Paraszat Dwarim

Mosze b?ogos?awi lud Izraela:

?A Pan, B?g ojc?w naszych, niech was jeszcze tysi?ckrotnie pomno?y i b?ogos?awi, jak wam obieca?.? (Dwarim 1:11)

Rabin Kalman Klonimus Epstein w swym dziele ?Maor Waszemesz? stawia pytanie ? dlaczego w?a?nie tysi?ckrotnie? Dlaczego nie mniej? A przede wszystkim ? dlaczego nie wi?cej?

Dla Rasziego najbardziej znacz?ce s? dwa fragmenty wersetu ? ?tysi?ckrotnie? i ?jak wam obieca??. Jak wyja?nia:
Bnei Israel powiedzieli do Moszego: ? Ograniczasz nasze b?ogos?awie?stwo, Najwy?szy ju? zapewnia? Abrahama, ?Twoje za? potomstwo uczyni? liczne jak ziarnka py?u ziemi; je?li kto mo?e policzy? ziarnka py?u ziemi, policzone te? b?dzie twoje potomstwo? (Bereszit 13:16). Mosze odpowiedzia? im, ?Tysi?ckrotne b?ogos?awie?stwo jest moim osobistym b?ogos?awie?stwem, a On pob?ogos?awi wam ?jak to obieca??. (Raszi, Dwarim 1:11)

Rabin Kalman Klonimus pyta ponownie-? B?ogos?awie?stwa Moszego, kogo s? one tak naprawd?? Przecie? wszystkie b?ogos?awie?stwa pochodz? od Haszem i nie istniej? b?ogos?awie?stwa od samego Mojszego, kt?re m?g?by rozprowadzi? on po narodzie Izraela.

W odpowiedzi Rabin Kalman Klonimus pisze:

Podczas szabatowej modlitwy, w Sobot? rano, m?wimy:

?Ucieszy? si? Mosze darem, kt?ry otrzyma?, bo nazwa?e? go s?ug? godnym zaufania. Za?o?y?e? mu na g?ow? koron? wspania?o?ci, gdy stal przed Tob? na G?rze Synaj. Dwie kamienne tablice dal mu do rak..

Zdaniem Arizala, kiedy Moj?esz uda? si? na G?r? Synaj by otrzyma? Tor?, podarowane mu zosta?o tysi?c kawa?k?w ?wiat?a. Kiedy jednak Izrael zbudowa? sobie cielca, straci? w ten spos?b owe ?wiat?o. Pozosta?a mu jedynie jedna jego cz???, jedna z ca?ego tysi?ca. Z tego powodu ?alef? w Wajikra jest malutkie, jako, ?e ?Alef? mo?e oznacza? zar?wno Elef (1000) jak i Alef to r?wnie? 1 w gematrii.

Ka?dego wieczoru szabatowego Mosze powraca i przynosi ludowi Izraela tysi?c zagubionych ?wiate?. ?Ucieszy? si? Mosze darem, kt?ry otrzyma??, poniewa? by?? s?ug? godnym zaufania?, przynosi on z powrotem owe ?wiat?a, kt?re otrzyma?, poniewa? postrzega on siebie jako ?s?ug?? narodu Izraela.

Tak napisa? w swym dziele Ha-Ari (Rabin Isaak Luria)
Moj?esz? pob?ogos?awi? lud Izraela w ten spos?b, ?e zwr?ci? on owe tysi?c ?wiate?, przynosz?c je narodowi Izraela w ka?dy wiecz?r szabatowy.

Jednak obok podarunku, jaki otrzyma? lud Izraela jako prywatny dar od Moj?esza, otrzymuje lud Izraela r?wnie? wcze?niejszy dar, dany Izraelowi na G?rze Synaj przez Haszem. O tym w?a?nie darze m?wi Mosze, wypowiadaj?c s?owa: ? i pob?ogos?awi jak wam obieca??.

Innymi s?owy, Mosze przemawia do nich w duchu wyja?nie? Rasziego: ?jest to moje osobiste b?ogos?awie?stwo?, tj. ?owe 1000 cz??ci, jakie posiadam, daj? je wam?, ale On ?pob?ogos?awi jak wam obieca??, i? wype?ni obietnic? zwrotu 1000 cz??ci otrzymanych na G?rze Synaj.

Tak naprawd? podobna idea wyra?ona by?a w Talmudzie, ju? przed Arizalem. Oto fragment z Gemary, masechet Szabat, na temat wydarzenia na G?rze Synaj.

Rabin Simlai opowiedzia?: Kiedy Izraelici postawili pierwsze?stwo ?zrobimy? (Naase) przed ?wys?uchamy? (weNiszma) (w ten spos?b postanowili, by spe?ni? Boskie przykazania, nawet przed ich poznaniem) sze??set tysi?cy wspieraj?cych anio??w przyby?o by za?o?y? dwie korony na g?owie ka?dego Izraelity, jedn? jako nagrod? za ?Naase? a jedn? za ?weNiszma?. Jednak, kiedy lud Izraela zgrzeszy? przez z?otego cielca, milion dwie?cie tysi?cy niszcz?cych anio??w zst?pi?o na ziemi? i zdj??o korony, jak napisane jest ? ?Izraelici zdj?li z siebie ozdoby przed odej?ciem z g?ry Chorew? (Szmot 33:6)

Rabin Hama syn Rabina Chaniny powiedzia?: Na Chorew za?o?yli na siebie i na Chorew zdj?li z siebie.

Rabin Jochanan zauwa?y?: Moszez by? uprzywilejowany i otrzyma? je wszystkie.
Resz Lakisz powiedzia?: Poniewa? Najwy?szy zwr?ci je nam w przysz?o?ci, powiedziane jest, ?I odkupieni przez Pana powr?c?, i przyb?d? na Syjon z radosnym wo?aniem; a na g?owie ich b?dzie weselenie si? po czas niezmierzony?. (Jeszaja 35:10)? – rado?? z przesz?o?ci b?dzie na g?owach ich. (Szabat 88a)

Radosnego Szabatu, pe?nego ?wiat?a!