Paraszat Lech Lecha

Lech Lecha – “Wyjd? sobie!”

“I rzek? Haszem do Abrama: Wyjd? z ziemi swojej i od rodziny swojej, i z domu ojca swego do ziemi, kt?r? ci wska??”. (Bereszit 12:1)
Jak wiemy, 10 razy B-g sprawdza? Awrahama, czy b?dzie Mu pos?usznym, jak m?wi Miszna w Masechet Awot: ?Beasara nisajonot? ? ?W dziesi?ciu pr?bach by? Awraham, nasz praojciec, wypr?bowany, i sta? niewzruszony w ka?dej z nich, [by?y one] by pokaza?, jak wielka by?a Jego mi?o??. (Awot 5:3).
Typowe, ?e Nisajon (test, eksperyment) zwi?zany jest z ?Lech Lecha!?, Nisajon, kt?ry powtarza? si? i powtarza? dla nas tyle razy, kiedy r??ne narody, w r??nych krajach, nakazywa?y nam: Lech lecha! ? idz sobie st?d! nie ma tu dla ciebie miejsca! Smutne.
Rabbi Eliezer Aszkenazy w swojej ksi??ce Maasei Haszem dostrzega w tym rozkazie pocz?tek nowego ?ycia dla Awrahama, ?Lecha? dla ciebie, dla twojego dobra, ku twojemu prawdziwemu ?yciu. W istocie: Awraham ?yje po?niej jeszcze przez 100 lat, ma 75 kiedy opuszcza Charan; umiera w setnym roku ?ycia. Wskaz?wk? dla obietnicy ?ycia 100 lat wi?cej Rabi Aszkenazy znajduje w s?owach ?Lech lecha? ? warto?? litr hebrajskich wynosi 100 (Lamed 30, Chaf 20, Lamed 30, Chaf 20 = 100).
Maor Waszemesz wyja?nia Nisajon Awrahama w parszy Lech Lecha na spos?b chasydzki, w kontek?cie Awodas Haszem (pracy na rzecz B-ga ze wszystkich mo?liwo?ci) wykonywanej przez Cadika.
Co jest lepsze dla Cadika? – pyta rabi Kalonimus ? Zosta? w domu i czeka?, a? ludzie przyjd? do niego prosz?c o s?owa Haszem, a mo?e wyj??, zaj?? si? tymi, kt?rzy nie s? zbyt zainteresowani nauk?, uczyni? ich Owde Haszem i przynie?? im Jego s?owo. Abraham zasadniczo wola? t? pierwsz? opcj? ? zosta? na miejscu i czeka?, a? ludzie przyjd? do niego; jest to najlepszy spos?b, by darzyli go szacunkiem i jego s?owa b?d? lepiej przyj?te. Ale rozkazem Haszem by?o przyj?cie drugiej opcji ? ?Lech Lecha? ? znajd? ludzi i ucz ich o B-gu, jak interpretuje wers Raszi: ?Weet hanefesh aszer asu…? – ?I zabra? Abram z sob?? oraz dusz?, kt?r? nabyli w Charanie?” (Bereszit12:5). Raszi m?wi: [Oznacza to] dusze, kt?re przeni?s? pod opieku?cze skrzyd?a Szechiny. Awraham konwertowa?by m??czyzn, a Sara konwertowa?aby kobiety, i Pismo m?wi o tym, jak gdyby ich ?wykonali?.

Najlepszego Szabatu.