecha? do Polski na zaproszenie organizacji ?ydowskiej Shavei Israel. Opr?cz Warszawy ma odwiedzi? ??d? i Krak?w. W Krakowie wyg?osi wyk?ad w synagodze Tempel.

W Polsce – jak poinformowa? przewodnicz?cy gminy wyznaniowej ?ydowskiej w Warszawie Piotr Kadlcik – jest ok. 4 tys. ?yd?w zrzeszonych w organizacjach ?ydowskich i ok. 30 tys. os?b pochodzenia ?ydowskiego.