Paraszat Truma

? Powiedz Izraelitom, aby zebrali dla Mnie danin?? Macie za? przygotowa? dla Mnie jako danin?: baranie sk?ry barwione na czerwono i sk?ry z delfin?w? (Szmot 25:2-5)

Owe cierpienia Rabina Jehudy HaNasi przysz?y do niego w wyniku pewnego wydarzenia i odesz?y w podobny spos?b (w zwi?zku z pewnym zdarzeniem). O jakie wydarzenia chodzi? ? Pewnego razu obserwowa? on ciel? prowadzone na rze?; zwierz? oderwa?o si? od stada, ukry?o g?ow? pod odzie?? Rabina i zawy?o [z przera?eniem]. Rabin odepchn?? jednak zwierz?. “Id? ? powiedzia? ? przecie? do tego zosta?e? stworzony”. Wtedy powiedziano [w Niebie], “Poniewa? nie ma lito?ci, sprowadzimy cierpienie na niego.” Przez wiele lat Rabin cierpia? z powodu serii bolesnych chor?b.

“I odesz?y w podobny spos?b.” W jaki spos?b? -? Pewnego dnia, kiedy s?u??ca Rabiego zamiata?a dom i zobaczy?a le??ce na pod?odze m?ode ?asice, zmiot?a je. “Zostaw je w spokoju ? powiedzia? do niej ? jak napisane jest: ?Pan jest dobry dla wszystkich
??? i Jego mi?osierdzie ogarnia wszystkie Jego dzie?a?? (Tehilim 145:9). Powiedziano [w Niebie], “Poniewa? jest wsp??czuj?cy, b?d?my wsp??czuj?cy dla niego”.

Przez wszystkie lata cierpienia Rabina Eleazara, ?aden cz?owiek nie umar? przedwcze?nie. Przez wszystkie lata cierpienia Rabina ?wiat nie potrzebowa? deszczu. Wszystko ros?o bez deszczu, bo Raba, syn Rabina Szila powiedzia?: dzie? deszczowy jest tak trudny [do zniesienia] jak dzie? s?du (z powodu niedogodno?ci i nieprzyjemno?ci, jakie deszcz przynosi ludziom). A Amemar powiedzia?: Jest on niezb?dny da ?wiata, jednak rabini modlili si? o to by przesta?o (pada?). Niemniej jednak (cho? nie spad? deszcz), kiedy wyci?gni?to z ziemi rzodkiewk?, dziura pod warzywem wype?niona by?a wod?.

Talmud Bawli, Baba Mecia 85a