Paraszat Waigasz

?? Potem Jakub wyruszy? z Beer-Szeby. Synowie Izraela umie?cili ojca swego, Jakuba, swe dzieci i ?ony na wozach, kt?re faraon przys?a? dla przewiezienia ich. Zabrali te? swe trzody i sw?j dobytek, kt?ry nabyli w Kanaanie. Tak przyby? Jakub do Egiptu wraz z ca?ym potomstwem. (Bereszit 46:5-6)

Na kilka miesi?cy przed sw? ?mierci?, Szymon Sprawiedliwy przepowiedzia? im, ?e umrze. Zapytali go: ?Sk?d to wiesz?? Odpowiedzia?: ?W ka?dy Jom Kipur spotyka?em starego cz?owieka, ubranego w bia?? szat?, kt?ry wchodzi? ze mn? do Kodesz haKodaszim (?wi?te ?wi?tych) i wychodzi? stamt?d wraz ze mn?. Tego roku jednak spotka?em starego cz?owieka ubranego na czarno, wszed? ze mn? lecz nie wyszli?my razem?. Po zako?czeniu Sukot, ? chorowa? przez siedem dni a nast?pnie zmar?.

W zwi?zku z owym faktem jego bracia kap?ani zaniechali na jaki? czas wymawia? imi? Hameforasz (?wi?te imi? Boga) w trakcie swych kap?a?skich b?ogos?awie?stw. W godzin? opuszczenia tego ?ycia, powiedzia? im: ?M?j syn Chonio przejmie po mnie urz?d Wielkiego Kap?ana.]

Szimei, brat Choniego, dwa lata starszy od niego, zazdro?ci? bratu i powiedzia? do niego: ?Chod?, naucz? ci? porz?dku s?u?by ?wiatynnej?. Nast?pnie ubra? Choniego w sukienk? dla kobiet, przepasa? go kobiecym paskiem, postawil obok o?tarza i powiedzial do kap?an?w: ?Zobaczcie, co obieca? czlowiek ten swej ?onie a teraz spe?ni? sw? obietnic?: ?Pewnego dnia, kiedy obejm? urz?d Wielkiego Kap?ana, za?o?? tw? sukienk? i przepasam si? twoim paskiem? ?. Us?yszawszy to kap?ani chcieli go zabi? [Choniego]. Uciek? a oni go ?cigali. Uda? si? wi?c do Aleksandrii, zbudowa? tam oltarz i ofiarowa? na nim ofiary dla bo?k?w. Dowiedziawszy si? o tym M?drcy powiedzieli: Je?li zdarzy?o si? to [w wyniku zazdro?ci] temu, kto nie obj?? ?adnych honor?w, co przytrafi?oby si? ,poprzez zazdro??, temu, kt?ry obj?? honory i go ich pozbawiono! To jest opinia Rabina Meira, odno?nie owych wydarze?.

Rabin Juda powiedzia? do niego: Nie tak mia?y si?sprawy, w rzeczywisto?ci Chonio nie przyj?l urz?du Wielkiego Kap?ana, poniewa? jego brat Szimei by? dwa i p?? roku starszy od niego. Z tego powodu Chonio zazdro?ci? bratu i powiedzia? do niego: ?Chod?, naucz? ci? porz?dku s?u?by ?wiatynnej?. Nast?pnie ubra? Szimeja w sukienk? dla kobiet, przepasa? go kobiecym paskiem, postawil obok o?tarza i powiedzial do kap?an?w: ?Zobaczcie, co obieca? czlowiek ten swej ?onie a teraz spe?ni? sw? obietnic?: ?Pewnego dnia, kiedy obejm? urz?d Wielkiego Kap?ana, za?o?? tw? sukienk? i przepasam si? twoim paskiem? ?. Us?yszawszy to kap?ani chcieli go zabi? [Szimeja], on jednak wyt?umaczy? kap?anom ca?? histori?. Wtedy kap?ani chcieli zabi? Choniego; uciek? a oni go ?cigali. Uciekaj?c chcia? schroni? si? w Kr?lewskim pa?acu, do?cign?li go jednak i tam; a ktokolwiek ujrza? go tam wo?a?: Tam jest, tam jest! Uda? si? wi?c do Aleksandrii, zbudowa? tam oltarz i ofiarowa? na nim ofiary dla Boga…

Ostatecznie jednak…?le si? to sko?czy?o.

Nauczano: Rabin Juda stwierdzi?: Kto nie widzia? podw?jnej kolumnady ( tj. synagogi- bazyliki) w Aleksandrii, Egipcie, nigdy nie zobaczy? chwa?y Izraela.
M?wiono, ?e synagoga ta by?a jak bazylika, jedna kolumnada w ?rodku innej, i czasem gromadzi?o si? w niej dwa razy wi?cej ludzi, ni? liczba ?yd?w kt?rzy wyszli z Egiptu ( = 1.200.200)

Znajdowa?y si? tam siedemdziesi?t jeden z?otych tron?w, odpowiadaj?ce liczbie siedemdziesi?ciu jeden cz?onk?w Wielkiego Zgromadzenia (Sanhedrynu), ka?dy z nich zawieraj?cy nie mniej ni? dwadzie?cia jeden talent?w z?ota i drewniane podium, na kt?rym stawa? opiekun Synagogi trzymaj?c szalik w swym r?ku. Kiedy nadchodzi? czas, by odpowiedzie? Amen (na zako?czenie B?ogos?awie?stwa), macha? on szalikiem a zgromadzeni odpowiadali prawidlowo (ze wzgl?du na ogromne rozmiary Synagogi, g?os prowadz?cego by? dla wi?kszo?ci nie s?yszalny).

Nie siada?o si? tam, ponadto, jak popadnie, osobno sadzano z?otnik?w, kowali oddzielnie, osobno ?lusarzy i tkaczy, tak by kiedy biedny cz?owiek wszed? do ?rodka, m?gl rozpozna? cz?onk?w swego fachu i ubiegaj?c si? p??niej o prac? w tej dzielnicy miasta, m?g? otrzyma? ?rodki utrzymania dla siebie i swej rodziny.

Abaje o?wiadczy?: Aleksander Macedo?ski wybi? ich wszystkich.
Dlaczego tak ich ukarano? -? Poniewa? pogwa?cili zakaz z tego wersetu: ?Powiedzia? bowiem wam Haszem: T? drog? nigdy wraca? nie b?dziecie?.? (Dwarim 17:16) A oni wr?cili.

Kiedy przyszed? tyran ten i zobaczy? ich studiuj?cych z Ksi?gi, ?Wzbudzi Pan przeciw tobie lud z daleka, z kra?c?w ziemi, podobny do szybko lec?cego or?a?? (Dwarim 28:49) zauwa?y?: ?Cz?owiek ten (tj. ja) powinien by? sprowadzi? statki swe w dziesi?? dni podr??y, jednak wiatry wzmog?y si? i statki przyby?y w dni pi??!? W zwi?zku z powy?szym Aleksander (u?wiadamiaj?c sobie, ?e wersety z Tory a tak?e ?yczliwo?? okoliczno?ci podr??y, by?y mu opatrzno?ci?) napad? na nich i wybi? ich wszystkich.

Talmud Bawli, Masechet Menachot 109b
Talmud Bawli, Masechet Suka 51b