Rosz Chodesz – dzie? kobiet ka?dy miesi?c

Gemara (Arachin 10b) m?wi nam, ?e nawet mimo faktu i? Rosz Chodesz okre?la si? mianem “?wi?ta”, dzie? ten nie posiada wielkiej dawki ?wi?to?ci, a zatem nie ma potrzeby przerywania pracy tak jak dzieje si? to w przypadku ?wi?t czy Szabatu. Mimo tego, Szulchan Aruch(Orach Chaim 417:1) m?wi o tym, ?e istnieje zwyczaj, wed?ug kt?rego kobiety nie powinny pracowa? w Rosz Chodesz i ?e zwyczaj ten jest bardzo dobry. Remu dodaje, ?e ka?dy zwyczaj, kt?ry zabrania wykonywania pewnych czynno?ci, jest dobrym zwyczajem i nale?y go stosowa?. Natomiast w ksi??ce Szaarei Teszuwa wywiedziona jest z tego faktu teza, ?e zakaz wykonywania pewnych czynno?ci przez kobiety wskazuje na to, i? m??czy?ni, kt?rzy tak?e postanowili stosowa? ?w zwyczaj, s? ignorantami. Dlaczego zatem w?a?nie kobiety s? wyznaczone jako te, kt?re powinny obchodzi? szczeg?ln? ?wi?to?? tego dnia?

Raszi (w traktacie Megila 22b) cytuje Midrasz, w kt?rym wyja?nione jest, ?e w czasach, w kt?rych lud Izraela planowa? stworzenie Z?otego Cielca, m??czy?ni podeszli do kobiet i poprosili je o to, by odda?y swoje z?oto i bi?uteri? na ten cel. Kobiety zdawa?y sobie spraw? z tego, ?e plan ten by? niegodziwy, a nawet grzeszny i zdecydowanie odm?wi?y oddania swoich kosztowno?ci. Dzi?ki ich lojalno?ci wobec Moszego i ich wierze w Boga, kt?ra zosta?a zamanifestowana poprzez odmow? oddania kosztowno?ci oraz fakt, ?e nie bra?y one udzia?u w czczeniu Z?otego Cielca, kobiety zosta?y nagrodzone dniem Rosz Chodesz, kt?ry jest specjalnym ?wi?tym dniem dla kobiet.

Dlaczego konkretnie Rosz Chodesz zosta? dany kobietom? Menorat HaMaor wyja?nia, ?e ka?de z trzech wielkich ?wi?t reprezentuje naszych patriarch?w. Pesach reprezentuje Abrahama, poniewa? w Pesach Abraham zosta? powiadomiony przez anio??w, ?e b?dzie mia? syna. Szawuot reprezentuje Icchaka, poniewa? tu? przed tym, kiedy dano nam Tor? (co upami?tnia Szawuot),? zrobiono szofar z tego samego barana, kt?rego po?wi?cono Bogu zamiast Icchaka ? szofar mia? brzmie? zawsze wtedy, kiedy mia?o miejsce wielkie wydarzenie. ?wi?tu Sukot odpowiada Jakow, poniewa? w Torze napisane jest, ?e Jakow wybudowa? sza?asy w miejscu, kt?re nazwa? ?Sukot”. Mimo tego rol? tych trzech ?wi?t nie jest tylko upami?tnienie danej osoby. Niegdy? wszystkie dwana?cie miesi?cy mia?y swego przedstawiciela i ka?dy z nich mia? szczeg?lne znaczenie dla ka?dego z dwunastu plemion. Poniewa? plemiona zgrzeszy?y czcz?c Z?otego Cielca, za kar? odebrano im te ??wi?to”. Zosta?o ono za to oddane tym, kt?re nie by?y zamieszane w ten incydent, a zatem zas?ugiwa?y na nagrod? ? sprawiedliwym kobietom Izraela.

Mi?ego miesi?ca! Oraz gut Chojdesz!