Paraszat Wajechi

?Jakub przywo?a? swoich syn?w m?wi?c do nich: Zgromad?cie si?, a opowiem wam, co was czeka w czasach p??niejszych. Zbierzcie si? i s?uchajcie, synowie Jakuba, s?uchajcie Izraela, ojca waszego!… Nie zostanie odj?te ber?o od Judy ani laska pasterska spo?r?d kolan jego, a? przyjdzie ten, do kt?rego ono nale?y, i zdob?dzie pos?uch u narod?w! (Bereszit 49:1-2,10)

Rabin Chanina i Rabin Chija zaanga?owany byli w dysput?. R. Chanina powiedzia? do R. Chiji: ?Ryzykujesz spiera? si? ze mn?? Tam gdzie Tora, bro? B-?e, zapomniana b?dzie w?r?d narodu Izraela, przywr?c? j? tam za pomoc? mego dialektycznego rozumowania.?

-?Ja, natomiast ? odpowiedzia? R. Chija- przewiduj?, ?e Tora nie b?dzie zapomniana w?r?d narodu Izraela. Przynios? nasiona lnu, zasiej? je i wyplot? sie? z wyro?ni?tych ro?lin. Za pomoc? owych sieci upoluj? jelenie, kt?rych mi?sem nakarmi? sieroty i z kt?rego mi?sa przygotuj? zwoje. Nast?pnie udam si? do miasta, gdzie nie ma ?adnych nauczycieli, zapisz? pi?? Ksi?g Tory (Pi?cioksi?g) dla pi?ciu poszczeg?lnych dzieci i podejm? si? nauczania sz?stki dzieci sze?ciu Sdarim (porz?dk?w) Miszny, a potem powiem im: Nauczaj o tej ksi?dze swych koleg?w!?

To w?a?nie wtedy wykrzykn?? Rabi: ?Jak wielkie s? czyny Chiji!?

Rabin Szimon ben Rabi rzek? do Rabiego – Wi?ksze nawet ni? twoje?

-?Tak ? odpowiedzia? Rabi.

-?Nawet ? zapyta? Rabin Iszmael, syn Rabina Jose ? od czyn?w mego ojca?

-?Niech B-g broni ? odpowiedzia? Rabi ? Niech co? takiego nigdy nie zostanie wypowiedziane w narodzie Izraela!

Talmud Bawli, Masechet Ketubot 103b