Paraszat Wajikra

Jak wiemy Parsza rozpoczyna temat Korbanot (ofiar), kontynuowany p??niej przez ca?? ksi?g? Wajikra. Dlatego te?, nazywamy ksi?g? t? Torat Kohanim (Prawo Kap?a?skie).

Pierwszym aktem w procesie sk?adania Korbanu dla Haszem jest Smicha (pochylenie si?), zaraz potem Szchita (ub?j), a nast?pnie pozosta?e, takie jak Holacha (przeniesienie krwi do o?tarza), Zrika (spryskiwania krwi? ?ciany o?tarza), etc.

Tora opowiada w naszej Parszy o Awoda (akcie) Szchity: “Potem zabije m?odego cielca przed Panem, a kap?ani, synowie Aarona, ofiaruj? krew, to jest pokropi? ni? doko?a o?tarz stoj?cy przed wej?ciem do Namiotu Spotkania” (Wajikra 1:5).

W Ksi?dze Samuela znajdujemy histori? pocz?tk?w Szmuela Hanawi (proroka Samuela). Matka Szmuela d?ugi czas modli?a si? o to, by mie? dziecko, i po wielu latach i modlitwach urodzi?a syna, z wdzi?czno?ci zdecydowa?a ona odda? go na s?u?b? (Lewi) Haszem. Tanach opowiada:

“Chana nie posz?a, lecz o?wiadczy?a swemu m??owi: Gdy ch?opiec b?dzie odstawiony od piersi, zaprowadz? go, ?eby ukaza? si? przed Haszem i aby tam pozosta? na zawsze. Odpowiedzia? jej Elkana, m?? jej: Czy?, co ci si? wydaje s?uszne. Pozosta?, dop?ki go nie odstawisz od piersi. Oby tylko Haszem zi?ci? swe s?owo. Pozosta?a, wi?c kobieta w domu i karmi?a syna swojego a? do odstawienia go od piersi. Gdy go odstawi?a, wzi??a go z sob? w drog?, zabieraj?c r?wnie? trzyletniego cielca, jedn? ef? m?ki i buk?ak wina. Przyprowadzi?a go do domu Pana, do Szilo. Ch?opiec by? jeszcze ma?y. Zabili cielca i poprowadzili ch?opca przed Eliego. Powiedzia?a ona w?wczas: Pozw?l, panie m?j! Na twoje ?ycie! To ja jestem ow? kobiet?, kt?ra sta?a tu przed tob? i modli?a si? do Haszem?”

Gemara wyja?nia, ?e postawione zosta?o Halachiczne pytanie- kto ma wykona? Awod? Szchity, czy ma by? to Kohen czy m?g?by by? to Zar (obcy, inny m??czyzna, Israel lub Lewi)?

Gemara interpretuje s?owa Chany do Eliego- ?O tego ch?opca modli?am si??. Dlaczego Chana podkre?li?a fakt, ?e modli?a si? o TO dziecko. Gemara wyja?nia: ?R. Eleazar powiedzia?: Szmuel winny by? podj?cia decyzji w obecno?ci swego nauczyciela (?More Halacha Bifnei Rabo?); jak powiedziane jest: ?A kiedy zabili cielca poprowadzili ch?opca przed Eliego? (Ksi?ga Samuela, 1:25), – Poniewa? zabili cielca, ch?opiec zosta? przyprowadzony do Eliego? Oznacza to: – Eli powiedzia? im: Po?lijcie po kap?ana, by przyszed? i zabi? (zwierz?). Kiedy Szmuel zobaczy?, ?e poszukuj? oni kap?ana, powiedzia? im: Dlaczego szukacie kap?ana, do uboju? Szchita mo?e zosta? wykonana przez laika! Przyprowadzili go, wi?c do Eliego, kt?ry zapyta? Szmuela, ?sk?d o tym wiesz?? Szmuel odpar?: Napisane jest: ?Czy kap?an powinien zabi?? Powiedziane jest: Kap?an przedstawia krew?, co oznacza, ?e kap?ani rozpoczynaj? od otrzymania krwi (Kabala), co pokazuje, ?e Szchita mo?e by? wykonana przez laika. Odpowiedzia? mu: Bardzo dobrze powiedzia?e?, jednak w tym samym czasie winny jeste? ?More Halacha Bifnei Rabo? (podj?cia decyzji w obecno?ci swego nauczyciela), a ktokolwiek jest winny ?More Halacha Bifnei Rabo? podlega karze ?mierci. Z tego powodu Chana przysz?a i b?aga?a: ?O tego ch?opca modli?am si??.

