Paraszat Wajera

Odcinek Tory, kt?rego czytamy w tym tygodniu, zaczyna si? ze s?owami: ‘Vajera elaw Haszem beelonei Mamre’ ? ‘I ukaza? mu si? Haszem w d?browie Mamre’. Jeden z wielkich chasydzkich rabin?w, Rabbi Lewi Jicchak z Berdyczowa (1740-1809), zastanawia si? nad faktem dlaczego nasza parasza ma taki dziwny pocz?tek. Normalny pocz?tek by?by ‘Vajera Haszem el Awraham’ ? ‘I Haszem ukaza? si? Abrahamowi’; a nie ‘i ukaza? mu si? Haszem’. Dlaczego jest imi? Abrahama? tutaj omij?te?

Rabbi Lewi Jicchak zwraca nasz? uwag? na znany fakt kaba?y, a mianowicie to, ?e obfito?? kt?r? Haszem daje ka?demu ze Swoich stworze?, przechodzi od B-ga do tego stworzenia przez hebrajskich liter imienia tego cz?owieka (lub zwierz?ta itd.). Ja si? np. nazywam Icchak, co oznacza ?e to co ja od B-ga dostaje do mnie przychodzi przez literki ‘jud’, ‘cadi’, ‘chet’ i ‘kuf’ (kt?re tworz? imi? Icchak). Ten stosunek od B-ga do Swoich stworze? si? nazywa ‘cimcum’ ? zw??enie. Skoro cz?owiek nie potrafi otrzyma? ca?? B-sk? obfito?? B-g stworzy? taki rodzaj kran albo szyjka butelki przez kt?rego ta obfito?? jakby przechodzi i przystosowuje si? do cz?owieka. Ale czasami, pisze Rabi Lewi Jicchak, cz?owiek pokazuje takie oddanie si? do B-ga, ?e B-g temu czlowiekowi daje mo?liwo?? do??czy? si? do B-ga bez ‘cimcum’. Takim cz?owiekiem sta? si? Abraham, w?a?nie od pocz?tku naszej parszy. Tradycja opowiada ?e parsza tego tygodnia zaczyna si? zaraz po tym ?e Abraham sam si? obrzeza?. Obrzezuj?c si? na rozkaz B-ga Abraham pokaza? takie oddanie si? do woli B-ga, ?e B-g od Abrahama zdj?? ten ‘cimcum’, i Abraham wi?c mia? mo?liwo?? otrzyma? obfito?? B-ga jakby bezpo?rednie. Wzkaz?wka do tego, pisze Rabbi Lewi Jicchak, znajdemy w tym dziwnym pocz?tku naszej parszy, gdzie stoi: ‘Vajera elaw Haszem’ ? ‘i ukaza? mu si? Haszem’, omijaj?c imi? Abrahama.

A co Tora nam chce powiedzie? kiedy m?wi ?e Haszem si? Abrahamowi ‘ukaza?’ (Heb. ‘vajera’)??? Na to pytanie zastanawia? si? inny z wielkich chasydzkich rabin?w, Rabi Jehuda Arje Leib Weiser z G?ry Kalwarii (1847-1905; Drugi Rebbe zdynastii Ger). Gerrer Rebbe nam opowiada ?e ka?da fizyczna rzecz ? nawet ta najbardziej banalna ? ma w sobie swoje duchowe ?r?d?o. Do czas?w swojego obrzezania Abraham patrzy? na ?wiat duchowy i ?wiat fizyczny lub materialny jako dwa odr?bne ?wiaty be? ?adnego mo?liwego po??czenia. Od momentu obrzezania za?, on zrozumia? ?e duchowo?? polega na znalezieniu jakim sposobem, ?e tak powiem, jakby zdj?? napletek ka?dej fizycznej rzeczy i znale?? lub wyzwoli? jej duchowej strony. To by?o co? nowego dla Abrahama ? co? do czego on nie m?g? sam si? domy?li? i wi?c B-g musia? mu tego u?wiadomi? ? i dlatego nasza parsza si? zaczyna ze s?owem ‘vajera’ ? ‘i ukaza? si?’.

Beezrat Haszem (z B-?? pomoc?) znajdziemy wszyscy coraz wi?cej i wi?cej stron duchowych naszego ?ycia fizycznego lub materialnego.

Szabat szalom wekol tuw (wszystkiego dobrego)!
Rabin I. Rapoport