Paraszat Szlach

Mosze si? modli:

?

?Niech si? oka?e, Haszem, ca?a Twoja moc, jak przyobieca?e? m?wi?c:… Odpu?? wi?c winy tego ludu wed?ug wielko?ci Twego mi?osierdzia, tak jak znosi?e? ten lud od Egiptu a? dot?d.? (Bamidbar 14:17-19)

?

?

Talmud (Menachot 29b):

Rav. Jehuda m?wi w imieniu Rawa: ?Kiedy Mosze poszed? do nieba, zobaczy?, ?e B-g siedzi w niebie i ?przywi?zuje? korony do liter w tek?cie Tory.

Mosze rzek?: Panie Wszech?wiata, kto tego od Ciebie potrzebuje?

B-g odpowiedzia?: ?Mosze, w stronach, z kt?rych pochodzisz, nie m?wi si? ?szalom???

Mosze odpowiedzia?: ?nie jest w zwyczaju niewolnika mowic ?Szalom? do swojego pana?.

Haszem odpowiedzia?: ?w ka?dym razie, powiniene? zaoferowac mi pomoc, jak syn pomaga ojcu?.

B-g powiedzia?: ?kiedy sko?cz? si? wszystkie pokolenia, pozostanie jeden cz?owiek. Jego imi? jest Akiwa syn J?zefa i nauczy si? on wielu praw, halachot z tych znak?w?. Mosze rzek?: poka? mi go?.? B-g odpowiedzia?: ?B?dziesz tego ?a?owa??. Mosze rzek?: ?Mimo to chc? go zobaczy??. Haszem rzek?: ?Odwr?? si??. Mosze znalaz? si? w Bet haMidrasz rabbiego Akiwy w ostatnim rz?dzie (18tym), pr?bowa? wys?ucha? lekcji, ale niczego nie zrozumia? i wpad? w depresj?. Rabbi Akiwa w pewnym punkcie lekcji chcia? nauczy? uczni?w jednego prawa (halacha). Studenci zapytali: ?Rebe, sk?d to wiesz?? Odpowiedzia?: ?To jest to, co Bog powiedzia? Moszemu na g?rze Synaj?. W?wczas Mosze uspokoi? si?.

?

Gmara kontynuje:

?

Mosze powr?ci? do B-ga i powiedzia? Mu: ?Masz takich ludzi, a Tor? przekaza?e? mi? Trzeba j? by?o przekaza? przez niego?. B-g odpowiedzia?: ?Zamknij si?! Taki mia?em zamys? od pocz?tku?.

Rzek? Mosze stoj?c przed B-giem: ?Pokaza?e? mi jego Tor?. Poka? mi jego koniec?. B-g rzek?: ?Odwr?? si??. Mosze ujrza? Rabbiego Akiw?…

?

Ok, nie b?dziemy kontynuowac tej opowiesci poniewa? skonczy?a si? ona w bardzo tragiczny sposob, a my nie chcemy byc smutni przed Szabesem.??

?

Przytoczmy tu to, co Rabbi Berechja Berach, nast?pca Rabbiego Natana Neta Shapiry, mowi nam o tej Agadzie (legendzie).

?

Gmara w masechet (traktacie) Bava Kama (73b) dyskutuje kwesti?, co jest krotkim czasem, tak ?eby krotki oznacza? ciagle to samo okreslenie. Jest to wa?ne dla pewnych zagadnien, kiedy cz?owiek pope?ni? b??d w dzia?aniu lub b??d podczas modlitwy. Wi?c, Gmara przytacza dwie opinie. Jedna mowi, ze jest to czas wystarczajacy, ?eby powiedziec ?Szalom Alecha Rabbi?, a druga mowi, ze troche d?u?ej – ?Szalom Alecha Rabbi uMori (moj panie)?. Obie zgadzaj? si? na temat idei, ?e czas jest jak pozdrowienie nauczyciela. Tosfot, w tym samym miejscu, stawia pytanie, czy jest dozwolone i uznawane pozdrawiac twojego rabbiego, i on przytacza powy?szy Midrasz o Moszem mowiacym: ? nie jest w zwyczaju niewolnika mowic ?Szalom? do swojego pana?.

?I wyglada to tak, jakby Haszem zgadza? sie z nim.

Tosfot odpowiada, ?e jest ro?nica pomiedzy niewolnikiem i studentem lub synem, poniewa? niewolnik nie moze pozdrawiac swojego w?asciciela, ale student lub syn mo?e pozdrawiac swego mistrza lub ojca. Poniewa? niewolnik musi odczuwac starch przed swym wlascicielem, a syn lub student musza jedynie odczuwac uczucie czci i szacunku w stosunku do ich ojca/nauczyciela. Mosze zatem widzia? siebie samego jako niewolnika przed B-giem.

