Paraszat Szoftim

Gdy ty wejdziesz do kraju, kt?ry ci daje Pan, B?g tw?j, nie ucz si? pope?niania tych samych obrzydliwo?ci jak tamte narody.? Nie znajdzie si? po?r?d ciebie nikt, kto by przeprowadza? przez ogie? swego syna lub c?rk?, uprawia? wr??by, gus?a, przepowiednie i czary;? nikt, kto by uprawia? zakl?cia, pyta? duch?w i widma, zwraca? si? do umar?ych. Obrzydliwy jest bowiem dla Pana ka?dy, kto to czyni. Z powodu tych obrzydliwo?ci wyp?dza ich Pan, B?g tw?j, sprzed twego oblicza.? Dochowasz pe?nej wierno?ci Panu, Bogu swemu.? Te narody bowiem, kt?re ty wydziedziczysz, s?ucha?y wr??bit?w i wywo?uj?cych umar?ych. Lecz tobie nie pozwala na to Pan, B?g tw?j. (Dwarim 18:9-14)

Stwierdzono – R. Hanina powiedzia?: ?Wp?yw planet przynosi m?dro??, wp?yw planet przynosi daje bogactwo, a Izrael znajduje si? pod wp?ywem planet.? R. Jochanan kontynuowa? dalej: ?Izrael jest odporny na wp?yw planet, nie istnieje mazal (planetarne oddzia?owanie) na Izrael.?? Sk?d wiemy, ?e Izrael jest wolny od wp?ywu planet? Poniewa? zosta?o powiedziane: “Tak m?wi HaSzem: Nie przyswajajcie sobie post?powania narod?w, ani nie obawiajcie si? znak?w niebieskich, mimo ?e obawiaj? si? ich narody.? (Ksi?ga Jeremiasza 10:2). Rab r?wnie? przekonany by? o tym, ?e Izrael wolny jest od planetarnego oddzia?ywania. Rab Juda powiedzia? w imieniu Raba: Sk?d wiemy, ?e Izrael jest wolny od wp?ywu planet? Poniewa? zosta?o powiedziane: ?I wyprowadzi? go na pole…? (Bereszit 15:5). Abraham b?aga? ?wi?tego, niech b?dzie b?ogos?awiony, ?Panie Wiekuisty, wszak nie da?e? mi potomka; a tak domownik m?j odziedziczy po tobie.? Ale oto s?owo Wiekuistego dosz?o go, m?wi?c: Nie odziedziczy po tobie ten, a tylko kt?ry wyjdzie z ?ona twojego.? ?Panie Wiekuisty! ? krzycza? Abraham ? Ogl?da?em konstelacje planet i wyczyta?em z nich, ?e nie pisane jest mi sp?odzi? dziecko.? ?Wyjd? [tzn. przesta?] z tych planet [ich interpretowania], poniewa? Izrael wolny jest od wp?ywu planet.?

Talmud Bawli, Masechet Szabat 156a
R?wnie? Samuel uczy nas , ?e Izrael jest wolny od wp?ywu planet. Samuel i Ablat siedzieli, kiedy inni ludzi udawali si? w stron? jeziora. Rzek? Ablat do Samuela: “Ten cz?owiek idzie, lecz ju? nie wr?ci, [jako, ?e] w?? ugryzie go i spowoduje jego ?mier?.?? – Je?li jest to prawdziwy Izraelita ? odpowiedzia? Samuel ? p?jdzie i wr?ci. ? (Raszi: modlitwa mo?e odwr?ci? jego los, ustalony przez planety). Omawiany przez nich m??czyzna poszed? i wr?ci?. [Wtedy] Ablat wsta? i zrzuci? z plecak z m??czyzny na ziemi? i znalaz? z nim w??a rozkrojonego na dwie cz??ci. ? Co zrobi?e?, by unikn?? swego losu? ? zapyta? Samuel. Cz?owiek ten odpowiedzia?: ?Ka?dego dnia zbierali?my od ka?dego pieczywo i spo?ywali?my posi?ek wsp?lnie. Jednego? dnia jeden z nas nie mia? chleba i czu? si? zawstydzony. Rzek?em do niego: ? Id? zebra? chleb.? Gdy zbli?y?em si? do niego udawa?em, ?e bior? tak?e od niego, by nie czu? on wstydu. ? Zrobi?e? dobry uczynek ? powiedzia? do mnie. Samuel poszed? i naucza?: Mi?osierdzie (cedaka) wyrywa ze ?mierci. ? (Ksi?ga Przys??w 10:2), i nie chodzi tu o metaforyczn? ?mier? ale o sam? ?mier?.

Rabin Akiwa r?wnie? uczy nas, ?e Izrael wolny jest od oddzia?ywania planet. R. Akiwa mia? c?rk?. Astrolodzy (= Chaldejczycy) powiedzieli mu: ?W dniu w kt?rym wejdzie ona pod ?lubny baldachim, zostanie uk?szona przez w??a i umrze.? R. Akiwa martwi? si? o ni?. W dniu swego wesela, c?rka chwyci?a za bro?k? i wbi?a j? w ?cian?, przypadkowo trafiaj?c ni? w oko w??a. Rankiem wyj??a bro?k? a w?? wypad? martwy. ? C?? zrobi?a?? ? zapyta? si? jej ojciec. ? Wieczorem przyszed? pod nasze drzwi biedny cz?owiek ? odpowiedzia?a ? wszyscy byli zaj?ci bankietem i nikt nie zwr?ci? na niego uwagi. Wzie?am wi?c swoj? porcj? jedzenia i odda?am mu. ? Zrobi?a? dobry uczynek ? powiedzia? R. Akiwa. Po czym uda? si? i naucza?: ?Mi?osierdzie (cedaka) wyrywa ze ?mierci, i nie chodzi tu o metaforyczn? ?mier? ale o sam? ?mier?.?

R?wnie? od R. Nahmana b. Izaaka dowiadujemy si?? ?e Izrael wolny jest od wp?ywu planet. Matka R. Nahmana b. Izaaka us?ysza?a od astrolog?w: ?Tw?j syn b?dzie z?odziejem.? Nie pozwoli?a mu wi?c chodzi? z go?? g?ow?, m?wi?c: ?Przykryj sw? g?ow?, tak by sp?yn?? na ciebie strach przed niebiosami i m?dl si? o ?ask?.? Syn nie wiedzia? czemu matka w ten spos?b zwr?ci?a si? do niego. Pewnego dnia siedzia? i studiowa? pod drzewem palmy; pokusa (= jecer chara, sk?onno?? do z?ego) ogarn??a go i wspi?? si? na palm?, zjadaj?c ki?? daktyli (drzewo nie nale?a?o do niego. Na podstawie historii tych widzimy, ?e wiara w oddzia?ywanie planet nie zosta?a totalnie odrzucona, jedynie Rabini twierdz?, ?e wyrok planet mo?e zosta? odwr?cony poprzez dobre uczynki).?

Talmud Bawli Masechet Szabat 156b