Paraszar Szoftim

“??? ?????? ????????? ??? ??????? ??????? ????? ?????? ??????, ???? ????????? ???????? ?????? ???????? ????????? ???????? ?????????. (????? ??:??)
?Nie b?dziesz nagina? prawa, nie b?dziesz stronniczy i podarku nie przyjmiesz, gdy? podarek za?lepia oczy m?drc?w i w z?? stron? kieruje s?owa sprawiedliwych? (Dwarim 16:19)

Dwa opowiadania o Rabinie R Haaszil z Krakowa

Pewnego razu by?o sobie dw?ch m??czyzn kt?rzy? zg?osili si? do Rabina celem otrzymania porady w sprawie pieni??nej, kt?ra by?a dla nich bardzo wa?na i kt?ra ich podzieli?a. Rabinem do kt?rego si? zg?osili? by? Rabin R Haaszil z Krakowa.

S?d trwa? do?? d?ugo, podczas kt?rego jednen z poszkodowanych uwa?a? ?e prawo nie jest po jego stronie, co doprowadzi do jego przegranej, w zwi?zku z czym postanowi? przekupi? Rabina. Jednak?e jego sumienie nie pozwoli?o mu na bezpo?rednie przekupienie Rabina, w zwi?zku z czym postanowi? dokona? tego drog? okr??n?. Na zajutrz po wej?ciu do Beit Ha Din zobaczy? ?e wisi p?aszcz Rabina, i w pewnym momencie przygotowan? wcze?niej kopert? z pieni?dzmi , na kt?rej napisa?a swoje imi? w?o?y? do kieszeni p?aszcza Rabina.?

Tego samego dnia , pomimo zako?czonego s?du, cz?owiek ,kt?ry bra? udzia? w rozprawie ,powiedzia? temu kt?ry da? ?ap?wk?, ?e mia? odczucie ?e Rabin przychyla?a sie do jego wygranej i ?e zas?dzenie na jego korzy?? jest podejrzane.

Pokonany w s?dzie? powiedzia? do? Rabina, ?e jest tutaj co? nie w porz?dku, poniewa? w ?wietle czystych praw Halah-y cz?owiek kt?ry wygra? powinien by? obci??ony. I wtedy Rabin przesun?? ci?g dalszy rozprawy na nast?pny dzie?, w kt?rym wyda wyrok.

Ubra? Rabin sw?j p?aszcz i uda? si? do synagogi na modlitwy, i nagle poczu? kopert? w kieszeni. Po jej wyj?ciu zobaczy? pieni?dze ? ?ap?wk? kt?ra? zosta?a mu w?o?ona, i zrozumia? co si? z nim dzia?o w tym dniu, dlaczego by? przychylny jednemu z m??czyzn, pomimo tego ?e nie by? ?wiadomy faktu ?e otrzyma? od niego ?ap?wk?.Pod?wiadomo?? jednak mia?a wp?yw na umys? Rabina.?

W zwi?zku z tym Rabin wyszed? i powiedzia?: ?poniewa? podarek za?lepia oczy m?drc?w i w z?? stron? kieruje s?owa sprawiedliwych?- r?wnie? gdy s?d jest ?sprawiedliwy? bez przekupywania i nie chce ?ap?wki, i pomimo braku ?wiadomo?ci o ?ap?wce, r?wnie? wtedy kiedy ?ap?wka jest przekazana w jakiejkolwiek formie, co mia?o wp?yw na jego os?dy i zak??ci?o jego os?d i wp?yn??o na przychylenie si? na stron? m??czyzny kt?ry da? ?ap?wk?, chocia? nie ?wiadomie.

Po zako?czeniu kwestii? ?ap?wki , nie uciekniemy od por?wnania z opowiadaniem z Gmara w traktaktu Szabt (117ab):
Imma Shalom, ?ona Rabiego Eliezera, by?a siostr? Rabiego Gamaliela. By? tam szczeg?lny filozof, kt?ry ?y? w s?siedztwie i mia? opini? nieprzekupnego. Chciano go sprawdzi?, wi?c przynios?a mu z?ot? lamp?, stan??a przed nim i powiedzia?a do niego: ?Chcia?abym aby maj?tek po moim ojcu zosta? mnie przekazany ?.? ?Podziel go? nakaza? jej. Powiedzia? do niego Rabin Gamaliel ?To jest wyrok na nas. Jest tam syn wi?c c?rka nie dziedziczy.? Powt?rzy?: ?Odk?d zostali?cie wygnani z ziemi Praw Moj?eszowych, zosta?y ustanowione nowe prawa, gdzie jest napisane, C?rka i syn dziedzicz? po r?wno.? Kolejnego dnia, Rabin Gamaliel przyprowadzi? mu Libijskiego osio?ka. Powiedzia? do nich ?Sp?jrzcie na zako?czenie ksi?gi gdzie jest napisane, Przyszed?em nie aby zniszczy? Prawo Moj?eszowe ani doda? do niego, ale jest tam napisane, C?rka nie dziedziczy je?eli jest syn?. Wi?c powiedzia?a do niego ?Oby? o?wieca? nas w przysz?o?ci jak ta lampa.? Natomiast Rabin Gamaliel powiedzia? do niego ?I niech przyjdzie osio? i w ko?cu zbije t? lamp?.??

Drugie opowiadania o Rabinie Haaszil, kiedy pracowa? w s?dzie ? Din w sprawie dw?ch bardzo bogatych kupc?w, jeden z kupc?w w?o?y? w r?k? Rabina banknot stu zhuwim ( tak nazywa? si? z?oty w j?zyku narodu, w j?zyku ?wi?tym). Oczywi?cie ?e nie jako ?ap?wk?? ale jako ?darowizn?? dla biednej rodziny Rabina. Rabin przyj?? te pieni?dze, kt?re by?y bardzo znacz?c? kwot? w tym czasie. Tego samego wieczoru wezwa? wszystkich syn?w , c?rki,? zi?ci?w i synowe oraz zasiad? z nimi do uroczystej kolacji po zako?czeniu kt?rej wyj?? woreczek z pieni?dzmi i zacz?? rozdawa? wszystkim jego bliskim pieni?dze, wszyscy? si? bardzo ucieszyli z podarunku kt?ry? spad? im z nieba?.

Po czym, gdy wszyscy byli bardzo zadowoleni i rado?ni, rabin kaza? odda? mu otrzymane pieni?dze, w?o?y? je z powrotem do kieszeni i powiedzia?:
? Wiedzcie ?e wezwa?em Was wszystkich do siebie aby?cie si? odemnie nauczyli i tak post?powali. ?eby?cie nie byli spragnieni prezent?w, ?eby?cie byli zgodnie z Izraelem, ?eby?cie byli Rabinami i g?owami gmin, takimi jak mnie widzicie. Oto cz?owiek da? mi sto adumim z?otych.

I wiedzia?em ?e ten cz?owiek kt?ry da? mi ten prezent wyszed? ode mnie zadowolony z rado?ci? w sercu i nie widzia? ?e ja mu zwr?c? te sto adumim z?otych nazajutrz. Bro? mnie Bo?e ?ebym sprzeda? swoj? dusz? za tysi?c tysi?cy tysi?cy i jego pochodnych?

To histori? opowiedzia?a wdowa Rabina Haaszil, Rabanit Meret Dina ? pok?j jej duszy

Dobrego szabatu