Paraszat Mecora

Nasi Rabini uczyli: Zawsze wykorzystuj sw? lew? r?k? do odpychania a praw? do przyci?gania. Nie jak Elisza, kt?ry obiema r?kami odepchn?? Gehaziego, i nie jak Joszua b. Perahia, kt?ry odepchn?? obiema r?kami Jezusa Nazare?skiego.

Jak to jest z Elisz?? Jak napisane jest: “Odpowiedzia? Naaman: ?Racz przyj?? dwa talenty?” ( II Ksi?ga Kr?lewska, 5:23), i napisane jest: Lecz on powiedzia? do niego: ?Nie, serce moje ci towarzyszy?o, kiedy kto? odwr?ci? si? na wozie swoim na twoje spotkanie. Czy teraz jest czas bra? srebro, aby nabywa? ubrania, drzewa oliwne, winnic?, drobne i du?e byd?o, niewolnik?w i niewolnice?” (tam?e 5:26) “A tr?d Naamana przylgnie do ciebie i do twojego potomstwa na zawsze.? (tam?e 5:27) ?Teraz istnia?o czterech tr?dowatych” (tam?e 7:3) ? R. Johanan powiedzia?:

Odnosi si? to do Gehaziego i jego trzech syn?w.

?Elisza uda? si? do Damaszku? (tam?e 8:7) ? dlaczego tam poszed?? ? R. Johanan powiedzia?: Poszed? przekona? Gehaziego do uczynienia skruchy, ale ten odm?wi?. Powiedzia? do niego: ?Oka? skruch??; Gehazi odpowiedzia?: ‘Przecie? pokaza?e? mi, ?e ktokolwiek, kto grzeszy i sprawi?, ?e inni pope?nili przewinienie pozbawiony jest mocy uczynienia skruchy.’ C?? on uczyni?? Niekt?rzy m?wi?: Umie?ci? magnetyt na ba?wochwalczym wizerunku Jeroboama i zawiesi? go pomi?dzy niebem a ziemi?. Inni twierdz?: Wygrawerowa? na nim Imi? [Boga], zdolne krzycze?: ‘Ja [jestem Panem, twoim Bogiem]’ i ‘Nie b?dziesz mia? innych [Bog?w przede mn?].’ ? Inni m?wi? jednak: Przyci?gn?? do niego Rabin?w…

Nauczano:
Jaki by? incydent z R. Joszua b. Perahia? ? Kiedy Kr?l Aleksander u?mierci? Rabin?w, Simon b. Szeta ukry? si? u swojej siostry, podczas gdy R. Joszua b. Perahia uciek? do Egiptu, Aleksandrii. Kiedy nasta? tam pok?j Simon b. Szeta pos?a? wiadomo?? [do R. Joszuy b. Perahii): ?Ode mnie, z Jerozolimy, ?wi?tego miasta, do ciebie, w Aleksandrii, Egipcie. U mej siostry siedz? zasmucony.’ R. Joszua wsta?,wyjecha? z Egiptu i znalaz? si? w pewnym zaje?dzie, gdzie wszyscy zgromadzeni okazywali mu wielki szacunek. Powiedzia?: ?Jaka pi?kna jest ta ?aksania?! (S?owo ?aksania? oznacza ?zajazd?, a tak?e ?kobiet?, b?d?c? w?a?cicielk? zajazdu. Rabin u?y? s?owa maj?c na my?li to pierwsze znaczenie, Jezus zrozumia? “aksani?” w znaczeniu drugim). Jezus zwr?ci? si? do R. Joszuy, ?M?j mistrzu, jej oczy s? w?skie!? Odpowiedzia? mu: ‘Z?y cz?owieku! Takimi my?lami zaj?ta jest twa g?owa!? Pos?a? po czterysta rog?w i go ekskomunikowa?. (R?g d?ty jest podczas ceremonii ekskomunikacji. Wielka liczba u?yta z tej okazji wskazywa?a na wielk? surowo?? kary). Jezus przychodzi? do niego wiele razy i prosi?: ?Ocal mnie?; ten jednak odmawia?. Pewnego razu, Jezus przyszed? w czasie, gdy R. Joszua recytowa? ?Szma?. Intencj? R. Joszuy by?o przyj?? Jezusa, zamacha? w tym celu do niego r?k?, jednak Jezus pomy?la?, ?e zn?w jest odrzucany. Poszed? wi?c, postawi? kamie? i go wielbi?. R. Joszua powiedzia? do niego: ‘Oka? skruch?’ jednak Jezus odpowiedzia?: ‘Przecie? pokaza?e? mi, ?e ktokolwiek, kto grzeszy i sprawi?, ?e inni pope?nili przewinienie pozbawiony jest mocy uczynienia skruchy.’ Mistrz powiedzia?: Ucze? Jezus praktykowa? magi? i wywi?d? Izrael na manowce.

Nauczano: R. Simon b. Eleazar powiedzia?: R?wnie? w naturze ludzkiej le?y by dziecko i kobiet? odpycha? lew? r?k? a przyci?ga? do siebie praw?.

Talmud Bawli, Masechet Sota 47a