Paraszat Caw

?? Tak powiedz do Arona i jego syn?w: To jest prawo odnosz?ce si? do ofiary przeb?agalnej: na tym samym miejscu, na kt?rym b?dzie zabijana ofiara ca?opalna, b?dzie tak?e zabijana ofiara przeb?agalna przed Wiekuistym. To jest rzecz bardzo ?wi?ta!? (Caw 6:18)

Tak by?o wtedy, dzi? nie mamy ani ?wi?tyni ani ofiar. Ale mamy co? zamiast tego…

Rabin Helbo powiedzia? w imieniu Rabina Huna: Ktokolwiek spo?ywa posi?ek na czyim? weselu i nie pogratuluje panu m?odemu, czyni przemoc ?pi?ciu g?osom?…Je?li jednak pogratuluje mu, jaka jest jego nagroda?… ? R. Abahu powiedzia?: (Gratulowanie panu m?odemu) jest jak ofiarowanie dzi?kczynnej ofiary. R?wne tym ofiarom dzi?kczynnym przynoszonym do ?wi?tyni Haszem. (Talmud Bawli, Masechet Brachot 6b)

R. Johanan i R. Eleazar wyja?niaj? obaj, ?e tak d?ugo jak sta?a ?wi?tynia, o?tarz pokutowa? za Izrael, teraz jednak st?? cz?owieka pokutuje za niego. (Brachot 55a)

Abraham kontynuowa? dalej: Panie Wszech?wiata! Dop?ki sta? b?dzie ?wi?tynia, wszystko b?dzie dobrze, ale co stanie si? z nimi po upadku ?wi?tyni? [B?g] odpowiedzia?: Ju? dawno temu zapewni?em im opis porz?dku ofiar w Torze i kiedy tylko porz?dek ten odczytaj?, uznam to jako ofiarowanie przede mn? i wybacz? im wszystkie ich niesprawiedliwo?ci. (Taanit 27b)

R. Berekia powiedzia?: Kto?, kto chce ofiarowa? na o?tarzu ofiar? z p?yn?w, niech wype?ni gard?a uczni?w m?drca winem… (Joma 71a)

R. Joszua b. Lewi powiedzia?: W czasach istnienia ?wi?tyni, cz?owiek kt?ry przyni?s? ofiar? ca?opaln?, otrzymywa? kredyt na ofiar? ca?opaln?; je?li ofiar? z po?ywienia, otrzymywa? kredyt za ofiar? z po?ywienia; jednak ten, kt?ry by? pokorny duchem, Pismo uznaje to za z?o?enie wszystkich ofiar, jak powiedziane jest: “Ofiar? Bogu mi??, jest serce skruszone”. ( Psalm 51:19) (Sanhedrin 43b)