Lapidarium przekazane Gminie Wyznaniowej

Gmina Wyznaniowa ?ydowska z Wroc?awia oficjalnie odebra?a dzi? budow? lapidarium na Placu 23 Stycznia w Ostrowie Wielkopolskim. Przekazano tak?e teren, kt?ry jest w?asno?ci? Gminy Wyznaniowej. Obecny na przekazaniu Rabin Yitzchak Chaim Rapoport? chwali? wykonan? prac?, podkre?la?, ?e to jedno z ?adniejszych lapidari?w, jakie w ostatnim czasie powsta?o.?

Budowa lapidarium to realizacja umowy zawartej w 2006 roku mi?dzy Miastem Ostrowem Wielkopolskim a Gmin? Wyznaniowa ?ydowsk? we Wroc?awiu. Na jej mocy miasto kupi?o synagog?, ale musia?o pobudowa? lapidaria w miejscu dw?ch cmentarzy ?ydowskich: na Placu 23 Stycznia i przy Al. S?owackiego.


– Lapidarium powsta?o wed?ug projektu wykonanego w 2006 roku. Jest na obrysie by?ego cmentarza ?ydowskiego. By? to pierwszy cmentarz tej spo?eczno?ci na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. ? m?wi El?bieta Wolniewicz ? Kuku?a, Miejski Konserwator Zabytk?w.

Wewn?trz lapidarium wytyczone s? alejki, pojawi si? r?wnie? ziele?. Ca?o?? zbudowano przede wszystkim z macew wydobytych z murku okalaj?cego Plac 23 Stycznia. Kirkut otoczony jest murem z piaskowca. Na cmentarz ?ydowski prowadz? trzy bramy, g??wna znajduje si? od strony synagogi. Na stronie
p??nocnej jest r?wnie? tablica w dw?ch j?zykach: polskim i hebrajskim.


– Lapidarium jest bardzo pi?kne, jedno z ?adniejszych, jakie widzia?em. Wsp??praca z miastem przy realizacji tego projektu uk?ada?a si? bardzo dobrze. ? powiedzia? Yitzchak Chaim Rapoport , Rabin z Wroc?awia.

Lapidarium zosta?o zbudowane z macew wydobytych z murku okalaj?cego Plac 23 stycznia oraz z terenu przy Alejach S?owackiego w Ostrowie. Ca?o?? jest otoczona murem z piaskowca. Wok?? dzisiejszego Placu 23 Stycznia od pocz?tku XVIII wieku znajdowa?a si? dzielnica ?ydowska o nazwie Targowisko Bydl?ce.