Paraszat Tazria

??????? ???? ????????? ????????? ?????

?Niewiasta, kt?raby p??d wyda?a i urodzi?a ch?opca…? (Wajikra, 12: 2)

5 opowie?ci o m?drych kobietach?

1. R. Josi Galilejski odbywa? pewnego razu podr??, kiedy spotka? Bruri? (?on? R. Meira, s?ynn? ze swej m?dro?ci, wiedzy i charakteru). ?Kt?r? drog? ? zapyta? si? Brurii ? dojedziemy do Lod?? – G?upi Galilejczyku ? odpowiedzia?a ? czy uczeni m?drcy nie radzili: ?Nie podejmuj si? rozm?w z kobietami, bardziej ni? to potrzebne?. (Miszna Awot) Trzeba by?o zapyta?: Kt?r? do Lod?

2. Bruria odkry?a kiedy?, ?e jeden student uczy si? p??g?osem. Kopn??a go i wykrzykn??a: Czy nie jest napisane: “we wszystkim ustalone i zabezpieczone” (II Ksi?ga Samuela 23:5). Je?li to [Tora] ustalona jest we wszystkich twych czterdziestu ? o?miu organach cia?a, b?dzie zabezpieczona. W przeciwnym wypadku nie b?dzie (chodzi tak?e o organ mowy, on tak?e ma by? u?ywany).
Nauczano: E. Eliezer mia? ucznia, kt?ry studiowa? po cichu, Po trzech latach zapomnia? wszystkiego, czego si? nauczy?.
Samuel powiedzia? do Rab Judy, ?Szinena? (= “ci?ty”), otw?rz swe usta i czytaj Pismo, otw?rz swe usta i ucz si? Talmudu, tak by twa nauka mog?a by? zachowana a ty, by? m?g? d?ugo ?y?.

3. Bruria, ?ona R. Meira, by?a c?rk? R. Haniny b. Teradion. Powiedzia?a [do swego m??a] ?Wstydz? si? tego, ?e moja siostra umieszczona zosta?a w burdelu?. Wzi?? on wi?c tarkab ?ful (sucha miarka) denar?w i wyruszy? w podr??, by j? uwolni?. Je?eli ? spekulowa? w my?lach ? nie uczyni?a ona nic z?ego, spotka j? cud, je?li jednak uczyni?a ona co? z?ego, ?aden cud si? nie wydarzy. Przebrany za rycerza, przyszed? do niej i powiedzia?: ?Przygotuj si?, dla mnie?. Odpowiedzia?a ? ?Ci??y na mnie problem kobiecy?.? ?Got?w jestem czeka?? ? powiedzia?. ?Jest wiele, wiele innych ?adniejszych ode mnie? ? odpar?a. Jest to dowodem na to, ?e nie zrobi?a ona nic z?ego ? pomy?la? sobie m??czyzna ? na pewno m?wi to ka?demu, kto si? u niej zjawia. Uda? si? wi?c do stra?nika, i powiedzia?: ?Przeka? j? w moje r?ce?. ? ?Obawiam si? rz?du? ? odpowiedzia? stra?nik. ? ?We? tarkab dinar?w ? powiedzia? R. Meir ? po?ow? rozdystrybuj [jako przekupstwo], drug? po?ow? zatrzymaj dla siebie.? ? ?A co mam zrobi?, kiedy pieni?dze si? sko?cz??? ? Zapyta? stra?nik. ? ?Powiedz wtedy ?O Bo?e Meira, odpowiedz mi! W ten spos?b zostaniesz ocalony.? ? ?Kto mo?e zapewni? mnie, ?e tak w?a?nie si? stanie?? -? odpar? stra?nik. ? ?Zobaczysz teraz? ? odpar? R. Meir. Znajdowa?y si? tam psy gryz?ce wszystkich [kt?rzy je zaczepiali] R. Meir wzi?? kamie?, rzuci? w psy i kiedy te mia?y zamiar go ugry?? wykrzykn??: ?O Bo?e Meira odpowiedz mi!?, i psy zostawi?y go w spokoju. Stra?nik przekaza? siostr? Brurii R. Meirowi. Sprawa dotar?a do rz?du, stra?nik zosta? oskar?ony i przyniesiony na szubienic?. Wykrzykn?? wtedy: O Bo?e Meira, odpowiedz mi! Sprowadzili go na d?? i zapytali, co znacz? te s?owa. Opowiedzia? im ca?? histori?. Namalowali wi?c podobizn? R. Meira na bramie Rzymu, z informacj?, ?e ktokolwiek, kto zobaczy kogo? podobnego, zobowi?zany jest przyprowadzi? go we wskazane miejsce. Pewnego dnia [pewni Rzymianie] zobaczyli go i pobiegli za nim, R. Meir uciek? kryj?c si? w domu nierz?dnic (unikaj?c w ten spos?b rozpoznania, R. Meir w normalnych warunkach nigdy nie wszed?by do takiego miejsca.). Inni m?wili, ?e spostrzeg? on tam tylko po?ywienie ugotowane przez nierz?dnice i zanurzy? w nim jeden palec a obliza? drugi. Inni m?wi? z kolei, ?e Prorok Eliasz ukaza? im si? jako nierz?dnica. Bro? Bo?e, powiedzieli, ?e by? to R. Meir, on na pewno nie zachowa?by si? w ten spos?b [i go zostawili]. Opu?ci? to miejsce wi?c i uciek? do Babilonii.

4.? W s?siedztwie R. Meira mieszka? pewien rozb?jnik, przysparzaj?cy rabinowi wiele k?opot?w. R. Meir modli? si? o jego ?mier?. Jego ?ona Bruria zapyta?a go: Jak to mo?liwe, ?e taka modlitwa jest dozwolona? Poniewa? napisane jest: ” Niech znikn? z ziemi grzesznicy “. Napisane jest: ” hotim” (grzesznicy) ? Nie ? powiedzia?a Bruria – “Yitamu chataim min haarec”. Czyli “Niech znikn? z ziemi grzechy” (Ksi?ga Psalm?w 104:35). “Chataim” znaczy “grzechy” ? tak odczyta?a werset Bruria, podczas gdy R. Meir odczyta? go jako “hotim” ? grzesznicy.
?Ponadto sp?jrz na zako?czenie wersetu ? powiedzia?a Bruria -? ?i niech ju? nie b?dzie wyst?pnych!” W zwi?zku z tym, ?e zanikn? grzechy, nie b?d? istnie? wi?cej wyst?pni! M?dl si? raczej o to, by dokonali oni skruchy, a nie b?dzie wi?cej z?a.? R. Meir modli? si? za nich i dokonali oni skruchy.

5. Pewien Saduceusz powiedzia? do Brurii: ?Napisane jest: “?piewaj z rado?ci, niep?odna, kt?ra? nie rodzi?a” (Ksi?ga Izajasza 54:1) Ma ?piewa?, poniewa? nie rodzi?a?? Odpowiedzia?a mu: ?Ty g?upcze! Popatrz na zako?czenie wersetu, gdzie napisane jest: Bo liczniejsi s? synowie porzuconej ni? synowie maj?cej m??a, m?wi Haszem.” Jakie jest jednak znaczenie “niep?odna, kt?ra nie rodzi?a”? ? ?piewaj Izraelu, przypominaj?cy niep?odn?, bo nie urodzi?e? dzieci takich jak ty, dla Gehenny.