Paraszat Ki Tece

?Na dwa sposoby?

Megale Amukot i zuchwa?y m??

Je?li m??czyzna po?lubi kobiet? i zostanie jej m??em, lecz nie b?dzie jej darzy? ?yczliwo?ci?… napisze jej list rozwodowy, wr?czy go jej, potem ode?le j? od siebie. Je?li ona wyszed?szy z jego domu, p?jdzie i zostanie ?on? innego, a ten drugi… m??, kt?ry j? po?lubi?, umrze…? (Dwarim 24:1-3)

Pewnego razu do Megale Amukot (Rabin Natan Neta Szapira, krakowski Rabin, jeden z najwa?niejszych kabalist?w) przysz?a kobieta i zacz??a skar?y? si? na swojego m??a, kt?ry opu?ci? dom i zacz?? ?y? samemu, nie troszcz?c si? ni?. P?aka?a i lamentowa?a nad nieszcz??liwym ?yciem. Rabin Natan Neta uspokoi? j? i nakaza?, by zawo?ano m??a. Pr?buje przekona? go do powrotu do domu i ?ony, by przywr?ci? Szalom Bait (ma??e?skie pojednanie). M?? odmawia jednak jakiejkolwiek pr?by odbudowania pokoju mi?dzy nimi. Widz?c, ?e nie jest w stanie zmieni? decyzji m??a, Rabin poprosi? go o nadanie ?onie Getu (rozwodu) i uwolnienie jej, by mog?a po?lubi? kogo? innego. M?? zgadza si?, ale stawia warunek w postaci zap?aty olbrzymiej sumy pieni?dzy.

Kobieta zaczyna p?aka? na nowo: ?Sk?d wezm? te wszystkie pieni?dze? Jestem biedna, bez grosza przy duszy.? Jednak?e m?? nalega: nie ma zap?aty, nie b?dzie rozwodu.

Rabin rozgniewa? si? bardzo, widz?c t? niesprawiedliw? sytuacj?. Powiedzia? do m??a: ?Chc? nauczy? ci? pewnej Miszny?. Wstaje, podchodzi do rega?u i wyjmuje jedn? z ksi?g Talmudu, Gemara, traktat Kiduszin (Ma??e?stwo), otwiera na pierwszej stronie i pokazuje m??owi pierwsz? Miszn?.

??HaIsza Niknet?? ? ?Kobieta zostaje nabyta [przez m??czyzn?, by zosta? jego ?on?] na [jeden z] trzech sposob?w, a nabywa sam? siebie [odzyskuje niezale?no?? i wolno jej po?lubi? innego m??czyzn?] na dwa sposoby. Zostaje nabyta poprzez pieni?dze [m??czyzna wr?cza jej pieni?dze w obecno?ci dw?ch ?wiadk?w m?wi?c: ?Oto jeste? mi przyrzeczona?; lub poprzez dokument, w kt?rym m??czyzna pisze: ?Oto jeste? mi przyrzeczona? i kt?ry wr?cza jej nast?pnie w obecno?ci ?wiadk?w, lub poprzez relacje ma??e?skie [para przy ?wiadkach oddali?a si? w odosobnione miejsce].

Rabin kontynuuje nauczanie Miszny: ?Kobieta nabywa sam? siebie poprzez list rozwodowy [=Get] i poprzez ?mier? jej m??a…?

W?wczas Rabin podsumowuje: ?Twoja ?ona b?dzie woln? od ciebie. Musisz wybra? metod?; albo zastosujesz pierwszy spos?b wspomniany w Misznie i wr?czysz jej Get, albo zatroszcz? si?, by uwolni?a si? od ciebie drugim sposobem.?

Przera?ony m?? zrezygnowa? z postawionego przez siebie warunku i natychmiast da? jej rozw?d.