Paraszat Tazriah

12 powod?w sk?adania Korbanot, jak jest napisane w Torat Haola przez Rabbiego Mosze Isserlesa

1. W ksi?dze Kuzari ( Rabbiego Jehudy Halevi ) i w Sefer HaAkeida jest wyja?nione, ?e ?ydowski nar?d przybli?a si? do Szechiny, B-?ej Obecno?ci, i pozostaje przy niej przez Korbanot, tak jak dusza jest zwi?zana z cia?em poprzez po?ywienie. Nie rozumiemy sposobu, w jaki po?ywienie dzia?a na utrzymanie duszy w zwi?zku z cia?em, i nie wiemy i nie rozumiemy ca?kowicie jak Korbanot ??cz? nar?d z B-giem.? Ale wiemy, poprzez nasze do?wiadczenie i przez nakaz Tory, ?e to dzia?a w ten spos?b.
Ibn Ezra pisa?: ?mi?a wo?, ofiara spalana dla Haszem, kto zna tajemnic? jego duszy, zrozumie t? tajemnic? r?wnie??, co oznacza kogo?, kto rozumie dlaczego dusza cieszy si? z materialnego po?ywienia, w ten sam spos?b dusza narodu korzysta z ??czno?ci z B-giem, nawet je?li nie ma tam jednoznacznej przyczyny.

2. Ju? przytaczali?my opini? Rambama w More Newuchim, kt?ry odnalaz? korzenie tej micwy w obszarze historycznym. Jak widzieli?my, Ramban atakuje go i pr?buje udowodni? dziur? w logice jego stwierdzenia. Przeciwnie, Remu pr?buje broni? rozumowania Rambama poprzez argumentowanie, ?e Rambam omawia jedynie przykazanie dane Izraelowi na pustyni.

3. W ksi?dze Toldot Icchak ( Rabbiego Isaaca Karo, hiszpa?skiego filozofa i komentatora Tory, wuja Rabbiego Josefa Karo ) jest wspomniane kilka powod?w w imieniu niekt?rych starych ksi?g. Jeden z nich jest nast?puj?cy: G??wna cz??? Korbanot prowadzi do odkupienia za grzechy. Akt grzechu przychodzi z trzech poziom?w: my?li, mowy i czynu. Zatem, w przyniesieniu Korbanu jego w?a?ciciel musi wykona? trzy kroki: Smicha ( pochylenie si? ) na g?ow? zwierz?cia ( czyn ), wyznanie w s?owach ( mowa ), i ofiara wn?trzno?ci zwierz?cia poprzez ogie?, co symbolizuje palenie po??dania do pope?niania grzechu. Wylanie krwi na ?cian? o?tarza i ca?a reszta czynno?ci uczynionych nad cia?em zwierz?cia ma na celu nauczy? grzesznika grawitacji jego wad, powiedzenia mu: powiniene? mie? to zrobione na twoim w?asnym ciele, w ten spos?b b?dzie on rozwa?a?, ?a?owa? i uczyni ca?kowit? Tszuw?. T? sam? ide? mo?emy znale?? u Rambana, Rabeinu Bachje i w ksi?dze HaAkeida.

4. O jeden pow?d wi?cej w imieniu Rabeinu Bachje i HaAkeida: jak powiedzieli?my, g??wna cz??? Korbanot prowadzi do odkupienia za grzechy. Chocia? te niezamierzone grzechy s? postrzegane jako zamierzone, cz?owiek zawsze ma by? ?wiadomy swoich czyn?w.

5. Korbanot maj? na celu pokaza? i uczy?, ?e nie ma przywilej?w dla zwierz?t. I tak samo, jak zwierz?ta, kt?re by?y strawione przez p?omie? na o?tarzu, tak ?ycie cz?owieka kiedy? si? sko?czy.

6. Ofiary maj? na celu uczyni? ?ycie dla Kohanim, s?ug B-ga, i dostarczy? jedzenie dla nich. Z technicznego powodu, ?e nie pracuj?, jedynie czyni? ?wi?t? s?u?b? dla narodu i z mistycznego powodu, ?e ich jedzenie jest uwa?ane za ofiarowane B-gu. Poniewa? z ich ust s?owo B-ga przychodzi na ?wiat.

