Paraszat Behaalotcha

“Man is not an angel”?
?
Rabin Jehuda Arie Leib Alter jest g??wnie znany pod przydomkiem pochodz?cym od tytu?u zbioru jego dzie? b?d?cych zbiorami komentarzy dot. Tory i Talmudu ? ?Sfat Emat? (albo, jak wymawiaj? ten tytu? chasydzi ?Sfas Emes?). By? drugim rebem z dynastii Gur (z G?ry Kalwarii). Urodzi? si? w Warszawie w 1847 roku i zmar? w G?rze Kalwarii w roku 1905.? By? wnukiem Chiduszej HaRim i jego nast?pc? jako Admur Grer Chasidim.
?
Jego nauczanie jest bardzo popularne ? nie tylko w?r?d chasyd?w Gur, ale w?r?d r??nych kr?g?w spo?eczno?ci ?ydowskiej ? i popularno?? ta trwa do dzi?.
?
Sp?jrzmy na jego s?owa dotycz?ce naszej parszy:
?
??Aaron uczyni? tak; na przedniej stronie ?wiecznika umie?ci? jego lampy wed?ug nakazu, jaki da? Haszem Moj?eszowi.? (Bamidbar 8:3)
?
Jednym z najbardziej istotnych problem?w religijnych jest ludzki strach przed bezpo?rednim kontaktem z Bogiem i ich konsekwentne oddalanie si? od Niego. Jedynie anio?y s?u?? Bogu bez strachu, mimo tego, ?e ich status jest naturalnie du?o ni?szy w por?wnaniu z Bogiem. A zatem, ludzie powinni wzi?? przyk?ad z anio??w (i kroczy? wraz z nimi), a zatem nie obawia? si? kontaktu z Bogiem i oddania si? Mu.
?
Moc anio?a pochodzi z faktu, i? posiada on zdolno?? widzenia Boga, pozostawania w Jego blisko?ci, rozumienia Go i ci?g?ego s?u?enia Mu tak, jakby ta s?u?ba by?a czym? zupe?nie pospolitym. Anio?y okre?lamy s?owem ?Omdim? (stoj?ce, zatrzymuj?ce si?). Cz?owiek nazywany jest ?Holech? (chodz?cy, poruszaj?cy si?). Si?? cz?owieka jest to, ?e mo?e si? on porusza?, rozwija?, do czego? d??y?.
?
U?wiadamia nam to, ?e cz?owiek jest zdolny do wszelkich uczynk?w, je?li tylko jeste?my w stanie my?le? o sobie jako o tych, kt?rzy mogliby kroczy? wsp?lnie z anio?ami.
Aby czyni? rzeczy pospolite tak jak czyni je cz?owiek, aby pojmowa? je tak, jak to czyni? anio?y?.
?
(Sfat Emes, Parsza Behaalotcha 5636)
?
?ycz? Wam mi?ego Szabatu!