Paraszat Wezot Habracha

Na temat miejsca poch?wku Moszego.

Tora opowiada o poch?wku Moszego:
?I pochowano go w dolinie krainy Moabu naprzeciw Bet-Peor, a nikt nie zna jego grobu a? po dzi? dzie?.? (Dwarim 34:6)

Komentarz Rasziego:
?Naprzeciw Bet-Peor ? Jego gr?b gotowy by? ju? od czas?w sze?ciu dni stworzenia ?wiata, jako pokuta? za incydent z Peor . By? on jedn? z rzeczy stworzonych w erew Szabatu, przy zmierzchu.

??Baal Peor? ? to nazwa ba?wochwalczego incydentu, grzechu awoda zara pope?nionego przez nar?d Izraela, w ramach kt?rego Izraelici uprawiali nierz?d z kobietami Moabu.

Rabin Heszel ben Jozef stawia dwa pytania odno?nie komentarza Rasziego. W pierwszym z nich zapytuje odno?nie uwagi Rasziego, na temat tego, ?e ?gr?b gotowy by?? ? co wnosi ta uwaga i co chce Raszi przez to nam wyja?ni? (Raszi zwykle komentuje trudne wersety, wyja?niaj?c je)? Po drugie, jakie ma to znaczenie, czy gr?b by? gotowy czy nie?

Rabin Heszel wyja?nia:
Miszna w Masechet Awoda Zara (44) prezentuje rozmow? Rabina Gamliela, przewodnicz?cego Sanhedrynu z pewnym filozofem:
Proklos, syn filozofa, zada? R. Gamlielowi pytanie. Mia?o to miejsce w Akko, w czasie gdy przewodnicz?cy Sanhedrynu za?ywa? k?pieli w ?a?ni Afrodyty . Powiedzia? do niego: napisane jest w twojej Torze, ?Nie przylgnie do twojej r?ki nic z rzeczy poddanych kl?twie? (Dwarim 13:18). Dlaczego k?piesz si? w ?a?ni Afrodyty? Odpowiedzia? mu: Nie mo?emy odpowiada? [na pytania dotycz?ce Tory] b?d?c w k?pieli. Kiedy wyszed?, powiedzia?: ?To nie ja wszed?em do jej obszar, ona wesz?a w m?j .

Rabin Heszel zauwa?a, ?e r?wnie? w kontek?cie naszej Parszy aktualne jest pytanie tego filozofa ?
A odpowied? R. Gamliela dobra jest tak?e dla Moszego ??gr?b gotowy by? ju? od czas?w sze?ciu dni stworzenia ?wiata?, oznacza, ?e Mosze znajdowa? si? tam przed awoda zara, a ona, awoda zara wchodzi?a na jego terytorium.

W miejscu tym musimy jednak zapyta?, skoro ?wi?ty, niech b?dzie b?ogos?awiony, z g?ry wiedzia?, ?e istnie? b?dzie awoda zara, dlaczego wybra? zarazem owo miejsce jako poch?wek najwa?niejszego cz?owieka w historii Izraela? Raszi odpowiada na to oczywi?cie w ten spos?b: Haszem wybra? owe miejsce w?a?nie z tego powodu, by odpokutowa? za czyn z Peor.