7. Kiedy cz?owiek pope?nia grzech, nieczysty duch wchodzi w niego i zaczyna trzyma? jego dusz?. Tylko kiedy on przynosi Korban ze swojej w?asno?ci, ta nieczysta dusza przenosi si? na zwierz? i uwalnia go od siebie ( i od nieczysto?ci ). Palenie cia?a zwierz?cia na o?tarzu wysy?a nieczyst? dusz? z powrotem do nieba wraz z dymem.

8. S? trzy rodzaje Awoda Zara ( ba?wochwalstwa ) ? s?u?enie anio?om, gwiazdom, i demonom. Jako przeciwie?stwo do tego mamy trzy rodzaje Korbanot ? odpowiednikiem anio??w jest Korban Ola, wszystko z Ola idzie bezpo?rednio do B-ga. Ola jest duchowo doskona?a. Ma ona na celu odkupienie grzech?w my?li. Odpowiednikiem gwiazd jest Korban Szlamim, kt?ry czyni Szalom ( ofiar? pokojow? ) z podstawami natury. Trzecie z nich, demony, s? odpowiednikami Chatat, bo demony te przynosz? z?e idee do cz?owieka podatnego na pope?nianie b??d?w. Tu? Rema zag??bia si? w bardzo szczeg??owe wyja?nienie r??nych rodzaj?w zwierz?t, kt?re mog?y zosta? ofiarowane jako Korban, pisze o ka?dym z tych rodzaj?w i o znaczeniu, jakie ten ka?dy rodzaj posiada.

9. W ksi?dze Akeida jest wyja?nione, ?e celem Korbanot jest doprowadzenie do zmniejszenia materialno?ci osoby i wyniesienie jej duchowo?ci. Przez ofiarowanie dla B-ga fizycznej cz??ci cia?a osoby ? (…) dop?ki umys? pozostanie jasny i czysty, a dusza doskona?a i oczyszczona z jakiegokolwiek rodzaju brudu i choroby, i bli?sza do Niego w ka?dej my?li i uczynku?. Autor Akeidy przedstawia s?awny Midrasz, kt?ry m?wi o Michaelu, archaniele, kt?ry stoi w sz?stym niebie przed wzniesionym o?tarzem i ofiarowuje dusze cadikim. Wyja?nienie jest takie, ?e my, w fizycznym ?wiecie, ofiarujemy fizyczn? cz??? zwierz?t. A dusze, kt?re s? duchow? cz??ci?, s? ofiarowywane w niebie.

10. Kabali?ci wyja?niaj?, ?e Korbanot maj? na celu dostarcza? bli?ej moce i imiona B-ga i jednoczy? je. Do aktywowania mocy gorszych stworze?, kt?re b?d? przyniesione do pchni?cia wi?cej dobrodziejstwa i energii z gorszych stworze? i lepszych stworze?. Korban pochodzi od s?owa ?karow? ? dostarcza? bli?ej gorsze stworzenia i lepsze stworzenia a? one zjednocz? swe moce. Wszystkie elementy Korbanot mia?y na celu aktywowanie podobnych mocy z nieba. Droga tej funkcji jest taka, ?e gorsze stworzenia prowokuj? dobrodziejstwo z g?ry przez otwarcie wr?t Nieba, a potem przez przygotowanie statk?w duszy gorszego stworzenia dla otrzymania tego dobrodziejstwa.

11. Ksi?gi Ewen Haezer i Cror Hamor przynosz? wyja?nienie poprzez imi? Rabbi Szimona Bar Jochaja ( autora Zoharu ), ?e w naturalnym systemie czasem zapada wyrok na osob?, jedyn? drog? ucieczki od tego wyroku jest zap?aci? dusz? innej ?ywej istoty. ?Nefesz tahat nefesz? ( dusza za dusz? ) ? ? Jest tajemnica i On nie ujawni? tej Tajemnicy jedynie Swemu s?udze, kt?ry przynosi wszystkie Jego s?owa w prawdzie i sprawiedliwo?ci w zrozumieniu Jego tajemnic?. Korban pochodzi od s?owa ?krav? (walka ) a tak?e, z drugiej strony, pochodzi od ?kiruv? (przybli?a? ). Mi?so Korbanu jest znakiem dla Satana, by uwolni? dusz?, kt?ra jest przeznaczona, by by? ?lehitkarev? (blisko do ) B-ga.

