Paraszat Ree

?Je?li b?dzie u ciebie ubogi kt?ry? z twych braci, w jednym z twoich miast, w kraju, kt?ry ci daje Pan, B?g tw?j, nie oka?esz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej r?ki przed ubogim swym bratem, lecz otworzysz mu sw? r?k? i szczodrze mu udzielisz po?yczki, ile mu b?dzie potrzeba?. (Dwarim 15:7-8)

Odowiadano o Nahumie z Gamzu (Gamzu ? nazwa miejscowo?c, w tym miejscu jest to jednak nie tylko nazwa miejsca ale i przydomek. Gemara wyja?nia, ?e przydomek ten ??czy s?owa: ?gam? (= tak?e) i ?zu? (= to) [dla dobra], poniewa? Nahum by? ?lepy, r?ce i nogi mia? amputowane a cia?o jego pokrywa?y czyraki i le?a? on w zniszczonym domu, na ???ku, kt?rego nogi zanurzone by?y w miskach wody, tak by mr?wki nie mog?y wspi?? si? na g?r?.

Jednego razu, jego uczniowie chcieli wynie?? ???ko z domu, tak by m?c usun?? stamt?d inne rzeczy, lecz powiedzia? do nich: ?Dzieci moje, wynie?cie najpierw wszystkie inne rzeczy a na ko?cu ???ko moje, poniewa? pewien jestem, ?e dop?ki jestem w ?rodku, dom si? nie zawali.?

Uczniowie wynie?li r??ne rzeczy a na ko?cu ???ko, po czym dom natychmiast zawali? si?. Rzekli do niego: ?Mistrzu, jeste? tak sprawiedliwy, dlaczego dom si? zawali??? ? Sprowadzi?em to wszystko sam na siebie ? odpowiedzia? ? Kt?rego? razu by?em w podr??y do domu mego te?cia, mia?em ze sob? trzy os?y: jeden ob?adowany ?ywno?ci?, drugi piciem, trzeci r??nego rodzaju przysmakami. W pewnym momencie mej drogi ujrza?em biedaka, kt?ry zatrzyma? mnie i zapyta?: ?Panie, daj mi co? do zjedzenia.? Odpowiedzia?em: ?Czekaj, a? zdejm? co? z os?a?. Z trudem si?ga?em po jakie? jedzenie z os?a, kiedy biedak umar? z g?odu.
Podszed?em, po?o?y?em si? na nim i zawo?a?em: ?Niech moje oczy, kt?re nie mia?y dla ciebie lito?ci stan? si? ?lepe, niech me r?ce, kt?re nie mia?y lito?ci dla twych r?k, zostan? uci?te, niech me nogi, kt?re nie mia?y lito?ci dla twych n?g, zostan? amputowane. M?j umys? nie spocz?? w spokoju dop?ki nie doda?em: Niech czyraki pokryj? me cia?o.? Na s?owa te uczniowie jego zawo?ali: ?Tak nam przykro, ?e widzimy ci? w tak ci??kim stanie?. Nahum odpowiedzia?: ?Biada mi, gdyby?cie nie mogli zobaczy? mnie w takim ci??kim stanie.?

Dlaczego nazywano go Nahum z Gamzu? ? Bo cokolwiek by go nie spotka?o, twierdzi?: ?To r?wnie? dla mego/naszego dobra.?

Pewnego razu ?ydzi zdacydowali si? pos?a? Cesarzowi podarunek i w wyniku dyskusji ustalili, ?e tym, kt?ry powinien si? tam uda? jest Nahum z Gazu, w zwi?zku z tym, ?e do?wiadczy? on w swym ?yciu wielu cud?w. Pos?ali go z torb? pe?n? szlachetnych kamieni i pere?. Uda? si? w drog?, podczas kt?rej zatrzyma? si? na noc w pewnej gospodzie. Noc? kilka os?b z gospody zakrad?o si? do jego pokoju, opr??ni?o jego torb? i wypcha?o j? ziemi?. Rankiem, gdy Nahum odkry? co si? sta?o, zawo?a?: ?To r?wnie? dla naszego dobra.?

Nahum przyby? do miejsca swego przeznaczenia, gdzie ?wita Cesarza zajrza?a do torby pe?nej ziemi. Cesarz zapragn?? zg?adzi? wszystkich ?yd?w, powiedzia?: ??ydzi na?miewaj? si? ze mnie.? Nahum wykrzykn??: ?To tak?e, dla naszego dobra.? Pojawi? si? wtedy Eljasz, w przebraniu jednego z Rzymian i szepn?? do Cesarza ?By? mo?e jest to ziemia pochodz?ca z ziemi ich ojca Abrahama, kt?r? gdy rzuci? [we wroga], przemieni?a si? w miecze, a kiedy rzuci? j? na ?ciernisko, zamieni?a si? w strza?y, jak napisane jest: ?Miecz jego ?ciera ich na proch,?jego ?uk roznosi ich jak s?om?. ? (Ksi?ga Izajasza, 41:2)

Odt?d wszystkie prowincje, kt?rych Cesarz nie m?g? wcze?niej zdoby?, zosta?y przez niego podbite (przy u?yciu tej ziemi). Przyprowadzili wi?c Nahuma do kr?lewskiego skarbca i nape?nili jego torb? szlachetnymi kamieniami i per?ami, po czym odprawili z zaszczytami.

W trakcie podr??y powrotnej sp?dzi? noc w tej samej gospodzie, w kt?rej wcze?niej zosta? okradziony. W?a?ciciel gospody zapyta? go: ?Co takiego da?e? Cesarzowi, ?e okaza? ci on tak wielki szacunek?? ? Przynios?em mu to, co zabra?em st?d ? odpar? Nahum.

W?a?ciciel i pracownicy gospody zburzyli sw?j zajazd, po czym zabrali ziemi? znajduj?c? si? pod ruinami lokalu i przywie?li j? Cesarzowi, oznajmiaj?c: ?Ziemia, kt?r? podarowa? ci Nahum nale?a?a do nas.? Ziemia zosta?a poddana testom i poniewa? okaza?a si? nie skuteczna, w?a?ciciel i pracownicy zajazdu zostali skazani na ?mier?.
(Taanit 21a)