Paraszat Wajechi

Czytamy w tym tygodniu o wydarzeniu w kt?rym Jaakow Awinu b?ogos?awi swoich syn?w. Widzimy mi?dzy innymi partnerstwo dw?ch syn?w, Issachar i Zewulun, tam gdzie Issachar b?dzie si? zajmowa? ca?o-czasowym studiowaniem Tory a Zewulun b?dzie wspiera? Issachara finansowo. Tradycja nam opowiada ?e Zewulun za swoje finansowe wsparcie dostanie p?l z B-skiego wynagrodzenia kt?re dostanie Issachar za swoje studiowanie Tory. Zastan?wmy si? przez moment nad tym faktem. Czy to jest sprawiedliwe ?e Zewulun dostanie 50% z wynagrodzenia Issachara?

A co je?li Zewulun pracowa? stosownie mniej ni? Issachar studiowa? Tor?? A tradycja nie robi ?adne dostosowania tylko wprost przekazuje 50% z wynagrodzenia Issachara Zewulunowi!
Inna sytuacja kt?ra o przypomina o tej wy?ej wymienionej, jest rozr??nienie pomi?dzy B-skie wynagrodzenie dla m??czyzn i dla kobiet. Talmud (traktat Berachot, folio 17a; wed?ug komentarzu Raszi) m?wi ?e kobiety maj? wi?ksz? gwarancj? na B-skie wynagrodzenie ni? m??czy?ni, skoro one prowadz? swoich dzieci do synagogi aby studiowali Tor? i umo?liwiaj? swoim m??om i?? do Beit Midraszu aby studiowali Talmud. R?wnie? tutaj powstaje pytanie o sprawiedliwo?? ilo?ci wynagrodzenia ? za? tutaj te pytanie jest jeszcze ostrzejsze. Dlaczego ma wynagrodzenie za umo?liwienia innemu studiowa? Tor? by? WI?KSZE ni? wynagrodzenie za samego studiowania? Pi?kn? odpowied? czyta?em u Rabbiego Shlomo Jarcaig. Cz?owiek kt?ry studiuje Tor? ma przyjemno?? samego studiowania oraz otrzymuje pozytywne skutki kt?ry studiowanie Tor? maj? na jego osobowo?? i charakter. Cz?owiek kt?ry jemu umo?liwia tego studiowania nic z tego nie otrzymuje i wi?c aby unikn?? niesprawiedliwo?ci musi on/ona otrzyma? wi?ksze wynagrodzenie ni? ten kt?rym on/ona wspiera. Ju? ta bezinteresowno??, ?e cz?owiek – zamiast skupia? si? wy??cznie nad w?asn? duchowo?ci? – daje od siebie aby kto? inny m?g? rosn?? duchowo, jest wielk? micw?. I chyba jego/jej wi?ksze duchowe wynagrodzenie jest zwi?zane w?a?nie z t? bezinteresowno?ci?. Je?li potrafisz si? na tyle odda? innemu cz?owiekowi – ?e uwa?asz jego/jej duchowo?? jako wa?niejsza ni? twoja w?asna ? to wtedy osi?gn??e?/osi?gn??a? tak? pozycj? duchowo?ci kt?r? jest ci??ko osi?gn?? przez studia.
Szabat szalom!

Rabin R. Rapoport