Paraszat Chukat

?M?wi? zn?w Pan do Moj?esza i Aarona: Oto rozporz?dzenie Prawa przepisanego przez Pana. Powiedz Izraelitom: Niech ci przyprowadz? czerwon? krow? bez skazy, na kt?r? jeszcze nie wk?adano jarzma. (Bamidbar 19:1-2)

Rab Juda rzek? w imieniu Samuela: Zapytano R. Eliezera: Jaki zakres ma godno?? rodzic?w? ? Powiedzia?: ?Id?cie i zobaczcie, co pewien poganin, Dama, syn Netinaha uczyni? w Aszkelonie. M?drcy szukali kamieni do naramiennika, o warto?ci sze?ciuset tysi?cy [z?otych denar?w]? – R. Kahana naucza?: ?O warto?ci o?miuset tysi?cy – ale jako, ?e klucz l[ do kamieni] le?a? pod poduszk? jego ojca, nie ruszy? go. ?Nast?pnego roku ?wi?ty, niech b?dzie b?ogos?awiony, da? mu nagrod?. W jego stadzie urodzi?a si? czerwona ja??wka. Kiedy m?drcy Izraela udali si? do niego [by j? kupi?], rzek? do nich: ?Znam was, wiem, ?e [nawet], je?li poprosi?bym was o wszystkie pieni?dze tego ?wiata, daliby?cie mi je. Prosz? was jednak tylko o te pieni?dze, kt?re straci?em? przez godno?? mego ojca.?? R. Hanina zauwa?y?: ?Je?li ten, kt?remu nie jest nakazane [oddawa? cze?? rodzicom], lecz czyni tak, w zwi?zku z czym otrzymuje nagrod?, jak du?o bardziej nagrodzony b?dzie ten, kt?ry otrzymuje rozkaz i spe?nia go! …?

R. Dimi, gdy przyszed?, powiedzia?: ?On [ Dama, syn Netinaha] nosi? pewnego razu? jedwabny p?aszcz haftowany z?otem i siedzia? tak ubrany w otoczeniu rzymskiej szlachty, kiedy przysz?a jego matka, zdar?a z niego p?aszcz, uderzy?a go w g?ow?, splun??a w jego twarz a on mimo wszystko jej nie zawstydzi?…

Talmud Bawli Masechet Kiduszin? 31a-31b