Paraszat Szoftim

Dlaczego w?a?nie Misznajot?

Tam [w Jerozolimie] udasz si? do kap?an?w-lewit?w i do s?dziego, kt?ry w tych dniach b?dzie sprawowa? urz?d. Poradzisz si?, oni ci dadz? rozstrzygni?cie. Zastosujesz si? do orzeczenia, jakie ci wydadz? w miejscu, kt?re sobie obierze Pan, i pilnie wykonasz wszystko, o czym ci? poucz?. Post?pisz ?ci?le wed?ug ich pouczenia i wed?ug ich rozstrzygni?cia, jakie ci dadz?, nie zbaczaj?c ani na prawo, ani na lewo od ich orzeczenia.? (Dwarim 17:9-11)

Gemara w Masechet Szabat (23) rozwa?a ?r?d?o odmawiania b?ogos?awie?stwa przed zapaleniem ?wiec chanukowych. Istotnie jest to rozstrzygni?cie rabiniczne. Dlaczego zatem m?wi si?: Haszem, ?kt?ry u?wi?ci? nas swoimi przykazaniami i nakaza? nam…?
w obliczu micwy dotycz?cej Chanuki, o kt?rej nie jest wspomniane w Torze?? Raw Avya? cytuje wers z Ksi?gi Dewarim (17:11): ?lo tasur min hadavar asher yagidu lecha yamin usmol? (?nie zbaczaj?c ani na prawo, ani na lewo od ich orzeczenia?), zakazuj?cy nam wychylania si? poza opinie najwy?szych autorytet?w rabinicznych. Rambam w wielu miejscach (wst?p do Miszne Tora itd.) orzeka, ?e jednostka, kt?ra dopu?ci?a si? naruszenia przykazania rabinicznego, pogwa?ci?a r?wnie? biblijny zakaz ?lo tasur?? (?nie zbaczaj?). Dla przypomnienia: Miszna (?powtarzanie?, lub ?uczy? si? i utrwala??) jest g??wnym dzie?em judaizmu rabinicznego i pierwsz? znacz?c? pisemn? redakcj? utsnych przekaz?w ?ydowskich, nazywanych ?Torah she beal pe? (Tora Ustna). By?a ona przedmiotem debat m?drc?w rabinicznych w I i II w.

Gdy Rabi Jom Tow Lipman Heller uko?czy? swoje najs?ynniejsze dzie?o zatytu?owane ? Tosafot Jom Tow? ? dodatkowe komentarze i obja?nienia Misznajot, kt?re sta?y si? nieod??cznym elementem niemal?e wszystkich wydanych od tamtego czasu ksi?g zawieraj?cych owe Misznajot ? zorganizowa? Siyum. Siyum ? ?uko?czenie? ? oznacza uko?czenie rozdzia?u studi?w nad Tor?, ksi?gi Miszny, Talmudu itd., po k?rym zwykle nast?uje seudat micwa (uroczysty posi?ek). W trakcie tego wydarzenia wyg?osi? on specjalne przem?wienie, odnosz?ce si? naturalnie do jego prac nad Miszn?. Opowiedzia? w?wczas zebranym, jak zosta? zapytany przez swojego mistrza, rabiego Liw? z Pragi (znanego jako Mahara?l) o pow?d, dla kt?rego ze wzgl?du na zmar?? osob? istnieje minchag (zwyczaj) studiowania Misznajot, a nie studiowania innych cz??ci Tory.??

Rabi Jom Tov odpowiedzia?: s?owo MISZNA sk?ada si? z tych samych liter, co s?owo NESZAMA (dusza): mem, szin, nun, hej – chc?c powiedzie? nam, ?e istnieje mi?dzy nimi ukryty zwi?zek.

Na czym polega ?w zwi?zek?
Tora Szebichtaw (Tora Pisana) zosta?a u?o?ona i podarowana nam przez B-ga. Tora Szebeal Pe (Tora Ustna) zosta?a napisana przez istoty ludzkie, przez dusze. Tora Szebichtaw potwierdza? wieczno?? B-ga i jego dzie?. Tora Szebeal Pe ?wiadczy o wieczno?ci naszych dusz i ich dokona?. Z tego powodu trudno znale?? w Tora Szebichtaw zwroty dotycz?ce Olam Haba (Przysz?ego ?wiata) i Mesjasza- spraw, kt?re musz? zosta? dokonane poprzez Tikun pochodz?cy z Tory Ustnej.

Wiele pokole? wstecz istnia?y w Izraelu grupy nazywane Saduceuszami (Tzdokim)
i Baitosim, kt?re w zupe?no?ci odrzuca?y koncepcj? Tory Ustnej. Jednocze?nie nie przyjmuj? one wiary w Mesjasza, w techijat hametim (o?ywienie umar?ych) i Przysz?y ?wiat, gdy? ?r?d?em wszystkich tych wierze? jest Tora Szebeal Pe.

Z tego powodu ? kontynuuje Rabi Jom Tow – studiujemy Misznajot przez wzgl?d na osob?, kt?ra odesz?a ? by powiedzie? bliskim, i? ich ?a?oba nie b?dzie wieczna, ?e ich krewny jest nie?ywy tylko tymczasowo, ?e o?yje niebawem, gdy przyjdzie Mesjasz.?

M?j Rabi, wielki Mahara?l ? dodaje Rabi Jom Tow ? pokiwa? g?ow? zgadzaj?c si? z moimi s?owami.

Mo?na jeszcze doda?, ?e z tego powodu, oraz by zagwarantowa?, ?e metoda zadzia?a jak nale?y, Ar?i (Rabi Icchak Luria) zaleca, aby?my studiowali ka?dego dnia 18 rozdzia??w Misznajot.

S?odkiego i smacznego Szabatu.