Paraszat Beszalach

Tora opowiada nam o tym, jak Izraelici dotarli do Mary:

“Moj?esz poleci? Izraelitom wyruszy? od Morza Czerwonego, i szli w kierunku pustyni Szur. Szli trzy dni przez pustyni?, a nie znale?li wody.
I przybyli potem do miejscowo?ci Mara, i nie mogli pi? w?d, gdy? by?y gorzkie; przeto nadano temu miejscu nazw? Mara. Szemra? lud przeciw Moj?eszowi i m?wi?: C?? b?dziemy pili? Moj?esz wo?a? do Pana, a Pan wskaza? mu drewno.
Wrzuci? on je do wody, i sta?y si? wody s?odkie. Tam Pan ustanowi? dla niego prawa i rozporz?dzenia i tam go do?wiadcza?.? (Szemot, 15: 22-25)

Tora dodaje zaraz po tym:

?I rzek?: Je?eli b?dziesz s?ucha? g?osu Wiekuistego, Boga twojego, a co prawe w jego oczach spe?nia? b?dziesz, i sk?onisz ucho przykazaniom Jego, a strzec b?dziesz wszystkich ustaw Jego; to ?adnej choroby, kt?r? dopu?ci? Wiekuisty na Micraim, nie dopuszcz? na ci?; bom Ja, Wiekuisty, lekarz tw?j.? (Szemot, 15: 26)

Istnieje historia dotycz?ca Rambama ( rabin Mosze Ben Maimom), kt?rego by? prywatnym lekarzem Chalifa Egiptu Calach-A Din. W ci?gu tych lat, w kt?rych Rambam by? jego prywatnym lekarzem, Chalif nigdy nie zachorowa?.
Kt?rego? wi?c dnia Chalif chc?c si? z nim podroczy?, powiedzia?: ?wielka mi rzecz, jeste? dobrym lekarzem, jednak nie mo?esz tego udowodni?, jako ?e ja nigdy jeszcze nie zachorowa?em…nie mo?esz wi?c pokaza? swoich umiej?tno?ci na moim przyk?adzie…?

Rambam odpowiedzia?: ?my?lisz, ?e dobry lekarz to taki, kt?ry umie leczy? dobrze? Mylisz si?- dobrym lekarzem jest ten, kt?ry wie jak uniemo?liwi? swemu pacjentowi zachorowanie…?

Rambam wyja?ni? nast?pnie Pasuk wspomniany wy?ej. Mamy tutaj sprzeczno??- je?li istnieje obietnica “nie ukarz? ci? ?adn? z tych plag, jakie zes?a?em na Egipt”, nie b?dziemy chorzy, nie potrzebujemy wi?c te? lekarza. Sk?d wi?c ta deklaracja: ” bo Ja, Haszem, tw?j lekarz?. Kto potrzebuje tu lekarza? Odpowied?- m?wi Rambam- jest prosta, najlepszym lekarzem jest ten, kt?ry zapobiega jakiejkolwiek chorobie swemu pacjentowi.
Lekarz taki stosuje medycyn? prewencyjn? (lub prewencyjn? opiek?), i poprzez odpowiednie metody zapobiega rozwojowi choroby czy innego problemu, zamiast leczy? je p??niej.

Tak a propos, w Talmudzie znajduje si? lista Refuot (terapii, medykament?w) odpowiednich na r??ne choroby. Rambam, wielki lekarz napisa? w czasach, w kt?rych ?y? ? XI wiek- ?e nie powinni?my ufa? tym Refuot, poniewa? nasze cia?a zmieni?y sw? natur? i ?e owe Refuot ju? nie dzia?aj?, i ze swojej strony sporz?dzi? list? nowych Refuot, kt?r? to list? Remu zmieni? w XVI wieku, pisz?c, ?e Refout Rambama nie s? ju? aktualne poniewa? nasze cia?a zmieni?y…?

Cudownego Szabatu!