Paraszat Haazinu

Los pewnego Jud.

W ko?cu parszy czytamy:

?Poszed? wi?c Moj?esz z Jozuem, synem Nuna, i wypowiedzia? wszystkie s?owa tej pie?ni do uszu ludu?. (Dwarim 32:44)

By? to ostatni dzie? Mosze, kiedy przekaza? on przyw?dztwo Jehoszui. Jak wyja?nia Rasz?i: ?On i Jehoszua, syn Nuna ? by? to Szabat, podczas kt?rego by?o dw?ch przyw?dc?w [gdy? trwa?o przekazywanie przyw?dztwa Jehoszui]. W?adza zosta?a odebrana jednemu i nadana drugiemu. Mosze wyznaczy? meturgemana [dos?ownie t?umacza, tu: rzecznika] dla Jehoszui [by przekazywa? obecnym, co zosta?o przez niego powiedziane], tak ?e Jehoszua m?g? obja?nia? [Tor?] za ?ycia Moszego, tak ?e Izrael nie powiedzia?by [do Jehoszui] ?Za ?ycia twego nauczyciela nie odwa?y?e? si? podnie?? g?owy?.

Ale jest w tym wersie co? dziwnego. Tekst nazywa Jehoszu? syna Nuna ?Hoszea? ? jego dawnym imieniem, kt?re zosta?o zmienione przez Moszego dawno temu.
Jak pami?tamy, Tora m?wi w Bamidbar (13:16): “Vayikra Moshe l’Hosheia bin Nun Yehoshua” /??Ozeaszowi (Hoszea), synowi Nuna, da? Moj?esz imi? Jozue (Jehoshua) ?/
Gemara (Sota 34b) m?wi, i? zmiana imienia jest aluzj? do modlitwy Moszego w intencji Jehoszui “Ya yoshiacha meatzat meraglim” (Niech Haszem ochroni ci? przed oskar?eniem szpieg?w). By uchroni? Jehoszu?, swego pierwszego ucznia, przed spiskiem szpieg?w. Dlaczego zatem Tora powraca do poprzedniego Hoszea?

Rasz?i zadaje pytanie: ?Dlaczego wi?c Pismo tutaj nazywa go Hoszea, skoro jego imi? dawno zosta?o zmienione na Jehoszua?? i podaje odpowied?: ?By za?o?y? (tu: powiedzie?), ?e Jehoszua nie sta? si? zarozumia?y, gdy? cho? zosta? obdarzony wysokim statusem, ukorzy? si? tak, jak na pocz?tku – [gdy by? jeszcze nazywany Hoszea, jako student Moszego].

Rabi reb Heszl z Krakowa podaje nam genialne wyja?nienie, a mianowicie: Gemara (Sanhedrin 107a) i midrasze m?wi?, i? litera jud, kiedy zosta?a zabrana z imienia Saraj (gdy zosta?o ono zmienione na Sara), poskar?y?a si? B-gu, i? zosta?a usuni?ta z Tory. By? to pocieszeniem, gdy Mosze wzi?? liter? jud i przeni?s? j? do imienia Hoszea, tak, by powsta?o Jehoszua. W ten spos?b jud, kt?re zosta?o usuni?te z Saraj, znalaz?o miejsce w Torze p??niej.
Gdy Sara zmieni?a imi?, mia?a 89 lat (by?a m?odsza od Awrahama o 10 lat. Mia? on w?wczas 99.).
Zmar?a w wieku 127 lat, jak m?wi Tora: ?Sara doczeka?a si? stu dwudziestu siedmiu lat ?ycia? (Bereszit 23:1). Mo?emy zatem przyj??, ?e by?a nazywana Sar? (bez jud) przez 38 lat. I przez te wszystkie lata jud by?o ?dyskryminowane?.
Mosze wys?a? szpieg?w pod koniec pierwszego roku po Eksodusie. Przez 38 lat Yehoszua by? nazywany w?a?nie w ten spos?b, a? do dnia mianowania go przyw?dc?, kiedy to Mosze powr?ci? do nazywania go Hoszea, gdy? jud odebra?o juz swoj? rekompensat? straty doznanej podczas ostatnich 38 lat ?ycia Sary.
Niezwyk?a idea Rabiego Reb Heshela.

Osobi?cie wol? interpretacj? Netzi?v (Netzi?v, Rabbi Naftali Zvi Yehuda Berlin, legendarny Rosz Jesziwa jesziwy Wo?o?yn (?matki jesziw?) na Litwie. Jego imi? jest powszechnie skracane do formy Netzi?v, co oznacza ?filar?.
Jeden z jego student?w, kt?ry zosta? mianowany rabinem w pewnej ma?ej miejscowo?ci, przyby? pewnego razu zobaczy? si? ze swoim Rabinem, by prosi? o b?ogos?awie?stwo, kt?re uchroni?oby go przed wszystkimi Machlokes (rodzaj typowej ?ydowskiej sprzeczki), intrygami i Laszon Hara, kt?re rozprzestrzenia si? w?r?d cz?onk?w gminy ?ydowskiej w tym miejscu.

Stary, do?wiadczony rabin odpowiedzia? mu z u?miechem: Mosze zmieni? imi? Jehoszui
i b?ogos?awi go, by uchroni? go przed Laszon Hara, znies?awieniem i konfliktami, kt?re jego wsp??towarzysze mogli uruchomi? przeciwko niemu, jak powiedzia?: ?Ya yoshiacha meatzat meraglim? ? ?niech Haszem uchroni ci? przed oskar?eniem szpieg?w?. Dzia?a?o to tylko przez jaki? czas, kiedy Jehoszua by? ci?gle uczniem, przez 38 lat. P??niej za?, kiedy sam zosta? przyw?dc?, Mosze powr?ci? do nazywania go Hoszea, jak poprzednio, by przekaza? mu komunikat: ?Teraz, jak przyw?dca spo?eczno?ci, jeste? sam. ?adne b?ogos?awie?stwo, ?adna zmiana imienia nie pomog? ci w starciu z Laszon Hara
i pom?wieniami.