Paraszat Jitro

Moj?esz wst?pi? wtedy do Boga, a Pan zawo?a? na niego z g?ry? (Szmot 19:3)

R. Joszua b. Lewi powiedzia? tak?e: gdy Mosze wst?pi? na wysoko?ci, urz?duj?ce anio?y przem?wi?y przed Naj?wi?tszym: ?Niech b?dzie pochwalony w?adca wszech?wiata! Czeg?? szuka po?r?d nas ten zrodzony z niewiasty?? ?Przyby? by otrzyma?? Tor?? – Odpowiedzia? im. Rzekli wtedy do Niego: ?Ten sekretny skarb, ukryty przez Ciebie od 174 pokole?, przed stworzeniem ?wiata?? Chcesz go powierzy? cielesnemu! Czym?e jest cz?owiek, ?e tak my?lisz mu sprzyja?, czym?e jest syn ludzki, kt?rego zaszczyci?e? odwiedzinami? O panie Wszech?wiata, jak znakomite jest imi? Twe na ca?ej ziemi! Kt?ry otoczy?e? ?ask? [Tor?] ca?e niebo?. ?Daj im odpowied? – Zwr?ci? si? Naj?wi?tszy, niech b?dzie pochwalony, do Moszego. ?W?adco wszech?wiata, obawiam si?, czy nie po?r? mnie ognistymi oddechami swych ust?. ?Trzymaj si? tronu chwa?y -? odpowiedzia? On – i daj im odpowied?? bowiem jest powiedziane: kaza? mu trzyma? si? oblicza tronu chwa?y i otoczy? go swym ob?okiem?. Odno?nie czego Rabin Nahman zauwa?y?: ?Uczy nas to, ?e Wszechmocny otoczy? go opiek? i blaskiem? Szechiny. ? Wtedy przem?wi? [Mosze]: ?Panie Wszech?wiata, co napisane jest w Torze, kt?r? mi darowa?e???. ?Jam jest pan, B?g tw?j, kt?ry wyprowadzi? ci? z ziemi Egiptu.? Powiedzia? do nich [anio??w]:czy byli?cie w Egipcie, czy byli?cie wi??niami faraona? Czemu wi?c Tora mia?aby by do was nale?e?? I co jest w niej napisane, nie b?dziesz mia? innych bog?w. Czy ?yjecie w?r?d ludzi, popadaj?c w idolatri?? I co jest w niej napisane, pami?taj o Szabacie, aby? go ?wi?ci?. Czy trudzicie si? prac?, by?cie mieli odpoczywa?? I co jest w niej napisane, nie b?dziesz bra? imienia nadaremno. Czy prowadzicie jakie? interesy mi?dzy sob?? I co jest tam napisane, czcij swego ojca i matk? swoj?. Czy wy macie ojc?w i matki? I co jest w niej napisane, nie b?dziesz mordowa?, nie b?dziesz cudzo?o?y?, nie b?dziesz krad?. Czy jest mi?dzy wami zazdro??? Czy jest z?y kusiciel mi?dzy wami??. Natychmiast przyznali racj? Naj?wi?tszemu, niech b?dzie pochwalone imi? Jego. Napisane bowiem jest: o Panie, jak?e doskona?e jest imi? Twoje, podczas gdy ?kto otoczy? ?ask? ca?e niebo? nie jest napisane. I natychmiast ka?dy z nich zosta? tkni?ty ku mi?o?ci dla niego [Moszego] i ka?dy przekaza? mu co?. Jest bowiem napisane, ?Wst?pi?e? na wysoko?ci, dosta?e? bogactwo [Tora], otrzyma?e? dary w imieniu cz?owieka. W zamian za to, ?e nazwali cie cz?owiekiem [Adam] otrzyma?e? dary.? Anio? ?mierci tak?e powierzy? mu sw?j sekret. Jest bowiem napisane, przyj?? on cze?? i uczyni? pokut? dla ludzko?ci. I jest napisane, i stan?? pomi?dzy ?ywymi i martwymi. Gdyby mu tego nie wyjawi?, sk?d by to wiedzia?/sk?d to wiedzia?. (Talmud Bawli, Masechet Szabat 88b)

