Paraszat Tecawe

Pierwszy werset w naszej Parszy:?
“Weata Tecawe et Bnei Israel?” , “Ty rozka?esz Izraelitom?”

Fenomen ? Mosze Rabeinu wog?le nie jest wspomniany w naszej Parszy!

Pocz?wszy od Parszy Szmot, kiedy Mosze Rabejnu rodzi si?, jego imi? pojawia si? w ka?dej Parszy, z wyj?tkiem Tecawe (w Parszy Nicawim nie ma potrzeby, by jego imi? pojawi?o si?, poniewa? ?adne przykazanie dane Moj?eszowi przez B-ga nie jest wspomniane). Jednak w naszej Parszy mowa jest o wielu przykazaniach! Zw?aszcza, ?e pocz?tek Parszy odnosi si? bezpo?rednio do Mosze… ?WeAta…?, ?i Ty…?.
Jedno Wort (?wort?- w jidysz, odnosi si? do kr?tkiej Dwar Tora) Rabina Yehoszuy Heshela z Kruke, z jego ksi??ki Chanukat HaTora:

Gemara (w makot 11a) uczy nas-
?przekle?stwo m?drc?w, mimo ?e wypowiedziane bez przyczyny, ma swoje konsekwencje?.

Gemara wyja?nia sk?d posiadamy takie przekonanie-
?Jak zosta?o to rozpowszechnione? Z powodu losu Ahitopela; poniewa? kiedy Dawid odkopywa? fundamenty ?wi?tyni, G??bia morza wezbra?a i zagrozi?a zalaniem ?wiata. Dawid zapyta? wtedy ?Jakie jest prawo dotycz?ce zapisania Boskiego Imienia na skorupie i wrzucenie jej do G??bi w celu przypisania do danego regionu? Nikt nie odpowiedzia?, Dawid odpar? wi?c:? Ktokolwiek wie cokolwiek na ten temat i nie chce powiedzie?, powinien zosta? uduszony!? (Jako spos?b odp?aty za milczenie w sytuacji, kiedy fale wody zagrozi?y ?wiatu). W wyniku powy?szego, Ahitofel wyci?gn?? w swym umy?le wnioski i powiedzia?: W przypadku odbudowy harmonii pomi?dzy m??em i ?on? Tora m?wi: ?Niech Moje Imi?, uroczy?cie zapisane [w zwoju] zostanie wymazane wod??, czy mo?na zrobi? tak, dla bezpiecze?stwa tego ?wiata? Tak, jest to dozwolone!- wyja?ni? Ahitopel. Boskie Imi? zosta?o wi?c wyryte w skorupie i wrzucone do G??bi. Osiad?o i zamieszka?o w swoim regionie. Niemniej jednak zanotowano p??niej: ” Ahitofel widz?c, ?e jego rada nie zosta?a spe?niona, osiod?a? swojego os?a i wr?ci? do domu, do swego miasta. Wydawszy zarz?dzenia odnosz?ce si? do swego domu, powiesi? si? i umar?” (Ksi?ga Samuela 17:23)”
?
Jedn? z przyczyn, jest to, ?e Moj?esz b?aga? Haszem, by B-g przebaczy? Bnei Israel po grzechu z?otego cielca. “I poszed? Moj?esz do Haszem, i powiedzia?: Oto niestety lud ten dopu?ci? si? wielkiego grzechu, gdy? uczyni? sobie boga ze z?ota. Przebacz jednak im ten grzech! A je?li nie, to wyma? mi? natychmiast z Twej ksi?gi, kt?r? napisa?e?”. (Szmot 32:32). Haszem wymaza? wi?c jego imi? z jednej Parszy, jak powiedzia?a Gemara wspomniana powy?ej, na temat przekle?stwa maj?cego swe konsewencje, nawet je?li wypowiedzianego bez prawdziwej przyczyny. Przekle?stwo dotkn??o wi?c tak?e Moj?esza. Haszem przebaczy? w ko?cu ludowi Izraela grzech cielca, jednak imi? Mosze zosta?o wymazane z Parszy, i zosta?o powiedziane ?WeAta?, w drugiej osobie?.

Rabin Jehoszua Heshel z Krakowa cytowa? r?wnie? Jalkut (kolekcja Midraszy), gdzie napisane jest, ?e po tym jak Haszem zaoferowa? Moj?eszowi, ?e zamiast samego Haszem anio? Michael odprowadzi nar?d Izraela, jak jest powiedziane: ” Id? teraz i prowad? ten lud, gdzie ci rozkaza?em, a m?j anio? p?jdzie przed tob??”. Jednak Moj?esz odrzuci? t? propozycj? i naciska? na to, by sam Haszem kontynuowa? podr?? ze swoim ludem.?

Gemara w Brachot (32b) opisuje po?wi?cenie Mosze dla Bnei Israel: ?Samuel pisze: Nauczy? si? mo?emy, ?e on zaryzykowa? swe ?ycie dla nich, jak powiedziane jest, ?A je?li nie, wyma? mnie, b?agam Ci?, z Twojej ksi?gi, kt?r? Napisa?e??.

Z tego w?a?nie powodu, przez ca?? reszt? ?ycia Moj?esza, do momentu, w kt?rym Israel przekroczy? granice Erec Izrael, Haszem by? z ludem tylko raz, wtedy kiedy Jehoszua przej?? w?adz?. Anio? Michael przyby? wtedy by by? z lud?mi, jak powiedziane jest w Ksi?dze Yehoszuy (Jozuego, 5:13-14): “Gdy Jozue przebywa? blisko Jerycha, podni?s? oczy i ujrza? przed sob? m??a z mieczem dobytym w r?ku. Jozue podszed? do niego i rzek?: Czy jeste? po naszej stronie, czy te? po stronie naszych wrog?w? A on odpowiedzia?: Nie, gdy? jestem wodzem zast?p?w Pa?skich i w?a?nie przyby?em. Wtedy Jozue upad? twarz? na ziemi?, odda? mu pok?on?”. A wodzem tym by? Anio? Michael.

Rabin Jehoszua Heszel dodaje, ?e liczba Psukim w naszej Parszy to 101, podobnie jak Gematria imienia Michael (Mem 40+Jud 10+Chaf 20+Alef 1+Lamed 30=101). Imi? Mosze wymazane jest z Parszy Tecawe i z tego powodu imi? Michael, anio?a pojawia si?.

Najprzyjemniejszego Szabatu.