Paraszat Naso

?Rzek? znowu Pan do Moj?esza: Tak m?w do Izraelit?w: Gdy m?? ma ?on? rozpustn? i ta go zdradzi?? (Bamidbar 5:11-12)

C?rka Kalby Szeby zar?czy?a si? z R. Akib? (b?d?cym w tamtym czasie biednym pasterzem) Gdy ojciec dziewczyny dowiedzia? si? o zar?czynach, z?o?y? ?luby, ?e nie b?dzie mog?a ona skorzysta? z jego domu i innej w?asno?ci. Dziewczyna wysz?a za Akib? zim?. Noce sp?dzali na s?omie i wybieraj?c s?om? z jej w?os?w m?wi?: ‘Gdybym tylko m?g? sobie na to pozwoli?, podarowa?bym ci z?ot? Jerozolim? (z?oty ornament, z wygrawerowan? Jerozolim?). Pewnego razu przyszed? do nich Eliasz, w ?miertelnym przebraniu i krzykn??: ‘Daj mi troch? s?omy, moja ?ona jest w po?ogu i nie ma si? nawet na czym po?o?y?’. R. Akiwa powiedzia? do swej ?ony: ‘Patrz, s? ludzie kt?rym brakuje nawet s?omy’. Ona w odpowiedzi, poradzi?a mu: ‘Id?, ucz si? i sta? si? uczonym’. Tak te? zrobi?, opu?ci? j? i dwana?cie lat sp?dzi? studiuj?c u R. Eliezera i R. Joszuy. Gdy, zako?czywszy swe studia, wr?ci? do niej, us?ysza? jak na ty?ach domu jaki? z?y cz?owiek krzyczy na R. Akiwa ?on?: ‘Tw?j ojciec dobrze zrobi?. Po pierwsze dlatego, ?e jest gorszy spo?ecznie od ciebie, po drugie dlatego ?e zostawi? ci? sam? przez dwana?cie lat’. Odpowiedzia?a temu cz?owiekowi: ‘Gdyby on s?ysza? moje pragnienia, uda?by si? na nauk? przez nast?pne dwana?cie lat’. ‘Widz?c, ?e da?a mi pozwolenie ? powiedzia? R. Akiwa ? wr?c? do nauki’. Wr?ci? wi?c do jesziwy, gdzie sp?dzi? kolejne dwana?cie lat. Po up?ywie tego czasu uda? si? z powrotem do ?ony, zabieraj?c ze sob? dwadzie?cia cztery tysi?ce swych uczni?w. T?umy ludzi przybywa?o odwiedzi? R. Akiw? i jego ?on?. Z?y cz?owiek powiedzia? jednak do niej: ‘A ty gdzie si? udajesz?’ (upominaj?c j?, ?e jest zbyt skromna na to, by znajdowa? si? w obecno?ci tak wielkiego uczonego). “Cz?owiek sprawiedliwy zna ?ycie swej bestii” (Ksi?ga Przys?ow 12:10) ? odpowiedzia?a mu. Uda?a si? wi?c do niego, jednak uczniowie R. Akiwy nie chcieli j? wpu?ci?. ‘Zr?bcie przej?cie dla niej ? powiedzia? do nich ? poniewa? moje nauki i wasze s? jej’.

Gdy Kalba Szeba dowiedzia? si? o wszystkim przyszed? [do R. Akiwy] i poprosi? o umorzenie swych ?lub?w. R. Akiwa uniewa?ni? je.

Od tamtego czasu sta? si? R. Akiwa bogatym cz?owiekiem. Kalba Szeba podzieli? si? z nim swym bogactwem…

Talmud Bawli, Masechet Nedarim 50a