Czym jest Szawuot?

1.?? ?Czym jest Szawuot?

?

Szawuot jest drugim z trzech wa?nych ?wi?t (Pesach jest pierwszym, a Sukot trzecim). Przypada dok?adnie pi??dziesi?t dni po drugim dniu Pesach. ?wi?to to oznacza rocznic? dnia, w kt?rym otrzymali?my Tor? na G?rze Synaj. Jest to biblijne ?wi?to ze specjalnymi modlitwami, ?wi?tecznym zapalaniem ?wiec i kiduszem. Wiele form pracy i aktywno?ci jest w tym dniu zabronionych. S?owo ?Szawuot? oznacza ?tygodnie?: Oznacza to zako?czenie siedmiotygodniowego okresu liczenia pomi?dzy Pesach i Szawuot. Podczas tych siedmiu tygodni nar?d ?ydowski oczyszcza? si? z niewoli egipskiej i stawa? si? narodem ?wi?tym, gotowym do wkroczenia w wieczne przymierze z B-giem i do przyj?cia Tory. W tym dniu otrzymali?my dar z Wysoko?ci, kt?rego nie mogliby?my osi?gn?? za pomoc? naszych w?asnych ograniczonych mo?liwo?ci. Otrzymali?my zdolno?? do dosi?gni?cia i dotkni?cia Bosko?ci, do bycia B-?ymi istotami ludzkimi. Istotami, kt?re s? w stanie wzrasta? w g?r?, ponad ograniczenia natury. Przed nadaniem Tory byli?my rodzin? i wsp?lnot?. Do?wiadczenie Synaju da?o nam now? jako??. Stali?my si? Narodem ?ydowskim, Narodem Wybranym. ?wi?to Szawuot jest jak dzie? za?lubin. Pod ?lubnym baldachimem G?ry Synaj B-g za?lubi? nas Sobie. B-g przyrzek? wieczne oddanie dla nas, a my w odpowiedzi obiecali?my niesko?czon? lojalno?? dla Niego. Ka?dego roku w ?wi?to Szawuot odnawiamy t? historyczn? chwil?. B-g jeszcze raz daje nam Tor?, a my z mi?o?ci? ?jeszcze raz j? przyjmujemy i odnawiamy nasz? mi?o?? do Niego.

?

2.?? ?Zwyczaj jedzenia mlecznych produkt?w w Szawuot.

?

Jest w zwyczaju jedzenie produkt?w mlecznych w pierwszy dzie? Szawuot. S? liczne powody tego zwyczaju. W ?wi?to Szawuot do ?wi?tyni by?y przynoszone dwa bochenki chleba ofiarnego. Dla upami?tnienia tego zwyczaju w Szawuot jemy dwa posi?ki: najpierw posi?ek mleczny, a potem, po przerwie jemy tradycyjny ?wi?teczny posi?ek mi?sny. Wraz z nadaniem Tory ?ydzi zostali r?wnie? zobowi?zani do przestrzegania praw Kaszrutu. Poniewa? Tora by?a dana w Szabat, ?adne byd?o nie mog?o by? zar?ni?te, ani naczynia nie mog?y zosta? wykoszerowane. Dlatego te? w ten dzie? ?ydzi jedli nabia?. Inny pow?d zwyczaju jedzenia produkt?w mlecznych jest taki, ?e Tora jest jak po?ywne mleko. Hebrajskie s?owo na okre?lenie mleka to ?chalaw?. Je?li dodamy do siebie liczbow? warto?? liter w s?owie chalaw: 8+30+2 to otrzymamy liczb? 40. 40 jest liczb? dni, kt?re Mosze sp?dzi? na G?rze Synaj, kiedy otrzyma? Tor?.

?

3.?? ?Ksi?ga Rut.

?

W wielu synagogach w drugi dzie? Szawuot czytana jest Ksi?ga Rut. Jest kilka powod?w dla tego zwyczaju:

A)? ?Szawuot jest dniem urodzin i yahrtzeit (dniem ?mierci) Kr?la Dawida,? a Ksi?ga Rut opowiada o jego przodkach. Rut i jej m?? Boaz byli pradziadkami Kr?la Dawida.