Rabin Heszel stawia pytanie, dlaczego, kiedy Eli powiedzia? Chanie, ?e Szmuel winny jest “More Halacha Bifnei Rabo” i podlega? ma karze ?mierci, doda? on te s?owa: ?Bardzo dobrze powiedzia?e??? Wydaje si?, ?e Szmuel zosta? winny More Halacha Bifnei Rabo, poniewa? mia? racj?…

Reb Heszel przedstawia typowo galicyjskie wyja?nienie:

Z jakiego powodu More Halacha podlega karze ?mierci (nie w sensie dos?ownym)?

Gemara podaje mo?liwe przyczyny ? 1. Kiedy studenci sami podejmuj? decyzje, wygl?da to na brak szacunku wobec rabina. 2. Prawdopodobnie student podejmie b??dn? decyzj?, poniewa? speszony jest obecno?ci? rabina.

Kiedy w Talmudzie mamy do czynienia z dwoma wyja?nieniami, pojawia si? natychmiastowe pytanie: ?Mai nafka mina??, czyli ? Na czym polega praktyczna r??nica?, pomi?dzy dwoma?

Oto odpowied?- w pierwszym wyja?nieniu, nie ma znaczenia, jaki brzmia?o pytanie, bez wzgl?du na to jak ono brzmia?o, problem by? z brakiem szacunku; w drugim natomiast wyja?nieniu, tylko w przypadku podlegaj?cym karze ?mierci, student, kt?ry podj?? prawdopodobnie b??dn? decyzj?, b?dzie winny karze ?mierci, jednak w sytuacji, kt?ra nie jest zagro?ona kar? ?mierci (np. wykonanie Szchity przez nie- kap?ana, nie podlega karze ?mierci), student nie b?dzie Chajaw Mita (winny karze ?mierci).

Mo?emy zrozumie? teraz, co chcia? powiedzie? Eli. Szmuel, ma?e dziecko, podj??o Halachiczn? decyzj?, ?e Zar (nie-Kohen) mo?e wykona? Szchit?, tak by nie znale?? si? w kategorii Chaiwei Mitot (podlegaj?cej karze ?mierci) i mia? on racj?. Powodem dla More Halacha nie by? wi?c l?k przed nauczycielem, i dlatego Eli powiedzia? mu: ?Bardzo dobrze powiedzia?e??, w zwi?zku z tym przyj?? musimy, ?e powodem, dla kt?rego sta? si? on winny More Halacha by? tylko brak szacunku, i tak w?a?nie brzmia?y s?owa Eliego: ?…kimkolwiek jeste?, winnym zosta?e? “More Halacha Bifnei Rabo” i podlegasz karze ?mierci?.

Genialne wyja?nienie Rebe reb. Heszela z Kruke.
Historia ko?czy si? happy- endem. Szmuel prze?y? ?w incydent, sta? si? uczniem Eliego a w p??niejszym czasie sta? si? jednym z najwa?niejszych prorok?w, do tego stopnia, ?e Gemara zr?wnuje poziom jego proroctwa z proroctwem Moszego i Arona razem? “Szmuel r?wny jest dw?m postaciom, a dok?adnie, Moj?eszowi i Aronowi, jak powiedziane jest: “W?r?d Jego kap?an?w s? Moj?esz i Aaron, i Szmuel w?r?d tych, co wzywali Jego imienia”.