Paraszat Tazria

Paraszat Tazria

Tym razem chc? si? skupi? na liczbach i kontek?cie, w jakim si? pojawiaj?. Prawda jest taka, ?e z pocz?tku planowa?em wyja?nienie wszystkiego, o czym mowa, ale okaza?o si? to zbyt skomplikowane, poniewa? m?drzec, kt?rego pismami chc? si? zaj?? ma bardzo specyficzny styl pisania, kt?ry mo?na sprowadzi? do stwierdzenia: ?Zobaczymy, czy jeste?cie w stanie to odcyfrowa?…?. Zajm? si? zatem jednym z koncept?w z ca?ej konstrukcji my?lowej, kt?r? zbudowa? ?w wielki filozof w oparciu o wspomnian? tematyk?.

Chodzi mi oczywi?cie o Rem?u oraz jego s?ynne dzie?o Torat Haola. W trzeciej cz??ci ksi?gi Rem?u zajmuje si? problemem praw Jodelet, rodz?cej, jej po?wi?ceniu i dniach Tum?a oraz Tahara. Jak wspomnia?em, chc? kr?tko i zwi??le przybli?y? spos?b wnioskowania Rabbiego Mosze Isserlesa, aby wyja?ni? znaczenie liczb pojawiaj?cych si? w kontek?cie praw porodu.
?
Na pocz?tku naszej Parszy, Tora daje nam obja?nienia dotycz?ce stanu kobiety po porodzie. Tora m?wi co nast?puje:

?Dalej powiedzia? Pan do Moj?esza: ?Powiedz do Izraelit?w: Je?eli kobieta zasz?a w ci??? i urodzi?a ch?opca, pozostanie przez siedem dni nieczysta, tak samo jak podczas stanu nieczysto?ci spowodowanego przez miesi?czne krwawienie. ?smego dnia <ch?opiec> zostanie obrzezany. Potem ona pozostanie przez trzydzie?ci trzy dni dla oczyszczenia krwi: nie b?dzie dotyka? niczego ?wi?tego i nie b?dzie wchodzi? do ?wi?tyni, dop?ki nie sko?cz? si? dni jej oczyszczenia? (Wajikra 12:1-5).

Tora m?wi nam o dw?ch okresach: miejscu tum?a (miejscu nieczysto?ci) i miejscu tahara (miejscu czysto?ci).
Tak wi?c, w przypadku urodzenia ch?opca m?wimy o siedmiu dniach tum`a i sze??dziesi?ciu sze?ciu dniach tahara. Dlaczego te liczby s? wspomniane? Jakie jest ich znaczenie? Dlaczego s? one dwukrotnie wy?sze od tych, kt?re dotycz? sytuacji narodzin dziewczynki? I, przede wszystkim, jakie jest znaczenie tum?a i tahara ? Dotykamy tutaj niezwykle istotnej sprawy zwi?zanej z ide? tum`a i tahara. Tora zawiera wiele przekaz?w dotycz?cych tego zagadnienia. Prawie ca?a Ksi?ga Wajikra dotyczy tego tematu.

?ycie jest ?wi?te. Mo?emy powiedzie?, ?e jest to jedyna ?wi?ta rzecz w naszym ?wiecie. Haszem jest ?wi?ty. Poniewa? On jest Elohim Chaim (Bogiem ?ycia). W miejscu, gdzie by?o kiedy? ?ycie i si? sko?czy?o, jest pustka. Ta pustka jest nazywana tum?a. W momencie, w kt?rym mamy do czynienia z ?yciem, miejsce wype?nia si? ?wi?to?ci?. Kiedy nie ma w nim ?ycia, analogicznie, znika tak?e ?wi?to?? i stan ten? nazywamy tum?a.

Im wy?szy jest poziom ?ycia, tym wi?ksza jest pustka, a zatem, tak?e poziom tum?a jest wy?szy.

Gdzie mo?emy znale?? tum?a? Nawet w najbardziej prozaicznych sytuacjach. Widzimy zdech?ego robaka. Cia?o martwego robaka jset tame (nieczyste). Cia?o martwego zwierz?cia cechuje si? wy?szym poziomem tame. Je?li m?wimy o kobiecie, kt?ra ma okres, poziom tum?a jest jeszcze wi?kszy, i tak dalej… a? dosi?gniemy najwy?szego poziomu tum?a, jakim jest cia?o martwego cz?owieka ? je?li kto? go dotknie, b?dzie musia? dokona? procesu oczyszczenia, kt?ry trwa siedem dni. R??nice poziom?w, czy te? ?nat??enia? sfery tum?a pochodz? z poziomu ?ycia i Kduszy. Poziom ?ycia robaka jest niski, a zatem i poziom tum?a jest podobny. Najwa?niejsze jest ?ycie ludzkie. A zatem, logicznie, ?mier? cz?owieka wi??e si? z najwy?szym poziomem pustki (tum?a).

