Paraszat Chaje Sara

Sara doczeka?a si? stu dwudziestu siedmiu lat ?ycia. Zmar?a ona w Kiriat-Arba, czyli w Hebronie, w kraju Kanaan. Abraham rozpocz?? wi?c obrz?dow? ?a?ob? po Sarze, aby j? op?aka?. (Bereszit 23:1-2)

A potem Abraham pochowa? swoj? ?on? Sar? w pieczarze na polu zwanym Makpela w pobli?u Mamre, czyli Hebronu, w kraju Kanaan. (Bereszit 23:19)

Rabin Banaa zwyk? by? zaznacza? ska?y, w kt?rych grzebano ludzi (przy wej?ciu do jaskini zamieszcza? oznaczenia, tak by przechodz?cy obok nie zbli?ali si? do niej i nie stali si? w ten spos?b nieczy?ci). Kiedy doszed? do ska?y Abrahama ( Mearat Hamachpela) zobaczy?, ?e przy wej?ciu stoi Eliezer, slu??cy Abrahama. Rabin Banaa zapyta? go: Co robi Abraham? Eliezer odpowiedzia?: ?pi w ramionach Sary a ona z czu?o?ci? spogl?da na jego g?ow?.

R. Banaa powiedzia?: ?Id? i powiedz mu [Abrahamowi], ?e Banaa stoi przy wej?ciu.

Abraham rzek?, w odpowiedzi, do Eliezera: Wpu?? go; dobrze wiadomym jestm ?e nie istnieje nami?tno?? (=Jecer Hara) na tym ?wiecie (a w zwi?zku z tym, nie mo?na sprzeciwi? si? by Rabin ujrza? Abrahama ?pi?cego razem z Sar?).?

Banaa wszed? wi?c, rozejrza? si? po jaskini i wyszed? na zewn?trz. Kiedy dotar? do jaskini Adama (zgodnie z tradycj?, r?wnie? Adam i Ewa zostali pochowani w jaskini Machpela, wedlug jednej opinii -? w wewn?trznej jaskinii, wed?ug opinii drugiej ? w jaskini dolnej), z niebios da? slysze? si? g?os ( = Bat Kol), m?wi?cy: ?Abraham, by? podobie?stwem Adama, jednak Adam, zosta? stworzony na podobie?stwo Boga)?.

?R. Banaa powiedzia? jednak: ?Chc? zaznaczy? t? jaskini??.

– ?Miara wewn?trznej jest taka sama jak zewn?trznej? ? da? zn?w s?ysze? si? glos z niebios. (Dla tych, kt?rzy twierdz?, ?e dwie cze?ci jaskini znajdowa?y si? jedna pod drug?, odpowied? brzmi ? ?Miara ni?szej jest taka sama jak miara wy?szej?.)

R. Banaa powiedzia?: Dostrzeg?em jego [Adama] pi?ty i wygl?da?y one jak dwie planety wok?? s?o?ca.

Por?wnuj?c z Sar?, wszyscy ludzie s? jak ma?py w stosunku do cz?owieka, por?wnana z Ew?, Sara by?a jak ma?pa w stosunku do cz?owieka, a por?wnany z Szechin? Adam by? jak ma?pa w stosunku do cz?owieka.

Pi?kno R Kahany by?o odbiciem pi?kna Rawa, pi?kno Rawa by?o odbiciem pi?kno?ci R. Annahu, pi?kno R. Abbahu by?o odbiciem pi?kno?ci Jakowa, pi?kno Jakowa by?o odbiciem pi?kno?ci Adama. (Bawa Batra 58a)