Paraszat Masej

Rzek? Najwy?szy do Moj?esza: ? Pom?cij Izraelit?w na Midianitach. Potem zostaniesz przy??czony do twoich przodk?w?. Rzek? wi?c Moj?esz do ludu: ?Przygotujcie spo?r?d siebie m???w na wypraw? wojenn? przeciw Midianitom; maj? im wymierzy? pomst? Pana. Po?lijcie na wypraw? wojenn? po tysi?cu ludzi z ka?dego pokolenia izraelskiego?. (Bamidbar 31: 1-4).

Raszi komentuje:
Moj?esz powiedzia?, etc. ? Pomimo, ?e us?ysza? on, ?e jego ?mier? zwi?zana jest z ow? wypraw?, z rado?ci? wykona? on to zadanie, bez zw?oki. (Raszi, Bamidbar 31:3)

Midrasz podkre?la ow? ide?: ?Rabin Jehuda zauwa?y?: Gdyby Moj?esz chcia? ?y? jeszcze kilka lat d?u?ej, m?g?by, jako, ?e Najwy?szy powiedzia? mu: ?pom?cij?, a potem b?dziesz ?przy??czony?. Jego ?mier? po??czona zosta?a z ukaraniem Midjanit?w. Mog?aby zosta? opu?niona. Jednak tekst informuje ci? o wspania?o?ci Moj?esza, kt?ry pomy?la?: Mia?aby zemsta Izraelit?w by? opu?niona ze wzgl?du na moje d?u?sze ?ycie? Natychmiast przem?wi? do ludu: uzbr?jcie ludzi z po?r?d siebie, na potrzeby wojny.

Kiedy rabin Krakowa, Joel Sirkisz (Bach), uko?czy? pisanie swego wielkiego dzie?a, o tytule: ?Nowy Dom? (hebr: ?Beit Hadasz?), b?d?cego komentarzem do dzie?a ?Tur? autorstwa rabina Jakowa ben Aszera, odda? sw?j manuskrypt rabinowi Natanowi Nata Szapira (autora Megale Amukot), by ten przeczyta? tekst po raz pierwszy i wypowiedzia? swoje uwagi, r?wnocze?nie szukaj?c wydawcy dla ?Nowego Domu?. ?Megale Amukot? zwleka? ze sw? odpowiedzi? i kiedy Bach straci? cierpliwo?? bezpo?rednio zapyta? Megale Amukot o jego zdanie. Dla Natan Szapira nie by?o wygodne opublikowa? ksi??k? Bacha, jednak zdecydowa? si? on to zrobi?, poniewa? docenia? on wa?no?? studiowania praktycznej chalachy, jak? by? z pewno?ci? komentarz do najwa?niejszego dzie?a owych czas?w w tym zakresie? dzie?a Tura..

Kiedy druk kolejnych tom?w dzie?a Bacha opu?nia? si?, podejrzenie padly na wydawc?. Jednak ma?e dochodzenie dowiod?o szokuj?cej prawdy-to sam Natan Szapira op??nia? wydanie Bacha.

Rozgniewany Bach spotka? Natana Szapira i? poskar?y? si? na jego dziwne zachowanie. Twarz ?Megale Amukot? zasmuci?a si? lekko, kiedy musia? wyt?umaczy?, dlaczego zachowa? si? w ten spos?b.? ?Twoje dzie?o jest wspania?e i oczywiste jest, ?e zas?uguje na wydanie ? wyja?nia? ? jednak problem polega na tym, ?e twa ksi??ka jest napraw? (tikun), jakie musisz przynie?? temu ?wiatu i wraz z zako?czeniem owego tikunu, nie b?dziesz mia? ju? nic wi?cej tu do zrobienia i b?dziesz wtedy musia? uda? si? do Jesziwy Mala ( tj: umrze?)

Pomimo ostrze?enia, znaj?c cen?, jak? b?dzie musia? zap?aci?, Bach po?pieszy? si? do wydawcy ksi??ki.

Bach rzeczywi?cie nie doczeka? tego, by ujrze? wydanie ca?ego swego dzie?a. Przed ukazaniem si? ostatniego tomu ?Beit Hadasz? zachorowa? na ci??k? chorob? i odszed? z tego ?wiata dok?adnie w czasie wykonywania poprawek edycyjnych do druku ostatniego tomu, b?d?cego komentarzem do Ewen Ha-Zahar Tura. S?owa Natan Szpira sta?y si? rzeczywisto?ci?, ko?cz?c druk swego dzie?a, Bach uko?czy? sw?j tikun i m?g? opu?ci? ten ?wiat, jak zapowiada? kabalista ?Megale Amukot?.

Jedna uwaga na ten temat:
Bach nie by?by w stanie przed?u?y? swego ?ycia, gdyby nawet chcia? i gdyby zastosowa? si? do przestrogi Megale Amukot, zap?aci?by bowiem wtedy za wszystkie lata swego ?ycia w jaki? inny spos?b. Przyk?adem na to jest np. Jehoszua Ben Nun, opisany przez naszych rabin?w z tamtych lat: ?…I powiedziano w midraszu, ?e Jehoszua zrobi? tak, ?e kiedy przyby?, by walczy? z 31 kr?lami powiedzia?:, Je?li zabij? ich wszystkich natychmiastowo, umr?, jak sta?o si? z Moj?eszem po walce z kr?lami Midjanickimi. I c?? on pocz??? Rozpocz?? wojn?, ale op??nia? sw? walk?, jak jest powiedziane: ?Wiele dni wojowa? Jehoszua z kr?lami? . Przem?wi? do niego Najwy?szy: Tak by?o? Skracam twe dni o dziesi?? lat. I tak Moj?esz ?y? 120 lat a Jehoszua tylko 110, jak napisane jest: ?Wiele zamierze? jest w sercu cz?owieka, lecz wola Pana si? zi?ci.? (Ksi?ga Przys??w 19:21). Na podstawie tego midrasza zastanowi? mo?emy si?, czy mo?e r?wnie? Moj?esz nie by? w stanie przed?u?y? dni swego ?ycia, nawet gdyby odroczy? walk? z Midjanitami, co jest przeciwne do s??w Midrasza, kt?ry komentuje Raszi.

Szabatu pe?nego rado?ci