Paraszat Ki Tisa

“A gdy lud widzia?, ?e Moj?esz op??nia? sw?j powr?t z g?ry, zebra? si? przed Aaronem i powiedzia? do niego: Uczy? nam boga, kt?ry by szed? przed nami, bo nie wiemy, co si? sta?o z Moj?eszem, tym m??em, kt?ry nas wyprowadzi? z ziemi egipskiej”. (Szmot 32:1)

W ten spos?b rozpoczyna si? historia Z?otego Cielca, wraz ze sp??nionym powrotem Moj?esza z Har Synaj.

Gemara opowiada, ?e historia ta by?a nieco bardziej skomplikowana ?

Rabin Jehoszua ben Lewi powiedzia?: Dlaczego napisane jest- ?A kiedy, zobaczy? lud, ?e Moj?esz op??ni? [?boszesz?] [swoje zej?cie z g?ry]? ? Czytajcie to nie jako ?boszesz? [op??ni?] ale ?ba?u szesz? [sz?sta godzina przysz?a].

?Kiedy Moj?esz wszed? na g?r?, powiedzia? do Izraela: ?Powr?c? przy ko?cu 40 dni, z pocz?tkiem sz?stej godziny. (Tj. w ?rodku dnia). Przy ko?cu 40 dni przyszed? Szatan i pogmatwa? plany ?wiata. Powiedzia? on do nich: ?Gdzie jest wasz nauczyciel, Mosze? ?Wszed? na g?r??- odpowiedzieli mu. ?Sz?sta godzina przysz?a ju??- powiedzia? do nich, jednak lud zlekcewa?y? go. ?Mosze nie ?yje?- lud jednak zn?w zignorowa? go. [Skutkiem tego] pokaza? im wizj? swoich czar?w, i przyszli oni wtedy do Arona i powiedzieli: ?przez tego Moj?esza, tego cz?owieka…?.

Istnieje historia o Rabinie Leibel Eigerze (wnuczek Rabina Akiwa Eger, s?ynnego rabina Poznania, autora chasydzkiego dzie?a Torat Emet), o tym jak by? on (w czasie okresu, kiedy by? Rabinem Lublina) zapraszany, by by? Sandakiem na ceremoniach Brit Mila. Jako Chasydzki Rebe zawsze sp??nia? si? na uroczysto??.
?

Niekt?rzy mieszka?cy Lublina przybyli wi?c ze skargami do Rabina Krakowa, Szimona Sofera, spokrewnionego jako? z R. Leiblem, utyskuj?c na sp??nianie si? rabina.

Rabin Szimon Sofer napisa? dwa listy, jeden zaadresowany do R. Leibla strofuj?cy go za jego zachowanie, poniewa? nie jest to tradycj? tej rodziny, kt?ra jest bardzo punktualna, ponadto w Talmudzie zapisane jest 10 zasad ?Zrizin Makdimin Lemicwot”, ?gorliwi ?piesz? si? wykona? swe zadania?. Szczeg?lnie odnosz? si? one do Brit Mila. Cytowa? on tu Gemar? (Psachim 4a), kt?ra m?wi nast?puj?co:

?…Jak napisane jest: ?” A w ?smym dniu zostanie obrzezane cia?o jego napletka.? (Wajikra 12:3), i nauczane by?o: ?Ca?y dzie? wa?ny jest jako czas na obrzezanie, jednak gorliwi (Zrizin) ?piesz? si? i wcze?nie odbywaj? swe religijne obowi?zki?, jako, ?e powiedziano, “Tote? Abraham wsta? wcze?nie rano”…”
?
Drugi list jednak wys?a? do skar??cych si? mieszka?c?w Lublina, i napomnia? ich, ?e powinni oni szanowa? swego rabina, nawet je?li ten si? sp??nia a jako dow?d przytoczy? Midrasz (Szmot Raba 19), m?wi?cy o Korban Pesach, z?o?ony przez Bnei Israel przed opuszczeniem Egiptu. Midrasz powiada, ?e zapach jedzenia unosi? si? ju? w powietrzu (a by? to przyjemny bardzo zapach- przypieczonego mi?sa barana, jedyny spos?b przygotowania Korban Pesach) i lud chcia? to jedzenie zje??, jednak nie m?g?, poniewa? ludzie nie byli obrzezani, wi?c Moj?esz i Jehoszua wykonali im Brit, jednemu po drugim, ?Moj?esz obcina a Jehoszua m?wi b?ogos?awie?stwo?- tak opowiada nam Midrasz. Jednak- pyta Rabin Szimon- jak by?o to mo?liwe, by?o ich tam tak wielu, 600 tysi?cy ludzi, wi?c zaj??o to prawdopodobnie sporo czasu, dlaczego nie u?yli oni innych Mohalim (mohel= osoba, wykonuj?ca Brit Mila), dlaczego czekali wszyscy na Moszego i Jehoszu??
Mo?emy st?d nauczy? si?- podsumowa? R. Szimon w swym li?cie do mieszka?c?w Lublina- nauczy? si?, ?e czasem warto poczeka? troch? i zrobi? Brit w lepszy spos?b, z wi?kszym rabinem…