R. Jehoszua b. Lewi powiedzia? r?wnie?: Kiedy Moj?esz wst?pi? na wysoko?ci zobaczy? jak Naj?wi?tszy, niech b?dzie b?ogos?awiony, ozdabia litery [Tory] koronami. ( ?Korony? lub ?Taginy?, jak si? je zwykle nazywa, to trzy ma?e kreski <cijunim = sztylety>, wypisywane u szczytu liter. Naj?wi?tszy przem?wi? do Moszego: ?Mosze, czy w twoim mie?cie nie znacie pokojowego przywitania?? ?Czy s?uga winien pos?u?y? si? s?owami witaj?c swego Mistrza? ? Zapyta? Mosze. Odpowiedzia? Najwy?szy: ?Powiniene? zaasystowa? Mi (?ycz?c mi sukcesu w Mojej pracy). Wtedy Mosze wykrzykn??: ?Niech si? tedy wielk? oka?e si?a Wiekuistego, jake? wyrzek? w s?owach.? (Bamidbar 14:17). Talmud Bawli, Masechet Szabat 89a)

R. Juda powiedzia? w imieniu Raba, kiedy Mosze wst?pi? na wysoko?ci ujrza? jak Naj?wi?tszy, niech b?dzie b?ogos?awiony, zak?ada korony na g?owy liter. Powiedzia? Mosze: ?Panie Wszech?wiata, co znajduje si? w Twej r?ce? (= czy jest cokolwiek, czego brakuje Torze, tak by dodatki te by?y potrzebne?) Odpowiedzia?: ?Pojawi si? cz?owiek, przy ko?cu wielu pokole?, Akiwa ben Josef b?dzie mu na imi? i b?dzie on

wywodzi? zasady ?ydowskiego prawa z ka?dego luku i korony tych liter.? Panie Wszech?wiata ? powiedzia? Mosze ? pozw?l mi go zobaczy?.? Odwr?? si? ? odpar? Naj?wi?tszy. Mosze poszed? i usiad? w ?smym rz?dzie student?w R. Akiwy [ i s?ucha? wyk?adu na temat praw]. Nie b?d?c w stanie pod??a? za tokiem rozumowania poczu? si? skr?powany, kiedy jednak, przy okazji dyskusji jednego z temat?w, pewien ucze? zapyta? si? mistrza: ?Sk?d jest to wiadome?? R. Akiwa odpowiedzia?: ?Jest to prawo dane przez Moszego na Synaju?, Mosze pocieszy? si?. Powr?ci? do Naj?wi?tszego, niech b?dzie b?ogos?awiony, i powiedzia?: ?Panie Wszech?wiata, maj?c takiego cz?owieka, da?e? Tor? przeze mnie!? Haszem odpowiedzia?: ?Milcz, bo tak mi przysz?o do g?owy? (takie jest moje rozporz?dzenie). ?Panie Wszech?wiata ? powiedzia? Mosze ? Pokaza?e? mi jego Tor?, poka? mi jego nagrod?.? Odwr?? si? ? powiedzia? On; i Mosze odwr?ci? si? i zobaczy? ich wa??cych mi?so jego cia?a na ulicznym straganie. ?Panie Wszech?wiata -? wykrzykn?? Mosze ? taka Tora, taka nagroda!? ?Milcz ? odpowiedzia? Haszem ? tak mi przysz?o do g?owy? (takie jest moje rozporz?dzenie). (Rabin Akiwa zmar? jako m?czennik z r?k Rzymian, w czasie prze?ladowa? Hadriana.)? (Talmud Bawli, Masechet Menachot 29b)