Kobiece cia?o zawiera w sobie potencja? stworzenia nowego ?ycia podczas owulacji. Kiedy ten potencja? zostaje stracony podczas okresu, automatycznie mamy do czynienia ze sfer? tum?a.

Spr?bujmy teraz zrozumie? sytuacj? kobiety, kt?ra jest po porodzie. Mamy tutaj do czynienia z pewnego rodzaju dysonansem. Z jednej strony, kobieta nosi?a w sobie p??d, odr?bne ?ycie wewn?trz jej cia?a, kt?re wraz z porodem zosta?o przez ni? ?utracone?. Dlatego te? w cyklu porodu, tu? po wydaniu nowego ?ycia na ?wiat nast?puj? dni tum?a. Z drugiej strony mo?emy na ten problem spojrze? z innej strony. Kobieta przynios?a na ?wiat nowe ?ycie, a zatem nie mamy do czynienia z pustk? na ?wiecie, tylko z ?pojedyncz?? pustk? wewn?trz niej. A zatem, w sprzeczno?ci, ale tak?e w pewnej analogii z poprzednim wyja?nieniem ? na ?wiat przychodzi nowonarodzone dziecko, a zatem ?ycie na ?wiecie zosta?o wzbogacone o jeszcze jedn? istot? ? i dlatego m?wimy w takiej sytuacji tak?e o dniach tahara.

Przejd?my teraz do innej kwestii ? kontynuuje Rem?u ? dlaczego po urodzeniu dziewczynki liczby zwi?zane z cyklem dni po porodzie s? dwukrotnie wy?sze ni? w przypadku urodzenia ch?opca? Kiedy Haszem stworzy? kobiet?, nazwa? j? Hava (Ewa), poniewa? by?a ona matk? ca?ego ?ycia, ?bo ona sta?a si? matk? wszystkich ?yj?cych? (Bereszit 3:20). Urodzona dziewczynka pozwala nam wnioskowa?, ?e wraz z ni? narodzi? si? nowy potencja? dawania ?ycia. A zatem mamy do czynienia z podwojon? ilo?ci? dni tum?a oraz podwojon? ilo?ci? dni tahara ? dla niej i dla jej potencjalnych potomk?w. Wszystkie podwojenia w ?ydowskiej numerologii maj? znaczenia d??enia do przodu, ruchu post?puj?cego (liczba 1 jest statyczna, liczba 2 jest ?ywotna, wzrastaj?ca, dynamiczna). W odpowiednim czasie dziewczynka tak?e b?dzie dawa? ?ycie. Tora chce nam przekaza? jak bardzo istotne jest ?ycie ludzkie.

Dlaczego m?wimy o takiej, a nie innej ilo?ci dni? Dlaczego jest to jeden tydzie?/dwa tygodnie? ? pyta Rem?u ? Dlaczego liczba 40 (33+7 ? suma dni tum?a oraz tahara) i dlaczego 80 (podwojone 40)?

Odpowied? Rem?u jest bardzo konsekwentna i logiczna. Liczba 7 symbolizuje stworzenia. Siedem dni to czas Boskiego tworzenia ?wiata oraz rozwoju stworzenia, kt?re ?ros?o?, post?powa?o, od najni?szego poziomu Domem (rzeczy nieo?ywionych) w pierwszym dniu stworzenia a? do ostatniego dnia stworzenia, w kt?rym stworzono Medaber (M?wi?cego), czyli istot? ludzk?. Z tego te? powodu kobieta musi przej?? przez 7 dni tum?a ? poniewa? ?traci? ona stworzenie, ludzk? istot?, kt?r? nosi?a w sobie.

Liczba 40 symbolizuje samostanowienie (z tego powodu Mosze przebywa? na G?rze Synaj przez 40 dni, aby potem otrzyma? od Boga moc samodzielnego nauczania Tory i sta? si? niezale?nym autorytetem. W religii chrze?cija?skiej dalekim echem symboliki ?ydowskiej jest 40-dniowy post Chrystusa na pustyni). Liczba 40 jest tak?e symbolem oddzielenia ?ycia, wyodr?bnienia go i zarazem po??czenia z innymi istnieniami na ca?ym ?wiecie. Jest to liczba nowonarodzonego dziecka. Zgodnie z poprzednim wyja?nieniem w przypadku nowonoarodzonej dziewczynki m?wimy o liczbie 80, poniewa? w przysz?o?ci wyda ona nast?pne istnienia.

Szabat Szalom!