Paraszat Waera

Parsza nasza opowiada o cudach (znakach), kt?re Mosze pokazywa? Izraelitom, aby przekona? ich o s?uszno?ci swojej misji, i o cudach, kt?re pokazywa? Mosze Faraonowi, aby przekona? go do uwolnienia Izraelit?w.
?

Tora opowiada nam tak:
Pan tak powiedzia? do Moj?esza i Aarona: (9) Je?li faraon powie wam tak: Uczy?cie cud na wasz? korzy??, wtedy powiesz Aaronowi: We? lask? i rzu? j? przed faraonem, a przemieni si? w w??a. (10) Moj?esz i Aaron przybyli do faraona i uczynili tak, jak nakaza? Pan. I rzuci? Aaron lask? swoj? przed faraonem i s?ugami jego, i zamieni?a si? w w??a. (11) Faraon w?wczas kaza? przywo?a? m?drc?w i czarownik?w, a wr??bici egipscy uczynili to samo dzi?ki swej tajemnej wiedzy. (12) I rzuci? ka?dy z nich lask?, i zamieni?y si? w w??e. Jednak laska Aarona po?kn??a ich laski. (13) Mimo to serce faraona pozosta?o uparte i nie us?ucha? ich, jak zapowiedzia? Pan.

Sp?r mi?dzy Chasidim i? Mitnagdim (przeciwnicy chasydyzmu)) na temat zagadnienia Moftim (cudy) istnia? od zawsze. Wiele chasydzkich opowie?ci pe?nych jest przyk?ad?w o wierze chasyd?w w tajemnicze umiej?tno?ci ich admoraim. Mitnagdim uwa?ali to za pow?d do na?miewania si? z chasyd?w, poniewa? wierzyli oni (mitnagdim) w rozr??nienie prawdy i opowie?ci (agada). Uwa?ali oni chasyd?w wierz?cych w cuda wykonywane przez ich cadyk?w, za ? naiwnych chasyd?w? i nie szanowali oni ?cadyk?w?, kt?rych chasydzi nie znali Tory i kt?rzy nie posiadali ?adnych uczonych w Torze uczni?w. Z kolei chasydzi uwa?ali mitnagdim za ?heretyk?w? w?tpi?cych w m?dro?? mocnej wiary.

Istnieje historia na temat Rabina Szimona Sofera z Krakowa, s?ynnego rabina, kt?ry z pewno?ci? przeciwstawia? si? chasydyzmowi, podobnie jak jego ojciec- wielki rabin Sofer z Pirszburga (Bratys?awa).? Pewnego razu Rabin Sofer otrzyma? list od jednego chasydzkiego rabina z Galicji, kt?ry na imi? mia?? ?cudotw?rca?, znaczy si?, rabin ten by? specjalist? od cud?w. Szimon Sofer otworzy? list i wypowiedzia? przy tym na g?os pochwalne tytu?y na temat galicyjskiego cudotw?rcy, o takiej tre?ci? Pan cud?w i odkrywania tajemnic, jak anio? Haszem?.
?Zgromadzeni w tym momencie wok?? Rabina ludzie zdumieni byli wielce t? przesadn? reakcj?. Wiedzieli oni, bowiem, ?e rabin nie darzy wielkim uznaniem owych ?Rebelech??, w jego oczach nie wykszta?conych w Torze , dlaczego wi?c por?wna? on galicyjskiego cudotw?rc? do ?anio?a Haszem??.
Rabin odpowiedzia? i wyt?umaczy?: rabin ten w istocie podobny jest to anio?a, w podw?jnym sensie: po pierwsze potrafi on dokonywa? cud?w ponad naturalnych, po drugie, jak pisze Gemara, Tora zosta?a dana ludziom a nie anio?om. A my wiemy przecie?, ?e rabin ten (cudotw?rca) zna si? na Torze jak anio?owie (tzn. si? nie zna w wcale).
Od tamtego czasu Mitnagdim opowiadaj? ow? histori? w podanej wy?ej wersji.

Tymczasem chasydzi przedstawiaj? sw?j punkt widzenia na te sprawy w taki spos?b:

Tora opowiedzia?a nam w zesz?ym tygodniu o tym, jak Mosze wykonywa? na oczach narodu Izraela r??ne cuda. ?Aaron m?wi? wszystkie s?owa, kt?re powiedzia? B?g do Moszego, ten za? je czyni? znaki na oczach ludu. I uwierzy? lud (znakom).? ( 4:30) Mimo to serce faraona pozosta?o uparte i nie us?ucha? ich?. (7: 13)

Dlaczego Izraelici uwierzyli a Faraon nie? Poniewa?, twierdz? chasydzi, je?li chodzi o cuda, wszystko zale?y od sposobu, w jaki na nie patrzysz-, je?li patrzysz na nie oczami Izraelit?w- uwierzysz w nie, je?li oczami Faraona- nie uwierzysz.

Rabin Ezeriel ?Rosz Habarzel? ? Eyznkop = ?elazna g?owa (taki by? jego przydomek, z powodu jego wielkiej inteligencji) z Lublina, kt?ry by? rabinem w czasie, w kt?rym ?y? i pracowa? w Lublinie s?ynny Widz?cy z Lublina (HaHojze), znany by? ze swojej opozycji w stosunku do chasydyzmu. Zwyk? on m?wi? ( kieruj?c swe s?owa do swego? rywala Hojze): Napisane jest w Sefer Dwarim, ?Je?li powstanie wpo?r?d ciebie prorok, lub wyja?niacz sn?w, i zapowie ?Ot? (znak, litera) lub ?mofet? (cud)? ? (13:2), wiedz, ?e b?dzie to albo jedno albo drugie, bo jedno i drugie nie id? razem w parze. Je?li rabin ten wykonuje cuda jak chasydzki rabin, prawdopodobnie nie wie on nawet, co to jest litera i nie ma on ?adnej wiedzy w Torze.

Szabat Szalom