Paraszat Wajiszlach

W parszy na ten tydzie? czytamy o spotkaniu Jakowa ze swym starszym bratem Esawem, pierwszym ich spotkaniu po wielu latach separacji. Jakow denerwuje si?, naturalnie, przed spotkaniem swego niegodziwego brata, przygotowuje si? do tego wydarzenia poprzez modlitw?, przesy?anie podarki, r?wnie? ?wicz?c na wypadek wojny. W modlitwie Jakowa czytamy: ?hacileini na mijad achi mijad Esaw? ? ?Ocal mnie te? z r?ki brata mojego, z r?ki Esawa?(Bereszit 32:12). Dlaczego Jakow prosi dwukrotnie, najpierw ?z r?ki brata mojego?, a potem ?z r?ki Esawa?? Czy nie jest nam wiadome, ?e Esaw jest bratem Jakowa?

Keduszat Lewi (Rabin Icchak z Berdyczowa) odczytuje to podw?jne o?wiadczenie jako wskaz?wk? dla duchowego przes?ania, jakie znale?? mo?emy poza kulisami sceny. Po pierwsze, i przede wszystkim, Jakow prosi Esawa o to, by Esaw przesta? by? jego bratem ? innymi s?owy, by Esaw nie by? mu ju? wi?cej bliski. Czasem inklinacja do z?ego sk?ania do zbli?enia si? do z?ego, a nawet sprawia, ?e grzech zaczyna wygl?da? jak micwa. To w?a?nie stanowi g??wn? trosk? Jakowa: ?e Esaw ? uosabiaj?cy w tej metaforze inklinacj? do z?ego- nie powinien by? ju? wi?cej mu bliski jak brat. Rabini powiedzieli: ?oj lerasza oj leszeheno? ? ?biada z?emu i biada jego s?siadowi?. Kiedy przebywamy w s?siedztwie z?a, jeste?my w tarapatach ? nawet, je?li znajdujemy si? na takim poziomie rozwoju duchowego jak Jakow Awinu. Zwr??my uwag?, ?e pierwsz?, a wi?c najpilniejsz? cz??ci? modlitwy Jakowa do Haszem, by?a pro?ba o zerwanie blisko?ci pomi?dzy nim a Esawem ? ?z r?ki brata mojego?. Dopiero na drugim miejscu jest modlitwa odnosz?ca si? do tego, co ma si? wydarzy? ? ?z r?ki Esawa?. Je?li nasz praojciec Jakow uzna? pozostawianie w blisko?ci do z?a jako gorsze ni? pe?na konfrontacja ze z?em- czego mo?na by si? spodziewa?, w kontek?cie sprawy z Lawanem- o ile? bardziej my powinni?my si? o to martwi?.

Szabat szalom / Gut szabas!
I. Rabin Rapoport