Paraszat Szmini

Wtedy Aaron powiedzia? do Moj?esza: Oto dzisiaj oni z?o?yli ofiar? przeb?agaln? i ofiar? ca?opaln? przed Panem i taka rzecz mnie spotka?a! Gdybym dzisiaj jad? ofiar? przeb?agaln?, czy Pan uzna?by to za dobre? Moj?esz wys?ucha? tej odpowiedzi i uzna? j? za dobr?. (Wajikra 10:19-20)

R. Gamliel usiad? i naucza?: Przeznaczeniem kobiety jest rodzi? ka?dego dnia, jako ?e opisane jest, jak kobieta pocz??a i urodzi?a w tym samym czasie.? Jeden z jego uczni?w wy?mia? go jednak, cytuj?c: ?nic zgo?a nowego nie ma pod s?o?cem”. (Kohelet 1:9). Chod?, poka?? ci, co r?wne jest temu w tym ?wiecie, odpar? R. Gamliel.? Poszed? i pokaza? mu ptaki.
Innego razu R. Gamliel naucza? zn?w: Przeznaczeniem drzewa jest przynosi? owoc ka?dego dnia, bo napisane jest, konary i owoce dostarcza? ma co dzie?. Jeden z jego uczni?w wy?miewa? si? z niego, m?wi?c, przecie? napisane jest: ?nic zgo?a nowego nie ma pod s?o?cem!” ?Chod?, poka?? ci, co r?wne jest temu w tym ?wiecie – odpowiedzia?. Poszed? i pokaza? mu krzew kaparowy [dostarczaj?cy r??nych produkt?w, do codziennego spo?ycia].
Kolejnym razem R. Gamliel siedzia? i wyja?nia?: Przeznaczeniem Izraela jest dostarcza? placki i we?niane szaty, jak napisane jest, ziemia te pe?na ma by? zbo?a. Jeden z jego uczni?w jednak na?miewa? si? z niego, cytuj?c: ?nic zgo?a nowego nie ma pod s?o?cem”. ?Chod?, poka?? ci, co r?wne jest temu w tym ?wiecie, odpowiedzia? R. Gamliel. Poszed? i pokaza? mu morele i trufle (przypominaj?ce placki), i jedwabne szaty [pokaza? mu] kor? m?odych p?d?w palmy, (kt?rych wn?trze pokrywa aksamitna jedwabio-podobna substancja).
Talmud Bawli, Masechet Szabat 30b)

Napisane jest: ? Uczyni? blanki twych mur?w z kadkod (rubin?w)” (Ksi?ga Izajasza 54:12) ? R. Samuel b. Nahmani powiedzia?: Istnieje dyskusja [odno?nie znaczenia s?owa kadkod], pomi?dzy dwoma anio?ami w niebie, Gabrielem i Michaelem. Inni twierdz?: [Dyskusja ta odbywa si? pomi?dzy] dwoma Amorami z Zachodu [chodzi o zachodni? cz??? Izraela, na zach?d od Babilonii, gdzie skompilowany by? Talmud Babilo?ski). Kim oni s?? ? Juda i Hezekia, synowie Rabina Hiji. W opinii jednego [Kadkod oznacza] onyks, w opinii drugiego: jasper.

?wi?ty, niech b?dzie b?ogos?awiony,? rzek? do nich: Niech b?dzie, jak m?wi ten i jak m?wi tamten.

“A bramy twoje z g?rskiego kryszta?u”(Izajasz 45:12) [rozumiane s?] zgodnie z wyja?nieniem R. Johanana, z dnia, kiedy [razu pewnego] siedzia? i wyk?ada?: ?wi?ty, niech b?dzie b?ogos?awiony, przyjdzie w swym czasie i przyniesie drogocenne kamienie i per?y, wielko?ci trzydziestu [?okci] na trzydzie?ci i wytnie z nich otwory (maj?ce s?u?y? za wej?cie do miasta), i na kawa?kach mierz?cych dziesi?? [?okci] na dwadzie?cia wyrze?bi bramy Jerozolimy. Pewien ucze? ?miej?c si? zwr?ci? si? do niego: [Kamieni szlachetnych] wielko?ci jaj go??bia nie spos?b znale??, czy istniej? wi?c kamienie szlachetne o takiej wielko?ci? Po up?ywie pewnego czasu statek tego ucznia wyp?yn?? na morze [gdzie] zobaczy? s?u?ebne anio?y zajmuj?ce si? krojeniem drogocennych kamieni i pere?, mierz?cych trzydzie?ci [?okci] na trzydzie?ci, na kt?rych znajdowa?y si? grawerunki mierz?ce dziesi?? [?okci] na dwadzie?cia. Zwr?ci? si? do nich: ?Dla kogo s? one przeznaczone?? Anio?y odpowiedzia?y, ?e ?wi?ty, niech b?dzie b?ogos?awiony, przyb?dzie w swoim czasie, by ustawi? je jako bramy Jerozolimy. [Kiedy] pojawi? si? [zn?w] przed R. Johananem, powiedzia? do niego: ?Wyja?nij, o mistrzu m?j prosz? o wyja?nienie, jak powiedzia?e?, tak zobaczy?em.” ? “Bezu?yteczne ? odpowiedzia? R. Johanan ? to gdyby? nie zobaczy?, nie uwierzy?by?? Szydzisz w ten spos?b ze s??w naszych M?drc?w!”. Opar?? swe oczy na nim i [student] zamieni? si? w kup? ko?ci.

Talmud Bawli, Masechet Baba Batra 75a