Paraszat Ree

?Nie post?picie tak z Panem, Bogiem waszym? (Dwarim 12:4)

Gemara w Brachot dyskutuje na temat tego, czy cz?owiek powinien ca?kowicie po?wi?ci? si? studiowaniu Tory, czy r?wnie? pracowa? na w?asne utrzymanie.

Rabini nasi nauczaj?: ?[…] i zbierzecie wasze zbo?e?. (Dwarim 11:14). Czego ucz? nas te s?owa? Napisane jest: ?Niech ta Ksi?ga Prawa b?dzie zawsze na twych ustach? (Jehoszua 1:8). Nakaz ten mo?e by?? rozumiany dos?ownie. Powiedziane bowiem jest: ?[…] i zbierzecie wasze zbo?e?, co implikuje, ?e powinni?my po??czy? studia Prawa, s??w Tory, z ziemsk? profesja. Taki jest pogl?d Rabina Iszmaela.

Rabin Szimon bar Jochaj odpowiada: Czy to mo?liwe? Je?li cz?owiek orze i sieje na wiosn? i zbiera zbo?e w sezonie ?niw, co stanie si? z Tor?? Kiedy jednak Izrael spe?nia wol? Wszechobecnego, ich praca wykonywana jest przez innych, jak napisane jest ?Stan? obcokrajowcy, by pa?? wasz? trzod??. ( Izajasz, 61:5) A kiedy Izrael nie spe?nia woli Wszechobecnego, ich praca wykonywana jest przez nich samych, jak powiedziane jest: ?[…] i zbierzecie wasze zbo?e?. Nie tylko wykonuj? oni swoj? prac?, ale i prac? innych, jak czytamy w wersecie: ?[…] b?dziesz s?u?y? swoim wrogom ?(Dwarim 28:48) ( Talmud Bawli Masechet Brachot 35b).

Abaje i Raba zgodzili si? z praktycznym podej?ciem R. Iszmaela, a nie z radykalnym podej?ciem R. Szymona bar Jochai (Raszbiego)

Rzek? Abaje: Wielu pod??a?o za porad? Iszmaela i wysz?o im to na dobre; inni pod??ali za Szymonem bar Jochai i nie uda?o im si? to.

Raba przem?wi? do studiuj?cych w jego jesziwie rabin?w: Prosi?bym was o to by?cie nie pokazywali si? tutaj podczas Nisan i Tiszri, aby?cie mogli by? spokojni odno?nie swych zasob?w ?ywno?ci w ci?gu pozosta?ej cz??ci roku. (Brachot 35b)

Remu stawia w tym miejscu pytanie- dlaczego ?nie uda?o si? ? tym, kt?rzy czynili jak Raszbi? Czy rzeczywi?cie chcieli oni zajmowa? si? tylko Tor?, ca?e dnie i ca?e noce?

Odpowied? na to jest prosta ? nie czynili oni tego na takim poziomie, na kt?rym znajdowa? si? Raszbi, oni jedynie pr?bowali go na?ladowa? i dlatego ?nie uda?o im si? to?. Aby pod??anie drog? polecan? przez Raszbiego by?o prawdziwe, wyp?ywa? musi to z samego cz?owieka, naturalnie a nie by? wynikiem na?ladowania innych ludzi, przyj?cia obowi?zkowej mody czy innych nie p?yn?cych z serca motywacji.

Pasuk ?Nie post?picie tak z Panem, Bogiem waszym?, w interpretacji Remu oznacza: ?nie post?picie tak? tj. sztucznie, w nieszczerym j?zyku, poprzez czyny, kt?re nie p?yn? z serca.

Ta prosta, podstawowa zasada jest odpowiedzi? na r??ne wielkie pytania, co widoczne jest w dw?ch przyk?adach, kt?re om?wimy poni?ej.

R. Szimon ben Gamliel powiedzia?:? Ka?dego dnia mojego ?ycia zwyk?em okazywa? szacunek mojemu ojcu a i tak nie doszed?em nawet do jednej setnej szacunku, jaki mia? Esaw dla Izaaka Awinu, bowiem kiedy ja przygotowuje jedzenie dla mego ojca zak?adam swe najgorsze ubrania, po to by ich nie zniszczy? przy pracy, tymczasem Esaw przygotowuj?c jedzenie dla swego ojca nak?ada? swe najlepsze ubrania.

Dlaczego Raban Gamliel nie m?g? robi? podobnie i zak?ada? swych najlepszych ubra? przy okazji gotowania dla ojca? Czy jest to takie trudne?

Przyk?ad kolejny:

Mar Ukba powiedzia?: W tej sprawie jestem jak ocet por?wnywany do wina ( tj. jestem gorszy od ojca). Kiedy bowiem ojciec m?j zwyk? by? je?? mi?so, nie jad? sera przez wiele godzin potem, podczas gdy ja nie zjad?bym, co prawda, sera w trakcie tego samego posi?ku, ale zjadam go w trakcie nast?pnego. (Chulin 105a)

I zn?w postawi? mo?emy podobne pytanie- dlaczego Mar Ukba nie m?g? trzyma?, podobnie jak ojciec, dwudziestoczterogodzinnej przerwy pomi?dzy spo?yciem mi?sa i mleka?

Wed?ug Remu odpowied? na te pytania jest prosta ? nie r?b nic ?tak poprostu?, na?laduj?c to, co robi? inni. Powiniene? raczej d??y? do osi?gni?cia takiego stanu, w kt?rym ?wiadomy b?dziesz swych wewn?trznych uczu? i pewny, co powiniene? robi?, wtedy twoje dzia?ania b?d? ?dzia?aniami prawdy?, b?d? dobre i s?uszne.

W oparciu o t? ide? nasz pasuk ?Nie post?picie tak z Panem, Bogiem waszym? nabiera nowego znaczenia. Nie post?pujcie ?tak poprostu?, ale w spos?b p?yn?cy z waszego serca, skierowany w imi? Niebios.

Cudownego Szabatu