Paraszat Wajakhel

Moj?esz zebra? ca?e zgromadzenie Izraelit?w i powiedzia? do nich: Oto, co Pan nakaza? wam wype?ni?: (Szmot 35:1)

Pewnego razu R. Pinchas b. Jair uda? si? w drog? by uwolni? niewolnik?w. Gdy doszed? do rzeki Ginnai, powiedzia?: ?O Ginnai ? rzek? ? rozdziel wody, tak bym m?g? przej?? na drugi brzeg.? Rzeka opowiedzia?a: ?Tak jak ty, masz zamiar spe?ni? wol? swego Tw?rcy, tak te? ja mam zamiar spe?ni? wol? mego Stw?rcy (w zwi?zku z Boskim przykazaniem, wszystkie rzeki sp?ywaj? do morza); ty mo?e b?dziesz m?g? a mo?e nie b?dziesz w stanie zrealizowa? swej misji (wykupienia je?c?w), ja jestem pewna powodzenia mojej?. ? Je?eli nie podzielisz swych w?d ? odpowiedzia? ? zadekretuj?, ?e ?adne wody ju? przez ciebie nie przep?yn?.? Rzeka rozdzieli?a wi?c wtedy swe wody. By? tam r?wnie? obecny pewien cz?owiek nios?cy zbo?e na ?wi?to Pesach. R. Pinchas raz jeszcze zapyta? si? rzeki: ?Rozdziel swe wody ponownie, dla tego cz?owieka, poniewa? potrzebne jest jest to mu, by spe?ni? religijny obowi?zek?. Rzeka pozytywnie odpowiedzia?a na pro?b?.
By? tam r?wnie? Arab, kt?ry do??czy? si? do owej dw?jki [na czas podr??y], i R. Pinchas zn?w zwr?ci? si? do rzeki: ?Rozdziel swe wody dla tego cz?owieka, tak by nie m?g? on powiedzie? ? ?Czy tak traktuje si? towarzysza podr??y?? Rzeka spe?ni?a pro?b? i wody rozst?pi?y si?.

R. Josef wykrzykn??: Jak wielki jest ten cz?owiek! Wi?kszy ni? Moj?esz i sze??dziesi?t myriad Izraela! Poniewa? dla nich rozdzieli?y si? [wody morza] tylko raz, a dla R. Pinchasa trzykrotnie!

R. Pinchas dotar? pewnego razu do jednego zajazdu. Postawiono owiec przed jego os?em, lecz ten nie chcia? je??. Przesiano zbo?e, lecz zwierz? nie chcia?o je??. Dok?adnie przebrano; wci?? osio? nie chcia? je??. ?By? mo?e ? zasugerowa? R. Pinchas ? nie oddzielono z niego dziesi?ciny?? W tym momencie oddzielono dziesi?cin? i osio? zjad? owies. R. Pinchas zawo?a?: ?To biedne stworzenie mia?o zamiar wykona? wol? Stw?rcy a wy chcieli?cie go nakarmi? posi?kiem bez oddzielenia dziesi?ciny!?

Talmud Bawli Masechet Hulin 7a