Rabbi Berechya kontynuje przytaczaj?c Zohar, gdzie Rabbi Szimon bar Yochaj mowi, ?e Mosze Rabeinu (Moj?esz, nasz nauczyciel) wywodzi? swoj pocz?tek od drzewa znajomosci dobra i zla ? jak jest napisane w Beraszit (2:9) ?w ?rodku tego ogrodu i drzewo poznania dobra i z?a?, i Mosze mial swoje poczatki po obu stronach, dobrej i zlej. Od strony aniola Metatrona, archaniola, ktory jest nazywany ?Naar? lub ?Ben? (chlopiec, syn) i od strony Samaela, ktory jest nazywany Eved. Z tego powodu Tora opisuje Moszego czasem jako Ben (syna) a czasem jako Eved (niewolnika). Zohar kontynuje mowi?c, ?e Mosze osiagna? 49 bram Bina (zrozumienia), ale nie mog? osi?gn?c piecdziesi?tej bramy, poniewa? mia? t? zl? cz?sc od strony Samaela , ktory jest Eved. Dlatego on popeln il grzech w Mey Meriwa, gdzie w miejsce przemawiania do ska?y i poproszenia jej, ?eby da?a wode, on uderzy? ja. B??d, za ktory zap?aci? bardzo wysoka cene ? nie mog? wejsc do Erec Israel.

Ale, kontynuje Zohar, w przysz?osci on osiagnie piecdziesi?t? bram? Szaarej Bina, a wtedy on bedzie nazwany ?Ben? (syn), jak s?owo ?bina? sklada sie z tych samych liter? co ?ben J-a? znaczy ?syn Haszem?, i on dostanie cz?sc z Ec Hachajim, Drzewa Zycia, ?ycia wiecznego?

?

Haar?i, Adonenu rabbi Yicchak [Lurja], wyjasnia powy?szy midrasz, mowiacy, ?e jak naprawde Mosze zna? ca?e nauczanie Rabbiego Akiwy, ale on zna? je tylko jako ustna Tor?, ale Rabbi Akiwa zna? zrod?a Halachot z pisanej Tory, skad uczymy si? ka?dej Halachy, poniewa? wiedzia? jak interpretowac Tagin, ?korony? Haszem po?o?one na g?owach liter. Jak Gmara (Menachot 29b) mowi: ?kiedy sko?cz? si? wszystkie pokolenia, pozostanie jeden cz?owiek. Jego imi? jest Akiwa syn J?zefa i nauczy si? on wielu praw, halachot z tych znak?w”. Taka by?a przewaga Rabbiego Akiwy nad Moszem.

?

W oparciu o Midrasz i Zohar Rabbi Berechya stwierdza, ?e tajemnice, ktore Rabbi Akiwa odnalaz? w Tagin swi?tych liter s? zawarte w piecdziesi?tej bramie znajomosci Tory, poniewa? jesli by?yby w ni?szej bramie, Mosze, ktory zrozumia? zawartosc 49 bram powinien znac rownie? t? tajemnic?.

?

Kiedy Mosze wspi?? si? do nieba zeby otrzymac Tor?, zobaczy?, ?e Haszem siedzi i?? ??przywi?zuje? korony do liter w tek?cie Tory?. Nie rozumial dlaczego Haszem to robi. Ten fakt uswiadamia nam, ?e jest on wcia? na poziomie ?Ewed? (niewolnika), i nie mo?e osiagnac tajemnic najwy?szego poziomu.

?

Wracajac do Tosfot. Jak pami?tamy Tosfot uczy nas, ?e Ewed (niewolnik) nie mo?e pozdrawiac swojego pana, podczas gdy syn mo?e to zrobic. Mosze uswiadomi? sobie, ?e jest na poziomie Ewed, i nie powinien pozdrawiac swego pana, wiec nie powiedzia? Szalom, kiedy zobaczyl studiujacego Haszem, chocia? robi? to, kiedy przychodzi? tam wczesniej, kiedy ci?gle mysla?, ?e jest Ben (synem).

?

W odpowiedzi Haszem powiedzia? mu: ?w ka?dym razie, powinienes zaoferowac mi pomoc, jak syn pomaga ojcu?. On chcial przez to powiedziec ? ?Wiem, ?e myslisz, ?e nie zaslugujesz, ?e jestes na ni?szym poziomie, ale wcia? mo?esz mi pomoc poprzez sprowadzenie na swiat droga ustna (beal-pe) wszystkich tych Halachot, ktorych Rabbi Akiwa b?dzie si? pozniej uczyl z Tagin?. Wi?c ? ?powinienes mi pomoc? studiowac halachot i przekazac je Rabbiemu Akiwie.

Zatem Mosze, ?eby wzmocnic i rozmno?yc moc Haszem, odpowiedzia? blogoslawienstwem: ?Weata jigdal na koach Ado-naj, kaaszer dibarta lemor??, ?Niech si? oka?e, Haszem, ca?a Twoja moc, jak przyobieca?e? m?wi?c:?? (Lb 14:17). On mial na mysli ? Ty, Haszem napiszesz Tagin (?Twoja moc?), ja wypowiem je ustnie (?m?wi?c?), i ta droga nastepne pokolenie bedzie moglo je wywnioskowac z pisma.

?

M ila idea Rabbiego Berechji Barecha.

?

Gut Szabes.