Paraszat Beszalach

Wprowadzi?e? ich i osadzi?e? na g?rze twego dziedzictwa, w miejscu, kt?re uczyni?e? swym mieszkaniem, w ?wi?tyni, kt?r? za?o?y?y Twoje r?ce, Panie. (Szmot 15:17)

Rabi uzgadnia? kwestie dotycz?ce ma??e?stwa jego syna z c?rk? Rabina Hiji, jednak w momencie, w kt?rym Ketuba gotowa by?a do podpisania, dusza dziewczyny spocz??a w spokoju (panna m?oda zmar?a nagle). Czy istnieje, niech B-g broni ? powiedzia? Rabi- jaka? skaza [w proponowanej unii]? (Niespodziewana ?mier? panny m?odej jako opatrzno?ciowa interwencja maj?ca zapobiec niepo??danej unii). Wszcz?to wi?c dochodzenie sprawdzaj?ce genealogi? obu rodzin [i odkryto, ?e]? Rabi jest potomkiem Szepatii (syna Dawida), syna Abital (jednej z ?ona Dawida), podczas gdy R. Hija okaza? si? by? potomkiem Szimeia, brata Dawida? (w zwi?zku z tym, ?e R. Hija nie pochodzi? bezpo?rednio z namaszczonej kr?lewskiej rodziny, nie by?o odpowiednim by jego c?rka wst?powa?a w uni? ma??e?sk?, z tym, kto z kr?lewskiej rodziny pochodzi?). W p??niejszym czasie Rabi bra? udzia? w przygotowaniach do ?lubu swego syna z c?rk? rodziny Rabina Jose ben Zimra. Ustalono, ?e syn Rabina sp?dzi najpierw dwana?cie lat w Beit Midrasz, i ma??e?stwo zostanie zawarte po uko?czeniu jego studi?w. Kiedy przyprowadzono dziewczyn? przed jego [ syna] oblicze, powiedzia? do nich:? “Niech czas trwania studi?w przed zawarciem ma??e?stwa wynosi sze?? lat.? Kiedy przyprowadzono j? do niego po raz drugi, powiedzia?: ?Wola?bym najpierw si? z ni? o?eni?, a potem studiowa? w Bet Midrasz. Czu? wstyd przed swym ojcem (z powodu swej niesta?o?ci opinii), jednak Rabin rzek? do niego: ?Synu m?j, b?d?c pod wp?ywem uczu?, kt?re pragn??y skr?ci? okres studi?w i przyspieszy? dat? ?lubu, okaza?e? umys? Tw?rcy, kt?ry r?wnie? przyspieszy? dzie? swej unii z Izraelem; jak napisane jest w Pi?mie: ?Wprowadzi?e? ich i osadzi?e?? (Szemot 15:17), a dalej napisane jest: ?I wystawi? Mi ?wi?tyni? abym zamieszka? po?r?d nich.? (Szemot 25:8) Po ?lubie m?ody ma??onek odjecha? i przez dwana?cie lat studiowa? w Bet Midrasz. Kiedy wr?ci?, po zako?czonych studiach, do domu, jego ?ona pozbawiona ju? by?a mocy rodzicielskiej. ?Co powinni?my zrobi?? ? powiedzia? Rabi ? Czy mamy poleci? mu rozwie?? si? z ni?, mo?na by wtedy powiedzie?? Biedaczka czeka?a na pr??no! Je?li po?lubi inn?, b?dzie mo?na m?wi?: Ta pierwsza to jego ?ona, ta druga to kochanka.? Syn Rabina modli? si? o u?askawienie i ?ona jego wyzdrowia?a.

Rabin Hanania ben Hakinai mia? uda? si? do Bet Midrasz, na koniec ?lubu Rabina Simona
Bar Jochai. ?Zaczekaj na mnie? ? powiedzia? Rabin Simon bar Jochaj ? a? b?d? w stanie przy??czy? si? do ciebie, na zako?czenie uroczysto?ci ma??e?skich. R. Hanania b. Hakinai nie poczeka? jednak, poszed? sam i sp?dzi? dwana?cie lat w Bet Midrasz. Kiedy wr?ci?, po zako?czeniu swych studi?w, ulice jego miasta zosta?y zmienione i nie m?g? znale?? drogi do swego domu. Zbli?aj?c si? do rzeki i us?ysza? jak kto? wo?a do jednej dziewczyny: ?C?rko Hakinaja, o c?rko Hakinaja, nape?nij sw?j dzban i chod? z nami!? To jasne ? pomy?la? ? ?e dziewczyna jest nasza. I poszed? za ni?. [Kiedy doszli do domu] na progu siedzia?a jego ?ona i przesiewa?a m?k?. Podnios?a oczy i ujrzawszy go tak wzruszy?a si? z rado?ci, ?e jej dusza ulecia?a (?ona jego zmar?a). ?O Panie wszech?wiata – [m??] modli? si? ? ta biedna dusza; czy to ma by? jej nagroda (za wieloletni? rezygnacj? z m??a na rzecz jego edukacji w Torze)?? Modli? si? wi?c o ?ask? i ?ona wyzdrowia?a.

Talmud Bawli, Masechet Ketubot, 62b