Paraszat Vajakel

?Ksi???ta ( Nesiim ) za? przynie?li kamienie onyksowe i inne drogie kamienie dla ozdobienia efodu i pektora?u? (Wj 35:27)

Kiedy Nesiim us?yszeli, ?e Haszem nakaza? Moszemu zbudowa? Miszkan, niezw?ocznie pospieszyli i ochotniczo ofiarowali wszystkie potrzebne materia?y. Wierzyli, ?e poniewa? byli przyw?dcami swoich plemion, byli na wy?szym duchowym poziomie ni? przeci?tni ludzie. Po drugie, poniewa? nie uczestniczyli w Cheit HaEigel (Grzechu Cielca), to by?oby w?a?ciwsze, ?eby to oni byli tymi, kt?rzy wsparli budow? Miszkanu.

Bycie razem, prawdopodobnie powinno by? lepsze ni? ?rodki finansowe, kt?re powinny przyj?? od nich, Mosze my?la?, i powiedzia? im, ?e Haszem pragnie, ?eby Miszkan by? zbudowany z wk?adu od ca?ej spo?eczno?ci. Wobec tego, Nesiim p??niej zaofiarowali si? dostarczy? cokolwiek, co by?oby nie wzi?te pod uwag?,? lub czego Bnei Jisroel nie dostarczyli.

Tam le?y ma?y problem. Nesiim wyr?czyli ?ydowski nar?d. Zamiast nie by? zdolnym do dostarczenia wszystkiego potrzebnego do budowy Miszkanu, ?ydowski nar?d pragn?? wspaniale uczestniczy? w tej micwie, da? tak wiele. Tora pomija liter? ‘jud’ ze s?owa”Nesiim”, ?eby pokaza? przewinienie w ich procesie my?lenia.

Czego mo?emy si? nauczy? z zachowania przyw?dc?w plemion, Nesiim?
S? dwie lekcje, kt?re mog? by? wyci?gni?te z tego.

Po pierwsze, mo?emy si? nauczy?, ?e kiedy przychodzi do wykonania micwy, to jest nie trzeba czyni? wszelkiego rodzaju kalkulacji. Cz?owiek powinien po prostu zrobi? j?. Kiedy jest szansa na pojawienie si? micwy, cz?owiek powinien spe?ni? j? tak szybko jak to mo?liwe w najlepszy mo?liwy spos?b, bez ci?g?ego zastanawiania si? z? ‘mo?e, koniec ko?c?w,ona b?dzie zrobiona, wi?c ja ju? nie b?d? musia?’. Kiedy mo?liwo?? przychodzi, chwy? j?, i wniknij w ni? z ca?ym zapa?em. Wszyscy pami?tamy sytuacj? ?lubu lub Bar Micwy, kiedy stoisz i? zastanawiasz si?, co kupi? na prezent, i na koniec m?wisz ?Poczekam i zobacze po wszyscy mu daj? i zobacz? czego brakuje`. A p??niej odkrywasz, ?e jedynie bardzo drogich rzeczy.?

Mo?emy te? przyj?? odmienne podej?cie. Misj? ?yda w ?yciu jest doskonalenie siebie poprzez Tor? i micwot. Nie powinien sp?dza? czasu, patrz?c w ok?? na ?wiat i szukaj?c czego w nim brakuje. On powinien patrze? w SIEBIE i widzie? w jaki spos?b on mo?e naprawi? siebie i innych.

Jak mo?emy pomaga? innym, kiedy my sami tak bardzo potrzebujemy pomocy? To, mo?liwe za spraw? Nesiim. Zamiast patrze? w siebie, byli oni zaj?ci patrzeniem na ?wiat, i pragn?li ‘za?ata?’ jakiekolwiek brakuj?ce dziury. Jest wiele ?ydowskich organizacji, widzimy ich wk?ad do ‘Tikun Olam’, sp?dzaj?cych sw?j czas w swoich odmiennych spo?ecznych agendach. To dobre i wa?ne, ale jedynie pod warunkiem, ?e pierw b?d? pr?bowa? naprawi? siebie, potem mog? wyj?? i pr?bowa? naprawia? ca?? reszt?.

Mo?emy zobaczy? wa?ne lekcje, p?yn?ce z zachowania Nesiim. Kiedy micwa przychodzi na twoj? drog?, chwy? j? i wype?nij j? z ca?? twoj? si??. Ale pami?taj czym micwa aktualnie jest! To nie bieganie w ok?? ‘ocalenia ?wiata’. To bieganie w ok?? i budowanie nas samych, a potem ko?czenie globalnego ?Tikun Olam?.