Paraszat Nicawim

Setne przekle?stwo

Nasza parsza rozpoczyna si? od s??w:
?Stoicie dzisiaj wszyscy przed obliczem Haszem, Boga waszego: wasi naczelnicy pokole?, wasi starsi, wasi zwierzchnicy i ka?dy Izraelita? (Dwarim 29:9)
Midrasz dodaje: “Oto, co mowi wers: >>Powaleni nieprawi – przepadli, a stoi dom sprawiedliwych<<?. (Miszlei 12:7).
Co Midrasz pragnie nam przekaza??

Rabi Awraham Naftali Hirsz Lerner (lub Yener), rabin i darszan (kaznodzieja) krakowski, napisa? ksi??ki pt. Birkat Awaraham (?Blogos?awie?stwo Abrahama?), oparte na wersie Bereszit (28:4): ?Wtedy Izaak zawo?a? Jakuba, pob?ogos?awi? go? B?ogos?awie?stwo, [otrzymane przez] Abrahama??. Zosta?y opublikowane w 5630 (1870) we Lwowie-Lembergu; zebral w nich swoje pisma dotyczace Halachy. Z kolei ksi??ka zatytu?owana ?Clota Deawraham? (?Modlitwa Awrahama?), oparta jest na wypowiedzi rabina Safry w Talmudzie:? ?Modlitwa Awrahama rozpoczyna sie, gdy ?ciany rosn? ciemno?ci??. Oznacza to, ?e Awraham, kt?ry zawsze wype?nia? swoje obowi?zki tak wcze?nie, jak to tylko mo?liwe, rozpoczyna modlitw? Mincha zaraz po po?udniu – gdy ?ciany zaczynaj? rzuca? cie? po tym, jak slo?ce przekroczy?o ?rodkow? lini? nieba. Wed?ug Kaba?y, przed po?udniem mamy do czyniena z czasem Chesed (?aski), za? po po?udniu wyst?puje czas Din (Os?du), podczas kt?rego nasz praojciec Awraham modli si? o uwolnienie spod ci??aru Dinim. Dzie?o to zosta?o opublikowane w 5628 (1868) we Lwowie-Lembergu i gromadzi kazania i nauki moralne.

A zatem w ksi?dze Clota Deawraham zostaje wyt?umaczony midrasz:
“Rash?I m?wi: >>Homiletyczne obja?nienie jest nast?puj?ce: Dlaczego parsza Nicawim jest przeciwstawiona przekle?stwom (z parszy Ki Tawo)? Bowiem gdy lud Izraela us?ysza? owe 102 przekle?stwa [wymienione w Ki Tawo poza 49 [przekle?stwami] ustanowionymi w Leviticus (26:14-38)], zblad? i powiedzia?: Kt?? jest to w stanie wytrzyma?? [W rezultacie] Mosze zacz?? ich pociesza?, co nast?puje:
“Oto stoicie dzi?… sk?onili?cie Wszechobecnego do gniewu wiele razy, a jeszcze nie uczyni? dla was ko?ca. Zaiste, wci?? istniejecie przed nim [stoj?c… przed B-giem]<<“.

Dlaczego Rash?I u?ywa zwrotu
? “dziewie?dziesiat osiem?, a nie pisze po prostu ?sto-mniej-o-dwa?

Poprzedni rabini tlumacz?, ?e w?a?ciwie przekle?stw bylo sto, lecz dwa z nich ukryte, a lud Izraela bardziej l?ka? sie tych dw?ch:? ? ?Tak?e wszystkie choroby i plagi, nie zapisane w ksi?dze tego Prawa, ze?le Pan na ciebie, a? ci? wyt?pi? (Dwarim 28:61). Intencj? ukrytego przekle?stwa jest powiedzie? o “?mierci cadyk?w? (sprawiedliwych, niewinnych), co jest tak z?e, jak z?y jest brak sprawiedliwo?ci i nieistnienie r??nicy mi?dzy winnym a niewinnym!

I tak sta? tam ca?y lud Izraela i pyta?: “Kt?? jest to w stanie znie???? – karanie sprawiedliwego za grzechy zloczy?cy.? W rezultacie Mosze zapragn?l ich pocieszy? i powiedzia? im: Nawet je?li sprowokowali?cie Wszechobecnego do gniewu, zaiste nadal istniejecie przed nim. B-g bowiem bezpo?rednio karze zloczync?w, za? sprawiedliwych pozostawia w pokoju. Z tego powodu Midrasz przywo?uje wers Miszlei – ?Powaleni nieprawi – przepadli, a stoi dom sprawiedliwych?. Wyra?a to ide? B-skiej sprawiedliwo?ci.

Nieprzypadkowo nasza parsza wyst?puje przed Rosz Haszana (Nowym Rokiem). Tora mowi: ?Atem nicawim hajom??, ?Stoicie dzi?…?. Co zatem oznacza w Torze “dzi?”? Ka?dego dnia? Kiedykolwiek? Nasi Rabini wyja?niaj?: Tora mowi o Rosz Haszana, kiedy to stajemy przed B-giem, by zosta? os?dzonymi . Czy potrafisz wyobrazi? sobie, jak wygl?da osoba poddana os?dowi? Gdy s?dzia og?asza cz?owieka winnym, oskar?ony siedzi na swoim miejscu zgarbiony, ze spuszczonym wzrokiem i? pochylon? g?ow?. Kiedy jednak s?dzia oznajmia: “Niewinny”, pozwany wstaje, podnosi glow? wysoko, jego twarz promienieje radosci?.

Tora mowi: ?Stoicie dzi?…?. W Rosz Haszana, kiedy wszyscy przechodzimy os?d przed B-giem, jeste?my pob?ogoslawieni, by sta? prosto, gdy nasz wyrok jest og?aszany.

Tora kontynuuje: “Kulchem” – “wszyscy sposr?d was razem”. Gdy Ha-szem widzi wspolnot? ?ydow, jest niczym ojciec, kt?ry widzi wszystkie swoje dzieci bawiace si? razem rado?nie. Nic nie uszcz?sliwi?oby go bardziej.

I nie ma w?wczas r??nicy mi?dzy winnym a niewinnym, jesli jeste?my razem, a Ha-szem widzac nas pojednanych w Ahavat Israel, b?ogos?awi nam Ketiwa Wachatima Towa dla dobrego i s?odkiego roku.??

***
Jeszcze jedno – mimo, i? ten Szabat to Szabat Mewarchim (w kt?rym odmawiamy specjalne blogoslawie?stwo, by nadchodz?cy miesi?c przyni?sl nam dobre i szcz??liwe ?ycie), pomijamy to b?ogos?awie?stwo. Haszem sam b?ogos?awi nie tylko miesi?c Tiszrei, ale ca?y nadchodz?cy rok.