Paraszat Metzora

Ca?a ta Parasza zajmuje si? tylko jednym tematem. Tym tematem jest kwestia tr?du (metzora).

Ca?y temat tzaraat jest umiejscowiony pomi?dzy fizycznym i duchowym poziomem cz?owieka. Jest to materialna choroba, choroba cia?a, ale przychodzi ona ze stanu ducha.

W judaizmie nie ma zbieg?w okoliczno?ci. Wszystko ma sw?j pow?d. Wszystko sta?o si?, poniewa? B-g tego chcia?. Je?li kto? cierpi z jakiego? powodu lub cieszy si? z czego? ? jest tak, poniewa? B-g zdecydowa? si? da? / zabra? co? tej osobie.? Je?li kto? tak bardzo cierpi na tzaraat (tr?d), jest pow?d ku temu. Jest to jaki? rodzaj wiadomo?ci od B-ga, ?e co? jest niedobrego w zachowaniu tej osoby. Ci??ka i bolesna wiadomo??. Taki rodzaj kary tak?e przynosi wy??czenie ze spo?eczno?ci ? osoba, kt?ra ma tr?d jest wydalona z jego / jej otoczenia i jest odseparowana.

Jaki jest pow?d, ?e osoba zas?u?y?a na tak okrutn? kar??

Nasi M?drcy dali nam kilka wyja?nie?.

Jedno z pierwszych wyja?nie? m?wi, ?e metzora jest spowodowana grzechem pychy, Gavhut Halev. Je?li kto? zachowywa? si? w ten spos?b, jedyn? drog?, ?eby ?pokaza?? mu jego miejsce jest odseparowa? t? osob?, dok?adnie i ca?kowicie, od spo?ecze?stwa, pozwoli? jej ?y? bez ?adnego zwi?zku z innymi lud?mi i z uczuciem bycia gorszym.

Inny Rabbi m?wi, ?e powodem dla takiej kary jest laszon hara i lekcja ta jest taka, ?e je?li twoja komunikacja z lud?mi jest wyra?ona w negatywnej formie, to jest lepiej dla ciebie by? odosobnionym, bez kontaktu z kimkolwiek.
Jest wi?cej wyja?nie?, takich jak te, ?e jest to kara za nienawi?? wobec innych ludzi lub niepoprawne zachowanie wobec kogo? ma??onka.? Jakkolwiek, wszystkie te wyja?nienia wi???? tzaraat z grzechami, kt?re s? z?ym zachowaniem wobec innych ludzi oraz z niezdrowym i niew?a?ciwym kontaktem z innymi.

Metzora (cz?owiek, kt?ry ma tr?d, tr?dowaty) ma ?y? poza jakimkolwiek osiedlem, jakimkolwiek zamieszkanym miejscem. On/ona nie mo?e kontaktowa? si? z nikim i nawet je?li kto? chce skontaktowa? si? z nim / ni?, ta osoba musi ostrzec ?odwiedzaj?cego?, ?e jest to niemo?liwe itd.

Wiadomo?? dla tej osoby i dla innych powinna by? bardzo jasna. To nawet nie jest kara. To jest jaki? rodzaj rezultatu, konsekwencji jego czyn?w.

Przyjrzyjmy si? procesowi jego powrotu, jego oczyszczenia. Tora m?wi nam, co nast?puje: ?to kap?an ka?e, ?eby ten, kt?ry ma by? oczyszczony, przyni?s? dwa ptaki ?ywe, czyste, kawa?ek drzewa cedrowego, nitki karmazynowe i hizop. Potem kap?an ka?e zabi? jednego ptaka nad naczyniem glinianym nape?nionym ?yw? wod?. Nast?pnie we?mie drugiego ptaka, ?ywego, wraz z kawa?kiem drzewa cedrowego, z nitkami karmazynowymi i z hizopem i zanurzy to wszystko razem z ?ywym ptakiem we krwi ptaka zabitego nad wod? ?yw?. Potem pokropi siedem razy tego, kt?ry ma by? oczyszczony z tr?du i w ten spos?b oczy?ci go. A ptaka ?ywego wypu?ci na pole?. Dlaczego ptaki? Dlaczego dwa z nich? Dlaczego ?ywa woda? Dlaczego drzewo cedrowe? I dlaczego ezov (hizop)?

Midrasz Tanhuma wyja?nia ka?dy detal jako jaki? rodzaj wiadomo?ci dla Metzora. Ty czu?e? si? wielki jak erez (cedr), teraz jak si? czujesz? Jak ezov (hizop)?

O laszon hara Gemara m?wi: zawsze b?d? mi?kki jak bambus, a nie twardy jak erez. Poniewa? erez mo?e znie?? ka?dy wiatr, ale w jakim? punkcie przyjdzie burza, kt?ra go zwali tak, ?e a? spadnie w d??. Ale bambus b?dzie zginany ka?dym wiatrem, ale nie ma burzy, kt?ra by go z?ama?a. Z tego powodu u?ywamy bambus do wykonania pi?ra do napisania Sefer Tora (Sefardim wci?? u?ywaj? bambusa, ale tu, w Polsce, niestety nie mamy jakiegokolwiek bambusa, wi?c u?ywamy ptasiego pi?ra). Ptaki, m?wi Midrasz, symbolizuj? dusz?. Dusza ta jest wewn?trz cia?a. I ta dusza chce ?odlecie?? st?d. Jeden z ptak?w jest wzi?ty przez Kohena i zabity jako ofiara. A drugi jest odes?any, wypuszczony wolno. Ta wiadomo?? g?osi: przez twoje zachowanie mo?esz kontrolowa? swoj? dusz?. Mo?e by? ona niewolnikiem twojego cia?a. Ale mo?e tak?e by? wolna od ludzkich sk?onno?ci. ?ywa woda ( maim chaim, woda ?ycia ) symbolizuje niesko?czone ?r?d?o ?ycia, kt?re nawet w najgorszej sytuacji, w kt?rej wydaje si?, ?e nie ma ju? wi?cej nadziei, mo?e odnowi? ludzkie ?ycie na jakimkolwiek poziomie cz?owiek jest, i da? mu nadziej? na przebaczenie, wybawienie i zdrowe ?ycie ? materialnie i duchowo.

Szabat szalom!