12. Ralbag ( Rabbi Lewi ben Gerszon ) daje psychologiczne wyja?nienie tego. Akt Tszuwy jest czyniony g??wnie wewn?trz umys?u. Ale ?aden akt, kt?ry jest robiony w naszych my?lach, nie ma dosy? wp?ywu i to B-g przykaza? nam przynie?? Korban, ?eby u?wiadomi? sobie akt Tszuwy w fizyczny spos?b. Potem wp?yw na osob? jest znacznie mocniejszy.

Nie mo?emy zako?czy? tego artyku?u bez ?adnego s?owa o przysz?o?ci. Jak to b?dzie, kiedy ?wi?tynia w Jerozolimie b?dzie odbudowana? Czy s?u?ba ofiarnicza b?dzie odnowiona? Czy Korbanot przyjm? wa?n? rol? w publicznym i osobistym religijnym ?yciu? jak to by?o w przesz?o?ci?

Wielu ?ydowskich uczonych, takich jak Rav Awraham Icchak Kook ( my?liciel, halachista, kabalista i s?awny uczony w Torze; za?o?yciel Jesziwy Religijnego Syjonizmu ?Merkaz HaRav?, kt?ra ostatnio by?a zaatakowana przez terroryst?w ) wierzy, ?e zwierz?ce ofiary nie b?d? odnowione w mesja?skich czasach, nawet wraz z odbudowaniem ?wi?tyni. Wierz? oni, ?e w tamtych czasach, ludzkie zachowanie b?dzie adekwatne do tak wysokich standard?w, ?e nie b?dzie wi?cej potrzeby dla zwierz?cych ofiar dla odkupienia grzech?w. Tylko nie zwierz?ce ofiary ( np. ziarno ) dla wyra?enia wdzi?czno?ci B ?gu b?d? odnowione. Jest Midrasz ( rabiniczne nauczanie oparte na ?ydowskich warto?ciach i tradycji ), kt?ry stwierdza: ?W mesja?skiej erze, wszystkie ofiary b?d? zlikwidowane, poza ofiar? dzi?kczynn?, kt?ra b?dzie kontynuowana wiecznie?. To zdaje si? wsp??gra? z wiar? Rabbi Kooka i innych, opart? na proroctwie Jeszajahu (11:6-9), ?e ludzie i zwierz?ta b?d? wegetarianami w tamtym czasie, i ?z?a czyni? nie b?d? ani zgubnie dzia?a? po ca?ej ?wi?tej mej g?rze, bo kraj si? nape?ni znajomo?ci? Haszem, na kszta?t w?d, kt?re przepe?niaj? morze?. Jak Jeszajahu m?wi? tam. Oparte na proroctwie Jeszajahu ? ?Wtedy wilk zamieszka wraz z barankiem, pantera z ko?l?ciem razem le?e? b?d?, ciel? i lew pa?? si? b?d? spo?em i ma?y ch?opiec b?dzie je pogania?. Krowa i nied?wiedzica przestawa? b?d? przyja?nie, m?ode ich razem b?d? lega?y. Lew te? jak w?? b?dzie jada? s?om?. Niemowl? igra? b?dzie na norze kobry, dziecko w?o?y sw? r?k? do kryj?wki ?mii?. ? Rav Kook i inni wierz?, ?e mesja?ski okres b?dzie ?wegetaria?ski?. Rav Kook wyra?a t? ide? w swym s?awnym eseju ?Chazon Hacimchonut Wehaszalom? ( Wizja Wegetarianizmu i Pokoju ), gdzie podkre?la on my?l, ?e rz?dy nad B-?ymi stworzeniami nie oznaczaj? prawa do ich niszczenia. ??adna racjonalna osoba nie mo?e w?tpi?, ?e Tora, kiedy przykazuje ludziom ? rz?dzenie nad rybami w morzu i ptakami na niebie i wszystkimi ?ywymi stworzeniami, kt?re poruszaj? si? po ziemi?, nie nakazuje nam tym samym przyjmowania pozy okrutnego w?adcy, kt?ry wykorzystuje swoich ludzi do swoich w?asnych zachcianek ? B-g tego zabrania w tak niekwestionowalnym prawie o niewolnictwie (bycie przypisanym do B-ga ), kt?ry jest dobry dla wszystkich, a Jego czu?a opieka spoczywa nad wszystkimi jego stworzeniami? (Psalms 145:9 ).