?ydzi ?wi?tuj? szabas

Ju? nie patrzymy na Polsk?, ogl?daj?c si? w przesz?o??, dzisiaj bardzo interesuje nas przysz?o?? ?yd?w w Polsce – m?wi rabin Eliahu Birnbaum z Shavei Israel

Ta organizacja koordynuje dzia?ania wszystkich czterech rabin?w pracuj?cych w Polsce, tak?e wroc?awskiego Izaaka Rapoporta. Wraz z rabinem Birnbaumem przyjecha?o do Wroc?awia ?wi?towa? pi?tkowy szabas prawie 30 innych ?yd?w z Izraela, Stan?w Zjednoczonych i Polski.

– Jak wielu ?yd?w w ?wiecie my?la?em o Polsce w czasie przesz?ym, jako o miejscu ?mierci milion?w ?yd?w – m?wi Michael Freund, prezes Shavei Israel. – Kilka lat temu przyjecha? do nas z Warszawy rabin Schudrich i poprosi? o rabina dla Krakowa. Przyjechali?my do Polski i zobaczyli?my, ?e ?ycie ?ydowskie w Polsce na nowo si? narodzi?o.

Rabin Birnbaum: – Historia ?yd?w w Polsce ma ponad tysi?c lat. Przez ten czas wsp???ycie Polak?w i ?yd?w by?o wyj?tkowo dobre w skali ?wiata. T? histori? uci?? dopiero Holocaust.

W Bibliotece na Piasku go?cie ogl?dali ksi??ki ze zbior?w seminarium ?ydowskiego, kt?re we Wroc?awiu dzia?a?o do 1938 r. Po po?udniu na dziedzi?cu Synagogi pod Bia?ym Bocianem grillowali wsp?lnie z wroc?awianami.

Nabo?e?stwo szabasowe by?o pierwszym punktem konferencji “Ma??e?stwo i rodzina ?ydowska”, zorganizowanej przez wroc?awsk? gmin? wyznaniow? ?ydowsk?.
?r?d?o: Gazeta Wyborcza Wroc?aw