Paraszat Chukat

Rabin Jom Tow z Milhauzen kontynuuje polemik?/debat? z chrze?cijanami.

W swym dziele ?Jamei Meriba? pisze tak:
?I o?wiadczy? Wiekuisty Moj?eszowi i rzek?: ?We?miesz lask? i zbierzesz ca?e zgromadzenie – ty i Aron, brat tw?j, a przem?wicie w ich obecno?ci do ska?y, aby wyda?a wody swe; i tak wyprowadzisz im wod? ze ska?y i napoisz zgromadzenie i dobytek ich?. I wzi?? Moj?esz lask? z przed oblicza Wiekuistego, jako mu rozkaza?. I zgromadzi? Moj?esz i Aron lud przed ska??, i rzek? do nich: ?Pos?uchajcie?, przekorni, czy? ze ska?y tej, wydob?dziem wam wod??? Zatem podni?s? Moj?esz r?k? i uderzy? w ska?? lask? sw? dwukrotnie, – a wyp?yn??y wody obfite, i napi? si? lud i dobytek jego. (Bamidbar 20: 7-11)
Tradycja chrze?cija?ska wyja?nia?a dwukrotne uderzenie lask? o ska?? w ten spos?b, ?e pierwsze uderzenie Moj?esza by?y wzd?u? ska?y a drugie- wszerz, i w ten spos?b zaznaczony zosta? na skale kszta?t krzy?a, z kt?rego to krzy?a pop?yn??a woda.

Dziwna to teza. Jednak Rabin Jom Tow odnosi si? do niej z powag? i udowadnia jej b??d.

Zadaje on pytanie- w wersecie Tory czytamy, ?e Moj?esz podni?s? r?k? sw? jeden raz, ale uderzy? dwukrotnie. Jak mo?liwe jest, ?e przy jednorazowym podniesieniu r?ki uderzy? dwukrotnie, przecie? koniecznie jest podnie?? r?k? jeszcze raz by uderzy? ponownie.

Dlaczego ? pyta ponadto – wody wyp?yn??y dopiero po drugim uderzeniu ska?y a nie po pierwszym? Jaka jest pomi?dzy tymi uderzeniami r??nica?

Rabin Jom Tow proponuje w tym miejscu nowe rozwi?zanie, m?wi?ce o tym, ?e Moj?esz podni?s? r?k? istotnie jeden raz, tak?e uderzenie by?o tylko jedne. Jednak natur? silnego uderzenia patykiem jest to, ?e uderzeniu patyk odskoczy do ty?u i opadnie z powrotem by uderzy? zn?w. Dlatego te?, jedno podniesienie r?ki zaowocowa?o dwoma uderzeniami ? jednym, bezpo?rednio zamierzonym przez Moj?esza, drugim ? b?d?cym wynikiem odbicia po mocnym uderzeniu.

Pierwsze uderzenie by?o konsekwencj? si?y Moj?esza (si?y jego gniewu ? niepos?usze?stwa). Dopiero, kiedy pad?o drugie uderzenie, b?d?ce si?? B-ga, wtedy wyp?yn??a woda.

I to jest odpowied? w debacie z chrze?cijanami zaprzeczaj?ce ich twierdzeniom, ?e jedno z uderze? wykonane by?o wzd?u? ska?y a drugie wszerz, znacz?c kszta?t krzy?a.

Tak pisa? Rabin Jom Tow z Milhauzen w swym wielkim dziele.
Szabat Szalom