Paraszat Ki Tece

??? ????? ????????? ?????????? ???????? ?’ ???? ????? ????????? ??? ????? ????? ???????? ?’ ??? ??????. ??? ?????? ?????? ??? ???????? ??????? ????????? ?????????? ?????????? ??????????? ???????????? ???????? ?????? ??????? ??? ???????? ???? ??????? ????????? ????? ????????? ???????????. (????? ??,?-?)

?Nie wejdzie Ammonita i Moabita do zgromadzenia Pana, nawet w dziesi?tym pokoleniu; nie wejdzie do zgromadzenia Pana na wieki, za to, ?e nie wyszli oni ku wam na drog? z chlebem i wod?, gdy?cie szli z Egiptu i jeszcze op?acili przeciwko tobie Balaama, syna Beora, z Petor w Aram-Naharaim, aby ci? przeklina?. (Dwarim 23:4-5)

Tora podaje dwa powody, dla kt?rych istnieje zakaz przyj?cia do narodu ?ydowskiego potomk?w Ammonit?w i Moabit?w, pierwszy pow?d: ?za to, ?e nie wyszli oni ku wam na drog? z chlebem i wod??, innymi s?owy, nie byli oni wystarczaj?co go?cinni, jak oczekiwano od potomk?w Lota, bratanka Abrahama. Drugi podany pow?d brzmi: ?op?acili przeciwko tobie Balaama, syna Beor.. aby ci? przeklina?.?

Kt?ry z tych dw?ch przewinie? jest bardziej powa?ny? Wydaje si?, ?e drugi znacznie bardziej. Wynaj?cie proroka w celu przekl?cia Izraela to ci??ki zarzut w por?wnaniu z niewystarczaj?co go?cinnym przyj?ciem przyby?ych. Dlaczego wi?c Tora wymienia zarzut braku go?cinno?ci jako pierwszy? Logicznie wydaje si? wymienienie przewinie? w kolejno?ci od bardziej ci??kiego do mniej, czy wi?c op?acanie Balaama nie powinno by? wspomniane przez Tor? jako pierwsze?

Autorem tego pytania jest rabin Mendel Awigdors z Krakowa, kt?ry porusza ?w temat w swej ksi??ce ?Beorim kawdu Haszem? (Uhonorujmy Haszem ?wiat?ami).

Rabin Mendel odpowiada w ten spos?b:
Pewien sk?py bogacz, nie daj?cy w swym ?yciu na cedak?, zmar? kt?rego? dnia i przyby? na spotkanie z niebia?skim Beit Dinem. Zapytano go: ?Dlaczego nie wype?nia?e? micwy dawania cedaki, dzielenia si? wielkimi pieni?dzmi, jakimi zosta?e? obdarowany??

M??czyzna odpowiedzia?: ?Ale c?? ja mog?em zrobi?? Zosta?em stworzony jako sk?piec, cechy sk?pca s? we mnie wdrukowane i nie mog?em ich przezwyci??y?. Nie jest to wi?c moj? win?, taka jest bowiem moja natura ? jestem sk?pcem.?

S?dziowie pos?ali w nast?pstwie jego s??w po jego ksi?gi rachunk?w. Zobaczyli tam podliczenia ogromu wszystkich pieni?dzy wydanych przez m??czyzn? na siebie samego i sw? rodzin?. ?Uwa?asz si? za sk?pca? A co z t? rozrzutno?ci? by dogodzi? samemu sobie? Gdyby? by? sk?pcem z charakteru, nie wydawa?by? tak?e na siebie!? I pos?ali go natychmiastowo do gehenny.

Podobnie jest z Amonem i Moabem za to, ?e ?nie wyszli oni ku wam na drog? z chlebem i wod??. Mogli oni odpowiedzie?: ?Przepraszamy, ale jeste?my sk?pcami i nie mamy pieni?dzy na marnowanie ich na go?ci?. Tak? argumentacj? ?atwo by jednak zbi? ? ?mieli?cie jednak pieni?dze, by zatrudni? Balaama, by ten przekl?? Izrael i w tej sprawie nie byli?cie sk?pcami. Tylko w sprawach dotycz?cych pomocy drugiemu cz?owiekowi, wykazujecie si? sk?pstwem, nie ?a?ujecie jednak ?rodk?w na wyrz?dzenie komu? krzywdy. Nie jeste?cie godni wej?? do rodziny Izraela.

Dlatego w?a?nie zabroniono im przy??czy? si? do zgromadzenia Haszem, jako ?e: ?Nar?d ten (Izrael) wyr??nia si? trzema cechami: jest mi?osierny, boja?liwy i dobroczynny.? (Talmud Bawli, Masechet Jewamot, 79/a)

Cz?owiek, kt?ry nie posiada wy?ej wymienionych cech, nie jest godny by przy??czy? si? do zgromadzenia Haszem, jakim jest Izrael.

Szabatu pe?nego dobra i mi?osci!