Paraszat Waetchanan

Dlaczego lokalizacja grobu Moszego pozostaje nieznana

?Wtedy prosi?em Pana: Haszem m?j, Bo?e, Ty? zacz?? swojemu s?udze objawia? sw? moc i r?k? pot??n?… Chcia?bym przej??, by zobaczy? t? pi?kn? ziemi? za Jordanem i te pi?kne g?ry, i Liban. Lecz przez was rozgniewa? si? na mnie Haszem i nie wys?ucha? mnie. I rzek? Haszem do mnie: ?Do??, nie m?w Mi o tym wi?cej! Wejd? na szczyt Pisga i podnie? oczy na zach?d, p??noc, po?udnie, wsch?d i ogl?daj krain? na w?asne oczy, bo tego Jordanu nie przejdziesz…? (Dwarim 3:23-28)

?Tam, w krainie Moabu, wed?ug postanowienia Haszem, umar? Moj?esz, s?uga Haszem. I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu a? po dzi? dzie?.? (Dwarim 34:5-6)

Rabbi Abraham Eliezer Lezer syn Josefa Demassek z ?ask.

By? on s?dzi? w s?dzie rabinicznym w Krakowie I przez pewien czas wype?nia? obowi?zki rabina.

Zmar? w roku 5607 (1847).

Rabbi Abraham Eliezer Lezer by? autorem ksi??ki Avnei Kodesh (?wi?te Kamienie) , wydrukowanej w Warszawie w roku 5555 (1795). Jej tytu? jest oparty na Lamentacjach (4:1): ??wi?te kamienie spoczywaj? u podstawy ka?dej ulicy?. Trzy lata p??niej Rabbi Abraham Eliezer Lezer opublikowa? zbi?r 10 kaza? Yikra DeChayei (Honor ?yj?cych ludzi) , kt?ry przedstawia homiletyczn? interpretacje takich temat?w, jak zado??uczynienie, ja?mu?na, cechy mowy, charakter Tzaddika I tak dalej.

W swoim wst?pie do ksi??ki, on wyjasnia dlaczego wybra? ten tytu?: ?Zapo?yczy?em ten termin od naszych M?drc?w, poniewa? w tej ksi??ce b?d? pisa? o tematach, kt?re mog? nada? ?yciu honor I szacunek temu, kto je prowadzi??

W Drusz (kazaniu) numer 8 on zaczyna wyjasnienie o powodzie, dla kt?rego miejsce, gdzie Mosze zosta? pochowany jest nieznane, szczeg?lnie, jesli znamy wartosc wizyty I modlitwy na grobie Tzadika.

??cz?c s?ynne pytanie dlaczego Haszem nie chcia?, ?eby Mosze wkroczy? do Ziemi Izraela, z powodem ?Poniewa? Mi nie uwierzyli?cie i nie objawili?cie mojej ?wi?to?ci wobec Izraelit?w, dlatego wy nie wprowadzicie tego ludu do kraju, kt?ry im daj??, Midrasz m?wi, ?e Haszem wiedzia?, ?e Bnei Israel z?ami? przymierze z B-giem, I b?d? skazani na wygnanie z Eretz Israel, wi?c kiedy? mijaliby gr?b Moszego I Mosze zacz??by modli? sie za nich, I wtedy Haszem, kt?ry nie m?g?by odm?wic prosbie wielkiego tzadika, wycofa?by dekret o wygnaniu.Wi?c On ukry? miejsce grobu Moszego.

Teraz, kontynuuje Rabbi Eliezer, pytanie jest, jak do tego dosz?o, ze Haszem nie wys?ucha? modlitwy Moszego, kiedy prosi? dla siebie o wejscie do Izraela, ale, wed?ug Midraszu, on na pewno by wys?ucha?, MUSIA?BY wys?ucha?, modlitwy Moszego dla Bnei Israel o tym samym temacie ? bycia w Eretz Israel?

Odpowiedz, jak? da? Rabbi Eliezer jest prosta; moc tzadika po jego ?mierci jest mocniejsza ni? moc, jaka posiada? za ?ycia, jak m?wi Talmud (w Chulin 7b).

A propos, tytu? ksi??ki ?Yikra DeChayei? pochodzi z dyskusji w Gemarze, kt?ra pyta czy pogrzeb I mowa pogrzebow s?? wskazane poniewaz przynosz? odpuszczenie, kt?re jest prywatna korzysci? (Yikra DeShachve) zmar?ej osoby, czy poniewaz to zmywa wstyd z cia?a, kt?re mog?oby pozostac bez pogrzebu, co jest w?a?ciwe dla ?ywych ludzi (Yikra DeChayei). (Sanhedrin 46b.), I wniosek Gemary jest taki, ?e nawet jesli wszystkie te ceremonie s? robione dla Yikra Deshachve, za tym stoi wartosc ?ycia,? ?ywi ludzie, kt?rzy po ich doczesnym ?yciu, b?d? mieli “?ycie po ?yciu” , kt?re posiada wi?cej B-?ych mocy.

Szabat szalom!