Paraszat Szemot

Wtedy Moj?esz zwr?ci? si? do Pana i powiedzia?: Panie, czemu zezwoli?e? wyrz?dzi? z?o temu ludowi? Czemu mnie wys?a?e?? Wszak od tej chwili, gdy poszed?em do faraona, by przemawia? w Twoim imieniu, gorzej si? on obchodzi z tym ludem, a Ty nic nie czynisz dla wybawienia tego ludu. Pan rzek? wtedy do Moj?esza: Teraz ujrzysz, co uczyni? faraonowi. Zmuszony mocn? r?k? wypu?ci ich i mocn? r?k? wyp?dzi ich ze swego kraju. (Szmot 5:22-23, 6:1)

Nauczano w imieniu Rabina Akiwy: Cz?owiek zawsze winien mie? zwyczaj m?wi?: ?Cokolwiek Wszech-Mi?osierny robi, jest dla naszego dobra?, [czego przyk?adem jest] oto wydarzenie. Rabin Akiwa podr??owa? kt?rego? dnia drog? i doszed? do pewnego miasta, gdzie szuka? noclegu, lecz wsz?dzie mu odmawiano. Powiedzia?: ?Cokolwiek Wszech-Mi?osierny robi, jest dla naszego dobra?, i uda? si? na pole gdzie sp?dzi? noc pod go?ym niebem. Mia? ze sob? koguta, osio?a i lamp?. Podmuch wiatru zgasi? lamp?, przysz?a ?asica i zjad?a koguta, natomiast lew zjad? os?a. Powiedzia?: ?Cokolwiek Wszech-Mi?osierny robi, jest dla naszego dobra?. Tej samej nocy w mie?cie tym pojawili si? bandyci i porwali mieszka?c?w miasta. Powiedzia? do nich [do swych uczni?w]: A nie m?wi?em wam, ?e Cokolwiek Wszech-Mi?osierny robi, jest dla naszego dobra? (Poniewa? lampa, kogut i osio? mog?y ujawni? bandytom jego miejsce noclegu)

Talmud Bawli, Masechet Brachot, 60 b