B)? ?Sceny ?niw, opisane w Ksi?dze Rut, odpowiadaj? ?wi?tu Plon?w.

C)? ?Rut by?a szczer? konwertytk?, kt?ra przyj??a Judaizm z ca?ego swego serca. W Szawuot wszyscy ?ydzi byli konwertytami przyjmuj?cymi Tor? i wszystkie jej zasady.

?

4.?? ?Ozdabianie domu zieleni? i kwiatami.

?

W Szawuot zwyczajowo ozdabia si? dom i synagog? owocami, kwiatami i zieleni?. Pow?d tego jest taki, ?e w czasach ?wi?tyni pierwsze owoce nowych zbior?w by?y przynoszone do ?wi?tyni w?a?nie w czasie Szawuot. Tak?e nasi M?drcy ucz?, ?e pomimo i? G?ra Synaj by?a usytuowana na pustyni, w czasie kiedy by?a dawana Tora, g?ra rozkwit?a i pokry?a si? kwiatami.

?

5.?? ?Czym jest Tora?

?

Tora jest z?o?ona z dw?ch cz??ci: Prawa Pisanego i Prawa Ustnego. Tora Pisana zawiera ?Pi?cioksi?g Muszego?, ?Prorok?w? i ?Pisma?. Razem z Tor? Pisan? Mosze otrzyma? tak?e Tor? Ustn?. Tora Ustna wyja?nia i porz?dkuje Prawo Pisane. By?a ona przekazywana ustnie z pokolenia na pokolenie i potem spisana w Misznie, Talmudzie i Midraszach. S?owo ?Tora? oznacza instrukcj? lub przewodnik. Tora kieruje ka?dym naszym krokiem i prowadzi nas dzi?ki swoim 613 micwot. S?owo ?micwa? oznacza zar?wno przykazanie jak i blisko??. Poprzez studiowanie Tory i wype?nianie micwot zbli?amy siebie i nasze otoczenie do B-ga. B-?y cel stworzenia ?wiata jest taki, ?e u?wi?camy ca?e stworzenie, gospodaruj?c nim ze ?wi?to?ci? i duchowo?ci?. W ?wi?to Szawuot, ca?y ?ydowski nar?d us?ysza? od B-ga 10 Przykaza?. Nast?pnego dnia Mosze wszed? na G?r? Synaj, gdzie zosta? nauczony przez B-ga reszty Tory ? zar?wno Prawa Pisanego, jak i Ustnego, kt?re potem Mosze przekaza? ca?emu narodowi. Kiedy Tora jest czytana w synagodze w Szawuot, do?wiadczamy na nowo przekazu Tory z Synaju przez B-ga.?

?

Tak ?jak w Wydarzeniu Synaju uczestniczy? ka?dy ?ydowski m??czyzna, kobieta i dziecko, tak r?wnie? dzisiaj ka?dy ?yd powinien do?o?y? wszelkich stara? by by? obecnym w synagodze we czwartek, 28 maja, kiedy to 10 Przykaza? b?dzie czytane z Tory. Ma te? specjalne znaczenie przyprowadzenie ze sob? dzieci, nawet najm?odszych i noworodk?w, ?eby us?ysza?y 10 Przykaza?. Zanim B-g da? Tor? narodowi ?ydowskiemu, za??da? por?czenia. ?ydzi wysuwali wiele propozycji. Wszystkie one jednak by?y odrzucane przez B-ga. Trwa?o to a? do momentu, gdy zadeklarowali ?Nasze dzieci b?d? naszymi por?czycielami, ?e b?dziemy wype?nia? i przestrzega? Tory?. B-g to zaakceptowa? ich i zgodzi? si? da? im Tor?.

?

Ty te? spraw, ?eby?my przyprowadzimy wszystkich naszych ?por?czycieli? do synagogi w pierwszy dzie? Szawuot.